ارزیابی عملکرد سازمانی//پایان نامه درمورد عملکرد شرکت و بازارگرایی

دانلود پایان نامه

اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی

در مطالعه ی که فارمر[1](2004) از 147 سازمان خصوصی و دولتی در انگلستان به عمل آورده موارد مندرج در جدول(2-1)را بعنوان اهداف بکارگیری ارزیابی عملکرد معرفی نموده است(بخش سمت راست جدول).

به طور کلی، می توان اهداف ارزیابی عملکرد را در سه مورد ذیل خلاصه نمود:

  • تقویت حس برنامه ریزی، پاسخ گویی، مشارکت و شفافیت عملکردها
  • شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکردها
  • تکامل، تعالی وبهبود مستمر عملکرد

ودر مجموع می توان هدف نهایی ارزیابی عملکرد را بهبود اثربخشی سازمانی دانست (شیخ زاده،1388، ص60).

جدول 2- 1 : اهداف ارزیابی عملکرد سازمان(شیخ زاده،1388)

دیدگاه فارمر دیدگاه سایر محقق
 

·         امکان مدیریت عملیات وکنترل اثربخشی وکارایی

·         توسعه ی مدیریت علمی در سازمان

·         نشان دادن ارزش کسب شده

·         تسهیل ارتباط ومدیریت اثربخش ذینفعان

·         هم راستاسازی عملیات با راهبرد

·         بهبود مستمر کیفیت

·         پشتیبانی از پاسخگویی عمومی

·         تضمین انطباق با معیارهای شغلی

·         ایجاد انگیزش وجبران خدمات کارکنان

 

·         توسعه ی فرآیند هدف گذاری صحیح در سازمان

·         تقویت فرآیند بهبود دائمی(کایزن)در سازمان

·         استفاده بهینه از منابع

·         ارتقای توان سازمان در نیل به اهداف

·         تصمیم گیری دقیق تر مسئولین

·         مشخص شدن نقاط قوت وضعف عملکردها

·         افزایش مشارکت جامعه با سازمان به واسطه ی آگاهی از عملکرد

·         نهادینه شدن پذیرش تغییر

·         تحول وتعالی سازمان

 

2-1-10) سطوح ارزیابی عملکرد سازمانی

شاید بتوان چنین گفت که ارزیابی عملکرد تمام سطوح به هم وابسته است و دارای تاثیرپذیری از یکدیگر می باشند ونمی توان تفکیک دقیقی را انجام داد؛ زیرا عملکرد در یک سطح اثر وضعی بر سایر سطوح دارد؛ چنانکه نظریه ی چندسطحی نیز این امر را مورد تاکید قرار می دهد؛ ولی اگر بخواهیم تفکیکی مفهومی از سطوح ارزیابی عملکرد داشته باشیم،انواع مختلف دسته بندی در خصوص سطوح ارزیابی عملکرد به شرح جدول زیر می توان برشمرد (شیخ زاده، 1388).

 

 

 

جدول2-2) دسته بندی سطوح ارزیابی عملکرد (شیخ زاده،1388)

از حیث جامعیت از حیث نوع از حیث موضوع از حیث سطح
ارزیابی جامع عملکرد

ارزیابی نسبی عملکرد

ارزیابی داخلی

ارزیابی خارجی

ارزیابی عملکرد سازمانی

ارزیابی عملکرد مدیریت

ارزیابی عملکرد مدیران

ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد سیستم هاو فرآیندهای سازمانی

سطح استراتژیک

سطح دستگاهی یا سازمانی

سطح عملیاتی یا درون سازمانی

[1] Farmer

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.