اهمیت اعتبار در اشتغال-پایان نامه درباره اعتبار اعطایی بانک کشاورزی

دانلود پایان نامه

 اهمیت اعتبارات در ایجاد اشتغال:

بازارهای پولی و مالی اهمیت ویژه ای در نظام اقتصادی کشورها دارد و در ادبیات و توسعه اقتصادی پایدار از الزامات مهم دستیابی به آن محسوب می شود، به گونه ای که بسط و توسعه بهینه مناسب بازارهای پولی و مالی را از ابزارهای مهم توسعه می دانند( بانک مرکزی، 1382 ، 72-74). در واقع بازارهای مالی و پولی، منابع تامین اعتبار برای فعالیت های مختلف اقتصادی اند. تامین مالی واحدهای تولیدی چه از دیدگاه توسعه فعالیت ها و سرمایه گذاری های جدید، از مهمترین مباحث مدیریت یک نظام است که به لحاظ اهمیت آن، مدیریتی به نام مدیریت مالی در مباحث نظری و عملی مطرح می شود که کارایی آن در حفظ و بقاء و توسعه فعالیت های نظام اهمیت دارد. در واقع دریافت وام و اعتبار و انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نهاد به نهاد دیگرنقش اساسی در تامین اعتبار فعالیت های مختلف اقتصادی دارد. اعتبار و وام را می توان انتقال موقت قدرت خرید از یک فرد حقیقی و یا حقوقی به فرد دیگر دانست. اعتباارت برای تامین نهاده های مختلف تولیدی مانند نیروی کار، نهاده های سرمایه ای، فناوری و همچنین خرید مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد و از این رو اهمیت ویژه ای در رشد و توسعه فعالیت های سرمایه گذاری و تولیدی دارد. طبیعتا مشاهده می شود که اعتبار و وام به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اشتغال واحدهای تولیدی و یا فرصت های شغلی جدید تاثیر می گذارد. تزریق وام و اعتبار به جریان تولید به صورت سرمایه در گردش در کوتاه مدت، به دلیل ثابت بودن حجم سرمایه، باعث افزایش اشتغال می شود، اما در دراز مدت که جریان وام و اعتبار تبدیل به سرمایه ثابت می شود، تغییرات تکنولوژیکی را به همراه دارد. در صورتی که تغییرات تکنولوژیکی خنثی باشد، تغییر در نسبت نهاده سرمایه به کار باعث تغییر در اشتغال می شود(مهرگان، 1371).

بنابراین، از بعد نظری، از جمله آثار مثبت به کارگیری صحیح و بهینه، جریان وام و اعتبار می تواند افزایش سرمایه گذاری، تولید و درآمد و اشتغال را به دنبال داشته باشد. البته لازم به ذکر است که کارایی نظام پولی و مالی هر کشور و نحوه مدیریت مالی واحدهای اقتصادی موجود شرط لازم و کافی برای دستیابی به این آثار مثبت اقتصادی است که در صورت نبود کارایی در این فرآیند، چه در بخش اعطای اعتبارات و چه در بخش مصارف، اعتبارات ممکن است اثرات مطلوب و مورد انتظار را به همراه نداشته و شاید حتی آثار منفی به دنبال داشته باشد(کرباسی و همکاران، 1387).

2-13 نقش سرمایه در تولید:

اهمیت سرمایه گذاری و نقش آن در رشد اقتصادی، مسئله ای است که حجم قابل توجهی از نظریه های اقتصاد کلان و توسعه را به خود اختصاص داده است. در اغلب این مباحث سرمایه گذاری به عنوان موتور رشد اقتصادی جوامع مطرح شده و تاثیر معنی داری بر رشد و بهبود وضعیت اقتصادی کشورها دارد. لزوم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و افزایش موجودی سرمایه این بخش به دلیل کاربر بودن فعالیت های کشاورزی در ایران و توانایی این بخش در ایجاد فرصت های شغلی و جذب بیکاران بر کسی پوشیده نیست. زیرا افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی علاوه بر ایجاد مشاغل جدید و کاهش نرخ بیکاری در کشور، درآمد کشاورزان را افزایش می دهد و از این طریق مهاجرت آنها به شهرها کاهش می یابد و توزیع درآمد را نیز بهبود می بخشد. همچنین”با توجه به ارتباطات پسین بسیار قوی بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی کشور، افزایش در سرمایه گذاری این بخش، باعث تسریع در رشد اقتصادی شده و به طور غیر مستقیم به رشد و توسعه کشور و افزایش اشتغال کمک می نماید”( امینی و فلیحی، 1377،96)

2-14 عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی :

تسلط دولت بر درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام باعث شده است که سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری کل در اقتصاد ایران ناشی از سرمایه گذاری دولتی باشد(والی زاده، رجبی جهرودی، 1381، 496). این امر در مورد بخش کشاورزی نیز تسریع دارد، به طوری که با نوسان درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری کل و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز تغییر می کند.

اعتبارات عمرانی دولت در بخش کشاورزی که در واقع سرمایه گذاری دولت در این بخش است، یکی از مهمترین عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی است که تاثیر آن بر سرمایه گذاری در ساختمان و ماشین آلات بخش کشاورزی می تواند متفاوت باشد.

افزایش در درآمد ملی نیز با توجه به نظریه های موجود از جمله عوامل موثر بر سطح سرمایه گذاری کل است، لذا در بخش کشاورزی نیز انتظار بر این است که ارزش افزوده این بخش بر سطح سرمایه گذاری بخش کشاورزی موثر باشد.

 

 

جدول(2-11):عملکرد اعتبارات ملی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای توسعه ” کشاورزی و منابع طبیعی” و “منابع آب”

 

سال کشاورزی  و منابع طبیعی سهم(درصد)
1380 723.9 15.02
1381 1646.6 18.9
1382 2541.4 20.1
1383 2397.7 19.1
1384 3672.6 19.5
1385 2949.8 20.2
1386 3356.0 19.0
1387 4368.7 16.6
1388 3045.7 10.8
1389 3766.3 17.1
     
دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.