به کارگيري فن آوری اطلاعات//پایان نامه سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

اثرات به کارگيري فن آوری اطلاعات در سازمان

در جهان امروز فن آوری اطلاعات امکان سودمندي و کارآمدي اطلاعات را ممکن ساخته است. به کارگيري فن آوری اطلاعات IT، تحول گسترده اي را در امور اداري و سيستم هاي اطلاعاتي باعث شده است، طوري که امکان انتقال الکترونيکي داده ها، مدارک، اسناد و مکاتبات مختلف از طريق کامپيوتر و خطوط ارتباطات مخابراتي فراهم شده است. مطالعات و تحقيقات نشان مي دهد که بين سرمايه گذاري در IT و بازده موسسات و بهره وري نيروي انساني ارتباط دو سويه مثبتي وجود دارد. همچنين فن آوری اطلاعات و توانايي سازمان ها را افزايش مي دهد و اين در نتيجة افزايش تنوع محصولات و بهبود کيفيت و جلب رضايت مشتري است، و نيز سبب تسهيل روند اداري و افزايش بازده نيروي انساني و مديريت      مي شود. يکي از نتايج عمده فن آوری اطلاعات IT تمرکز زدايي در عين تمرکزگرايي است. به اين معني که مي‌توان کارها را از راه دور انجام داد بدون آنکه لازم باشد تا در محل حضور فيزيکي و مستمر داشته باشيم که اين ويژگي بر کوتاه شدن فواصل زماني و مکاني به عنوان يک ابرشاه تاکيد دارد. امروزه فن آوری اطلاعات IT ديگر سيستم هاي اطلاعاتي مديريت از جمله EIS[1], OA[2], DSS[3], MIS[4] و … را در اختيار گرفته و به این ترتيب قطب اطلاعاتي مستقر در مرکز را قادر مي سازد تا به افزايش کنترل خود بر مناطق و انجام عمليات تمرکزي اقدام نمايد. بنابراين امکان افزايش سرعت و کيفيت تصميم گيري و مديريت را فراهم مي نمايد. فن آوری اطلاعات به عنوان يکي از مهم ترين ابزار جهت مشارکت دربازار جهاني است (مبارکي و همکار 1382، ص 2).

از ويژگي هاي اساسي عصر حاضر، اطلاعات و تبديل آن به دانش است. چنين ويژگي تاثير زيادي روي نهادهاي اجتماعي واقتصادي جوامع خواهد گذاشت. نهادهاي اجتماعي بايد براساس آن تجديد بنا و تغيير ساختار دهند. گفته مي شود فن آوری اطلاعات توانايي سازمان را افزايش مي دهد با اين وجود چنين پيشرفت هايي اغلب سبب بهبود عملکرد مالي سازمان ها نمي شود. ساز و کار برنامه هاي استراتژيکي خاصي نياز است تا به اين اهداف اساسي در به کارگيري فن آوری اطلاعات در سازمان دست يافت. رومار[5] استاد دانشگاه برکلي در نظريه خويش «رشد جديد اقتصادي» عنوان مي‌کند که در عصر حاضر، عامل رشد اقتصادي سرمايه نيروي انساني و مواد خام نيستند بلکه دانش و افکار جديد سبب شکوفايي اقتصادي      مي شود و سرمايه کشورها تابعي از علم و عقايد است (مبارکي وهمکار 1382، ص 13).

فن آوری اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي بايد با سازمان همراه شوند تا بتوانند اطلاعات مورد نياز گروه هاي خاص اعضاي سازمان را فراهم آورند و سازمان نيز بايد از تاثير اطلاعات آگاه باشد و درهاي خود را به روي آن بگشايد تا از امتيازهاي دانش فني نوين بهره گيرد. هيتز[6] در تحقيق خود ارتباط سازمان و IT رابه صورت چهار معادله زير بيان کرد (احمدي وهمکاران، 1383، ص 16):

ـ ساختار: تابعي از محيط دروني و بيروني و حيطة وظيفه اي و پذيرش فن آوری اطلاعات است.

