بیمه‌های درمان گروهی:/پایان نامه درباره بیمه درمان مکمل

دانلود پایان نامه

خصوصیات بیمه‌های درمان گروهی

خصوصیات بیمه های گروهی عبارتند از:

2-9-1-صدور گروهی

معمولا در موارد گروهی، هیچ مدرک فردی دال بر قیمت بیمه، مورد نیاز نیست و میزان منابع می‌تواند قابل توجه باشد. بیمه گروهی معمولا ارتباطی با سلامت هیچ فرد خاصی ندارد. به جای آن، گروهی از افراد است که نرخ قابل پیش بینی مشخصی از بیماری را به دست خواهد داد. در بیمه گروهی، چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد که اولین مورد، اتفاقی بودن برای گروه است. یعنی اعضای گروه باید به منظورهای دیگر جز کسب پوشش بیمه، دور هم جمع شده باشند. دومین ویژگی، جاری بودن افراد در میان گروه است؛ بدین معنی که باید جریان مداوم و یکنواختی از افراد از طریق گروه وجود داشته که شامل جریانی از ورود افراد جوان و جدید به گروه و جریانی از خروج افراد بیمار و مسن از گروه باشد. بعضی از کافرمایان، آزمایشات غربال کردن کارکنان به شمار می‌رود. سومین نکته، اداره اتوماتیک منافع در بیمه گروهی است. معمولا بیمه گروهی بریک اساس اتوماتیک به منظورتعیین میزان منافع افراد، ورای کنترل کارفرمایان تاکید دارد. توجه به این نکته، ضروری است که افراد با وضع سلامتی نامساعد، تمایل زیادی به بیمه شدن دارند و افراد تندرست ممکن است تمایل به انتخاب کمترین پوشش را داشته باشند. چهارمین ویژگی، مشارکت هزینه‌ای شخص ثالث است و به این معناست که بخشی از هزینه یک طرح گروهی را معمولا کارفرما یا اشخاص ثالث دیگری نظیر یک اتحادیه کاری یا شرکت پرداخت می کند.

2-9-2-.قرارداد اصلی

این خصوصیت که خاص بیمه‌های گروهی است، استفاده از یک قرار اصلی، به جای بیمه‌نامه‌های فردی است. چنین گواهینامه هایی، مدرک فرد بیمه‌ شده از پوشش بیمه‌ای هستند. قرارداد اصلی، یک مدرک است که به تفضیل، روابط قراردادی بین دارنده بیمه نامه گروهی و شرکت بیمه را تنظیم می کند. در بیمه‌های گروهی، کارفرما، بیمه گر، کارمند و ذی‌نفعان مطرح هستند که روابط خاصی بین آنها حاکم است و به مواردی جالبی که خاص بیمه گروهی است، می‌انجامد.

2-9-3-هزینه پایین

بیمه گروهی اساسا حمایتی با هزینه پایین است. ماهیت بیمه گروهی، استفاده از روش‌های توزیع و اداره انبوه را امکان‌پذیر می کند که موجب صرفه‌جویی‌هایی در عملیات بیمه گروهی می شود که در بیمه فردی وجود ندارد. چنین صرفه جویی هایی در موارد گسترده‌تر از اهمیت بیشتری برخوردارند. در گروه‌های کوچک، هزینه‌های اداری واحد می تواند به طور قابل تصوری به بیمه‌های فردی نزدیک باشد. مکانیزم‌های جمع‌آوری حق بیمه، پیچیدگی کمتری دارند و به دلیل طبیعت انتخاب گروهی، هزینه معاینات پزشکی و گزارش‌ها به حداقل می‌رسند.

2-9-4-قابلیت انعطاف

قراردادهای گروهی از الگوی خاصی پیروی می‌کنند و مواد استاندارد و مشخصی را شامل می‌شوند و به طور معمول، این گونه قراردادها به طور قابل ملاحظه‌ای، انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به قراردادهای فردی دارند. البته درجه انعطاف پذیری تابعی، تابعی از اندازه گروه مربوط است. برنامه بیمه گروهی معمولا بخشی از برنامه رفاهی کارکنان است و در اکثر موارد، می توان قرارداد را به منظور دستیابی به اهداف صاحب بیمه‌نامه طرح ریزی کرد، البته تا زمانی که تقاضا‌ها، مستلزم رویه‌های ادرای پیچیده نباشد.

2-9-5-نرخ‌گذاری تجربی

در بیمه گروهی، حق بیمه‌ها، اغلب تابع نرخ‌گذاری تجربی هستند. نرخ تجربی بعضی بیمه‌گران بر اساس طبقه یا نوع صنعت و یا حتی نوع قراردا است. این نکته که یک گروه به اندازه کافی برای نرخ‌گذاری تجربی، واجد شرایط است از شرکتی به شرکت دیگر و بر اساس تجربه بیمه‌گران متفاوت است(صحت واسماعیلی ، 1386).

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.