ـ نگرش هاي مدير: تابعي از اهداف مديريت براي  IT، آشنايي با مديريت با IT ، عملکرد، و ساختار است.

ـ پذيرش IT: تابعي از اهداف مديريت براي IT ، محيط دروني و بيروني و وظيفه اي و نگرش هاي مديريت است.

ـ عملکرد: تابعي از اهداف مديريت براي IT، محيط بيروني و پذيرش IT، نگرش هاي مديريت، و ساختار است.

2-1-14) پياده سازي فن آوری اطلاعات در سازمان ها

فن آوری اطلاعات به عنوان محور و محرک توسعه جوامع وسازمان ها مطرح است. مطالعات در اين زمينه نشان مي دهد که فن آوری اطلاعات بايد در دو حوزه تحقيق و اجرا در سازمان ها مورد بحث قرار گيرد. بخش تحقيقي وظيفه شبيه سازي محيطي، تجربه مجازي و فرضيه ها با هزينه کم،‌ همراه با برنامه ريزي،‌ مدل هاي تصميم گيري و ايجاد خلاقيت در کارکنان را بر عهده دارد(مبارکي و همکار، 1382، ص2).

2-1-14-1) ديدگاه هاي اساسي در اجراي فن آوری اطلاعات- در بحث اجراي فن آوری اطلاعات در سازمان دو ديدگاه اساسي و لازم و ملزوم هم که مديريت سازمان و مديريتIT بايد بدان توجه نمايند،‌ وجود دارد: (مبارکي و همکار، 1382، ص3)

الف)ديدگاه فني و مهندسي- در ديدگاه فني و مهندسي،‌بررسي مسائلي همچون نرم افزار (برنامه هاي کامپيوتري جهت دريافت، پردازش و توليد اطلاعات) – سخت افزار (سخت افزارهاي پردازش، ذخيره و بازيابي اطلاعات) – آموزش نيروي انساني (آموزش نيروهاي درگير ومصرف کنندگان محصولات فن آوری) – اطلاعات و داده هاي خام (داده ، ماده اوليه فن آوری اطلاعات است که بايد قابل اعتماد،‌ دقيق و جديد باشد.) – سيستم هاي ارتباطي (برقراري ارتباط ميان کامپيوترها) عوامل پنج گانه اي هستند که بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين بخش اولويت بندي اجزاء موفق از نظر زمان اجرا و انتخاب موارد،‌مهم ترين عنصر به کارگيري در ساختار IT هستند.

.ب)ديدگاه مديريتي- در ديدگاه مديريتي طراحي و پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي از جمله DBMS,[7]

MIS, DSS, OA, EIS و … مطرح اند که امروزه در سازمان هاي مختلف پياده سازي و اجرا شده اند. «ارل» پنج نگرش متفاوت را در برنامه ريزي IS/IT مطرح مي کند که بر بلوغ يا زماني فرايند دلالت دارد. نمودار(2-2) نشان مي دهد در تحصيل «اول» بلوغ سازماني متناسب با برنامه ريزي در IS/IT افزايش     مي يابد. به عقيدة او در مرحلة اول (فن آوری مدار) سازمان ها برنامه ريزي مشخص در به کارگيري IS/IT ندارند.استقرار تدريجي سيستم ها و فن آوری هاي اطلاعاتي در سازمان با هدف شناخت مديريتي انجام مي گيرد ونقش آفرينان اصلي در برپا ساختن اين سيستم ها، متخصصان فن آوری اطلاعات هستند. در مرحلة دوم (روش مدار) اين شناخت به دست مي آيد که به کارگيري IS/IT درسازمان بايد از طريق تحليل روش هاي انجام کار و تشخيص نيازهاي کاري صورت گيرد.

[1] .Executives Information System (EIS)

[2] .Office Aotumasion System (OAS)

[3] .Decision Support Systems (DSS)

[4] .Management Information Systems (MIS)

[5] .Christian Romer

[6] Jerald Hitz

[7].Document Bank Management system (DBMS)

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.