رویه های اجرایی اصل تمرکز:پایان نامه درباره ابعاد ساختار سازمانی

دانلود پایان نامه

رویه های اجرایی اصل تمرکز بر مشتری و اصل رهبری

  تمرکز بر مشتری رهبری
مرحله PLAN –         برنامه ریزی پیشرفته کیفیت محصول

–         تعیین قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات سازمان (SWOT)

–         گسترش عملکرد کیفیت (QFD)

–         تکریم ارباب رجوع (CRM)

–         تجزیه و تحلیل و بررسی بازار

–         برنامه ریزی استراتژیک

–         برنامه ریزی احتیاجات مواد(MRP)

–         کارت امتیاز متوازن

–         برنامه ریزی کسب وکار

–         استفاده از داشبورد

–         توسعه سازمان(OD)

–         تجزیه و تحلیل ریسک

–         خود ارزیابی

–         برنامه ریزی استراتژیک

–         تعیین قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات سازمان (SWOT)

–         ماتریس اختیار

مرحله DO –         مدیریت گلوگاه

–         مبادلات الکترونیکی داده (EDI)

–         فرآیند تأیید محصول

–         مدیریت ارزش

–         مدیریت بر مبنای هدف(MBO)

–         اجرای برنامه های تشویقی

–         برقراری ارتباط از طریق اینترنت و اینترانت

–         مدیریت مستمر کسب و کار(BCM)

مرحله CHECK\ACT –         کارت امتیاز متوازن

–         الگوبرداری

–         استفاده از داشبورد

–         تجزیه و تحلیل روند

–         حسابرسی

–         کارت امتیاز متوازن

–         استفاده از داشبورد

–         الگوبرداری از مدل تعالی سازمان

–         بازبینی سبک مدیریت

–         بازگشت سرمایه(ROI)

–         تجزیه و تحلیل دوره بازگشت(PP)

–         گراف های روند

 

 

 

جدول 2 –  3 رویه های اجرایی اصل مشارکت کارکنان و اصل رویکرد فرآیند محور

  مشارکت کارکنان رویکرد فرآیند محور
مرحله PLAN –         ماتریس اختیار

–         ماتریس شایستگی

–         طراحی دوباره مشاغل

–         مدیریت بر مبنای هدف(MBO)

–         توسعه سازمان(OD)

–         ماتریس مسئولیت

–         برنامه ریزی پیشرفته کیفیت محصول

–         کارت امتیاز متوازن

–         برنامه ریزی اقتضایی

–         تجزیه و تحلیل ریسک

–         روش مسیر بحرانی

–         استفاده از نمودارهای فرآیندی و ترسیم نقشه فرآیندی

مرحه DO –         نظارت

–         آموزش حین کار

–         ایجاد تیم های کاری

–         تمرکز بر گروه ها

–         اجرای برنامه های تشویقی

–         برقراری ارتباط از طریق اینترنت و اینترانت

–         مدیریت Open Book

–         اجرای برنامه های پیشنهادی

–         مدیریت بر مبنای هدف

–         اجرای برنامه های تشویقی

–         برقراری ارتباط از طریق اینترنت و اینترانت

–         مدیریت گلوگاه

–         مدیریت ارزش

مرحله CHECK\ACT –         کارت امتیاز متوازن

–         الگو برداری

–         استفاده از داشبورد

–         بررسی رضایت کارکنان

–         ارزیابی عملکرد

–         تجزیه و تحلیل روند

–         کارت امتیاز متوازن

–         الگو برداری

–         داشبورد

–         تجزیه و تحلیل پاره تو

–         تجزیه و تحلیل روند

–         تجزیه و تحلیل دوره بازگشت(PP)

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2 –  4 رویه های اجرایی اصل رویکرد سیستمی به مدیریت و اصل بهبود مستمر

  رویکرد سیستمی به مدیریت بهبود مستمر
مرحله PLAN –        کارت امتیاز متوازن

–        ترسیم نقشه فرآیندی

–        استفاده از نمودارهای فرآیندی

–        خود ارزیابی

–        ایجاد برنامه

–        تخصیص منابع

–        تجزیه و تحلیل داده ها

–        اولویت بندی

مرحله DO –        مدل های تعالی کسب و کار

–        استفاده از داشبورد

–        کنترل آماری فرآیند

–        سیستم های هوشمند کسب و کار

–        مدیریت ارزش

–        تعیین موارد اجرایی

–        کنترل جریان نقد

–        کنترل آماری فرآیند

مرحله CHECK\ACT –        کارت امتیاز متوازن

–        کنترل عدم انطباقات

–        اقدامات اصلاحی

–        بازبینی مدیریت

–        ارزیابی عملکرد

–        الگو برداری

–        تجزیه و تحلیل روند

–        ارزیابی نتایج

–        کنترل عدم انطباقات

–        اقدامات اصلاحی

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2 –  5 رویه های اجرایی اصل رویکرد واقع گرایانه به تصمیم گیری و اصل مدیریت روابط با تأمین کنندگان

  رویکرد واقع گرایانه به تصمیم گیری مدیریت روابط با تأمین کنندگان
مرحله PLAN –        کارت امتیاز متوازن

–        برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)

–        برنامه ریزی احتیاجات مواد(MRP)

–        بازگشت سرمایه

–        تعیین قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات سازمان(SWOT)

–        ماتریس شایستگی

–        تجزیه و تحلیل ریسک

–        تجزیه و تحلیل هزینه/فایده

–        برنامه ریزی استراتژیک

–        تعیین قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات سازمان(SWOT)

–        برنامه ریزی احتیاجات مواد(MRP)

–        گسترش عملکرد کیفیت(QFD)

–        تجزیه و تحلیل ریسک

مرحله DO –        مطالعه قابلیت ها و توانایی های سازمان

–        استفاده از داشبورد

–        مبادله الکترونیکی داده(EDI)

–        مدیریت ارزش

–        مدیریت دانش

–        لیست رتبه بندی تأمین کنندگان

–        مدیریت بر مبنای عرضه

–        تکریم ارباب رجوع(CRM)

–        مبادله الکترونیکی داده(EDI)

–        سیستم اطلاعاتی کسب و کار

مرحله CHECK\ACT –        حسابرسی

–        بررسی رضایت مشتری

–        بررسی رضایت کارکنان

–        تجزیه و تحلیل بازار

–        تجزیه و تحلیل پاره تو

–        کنترل آماری فرآیند

–        الگو برداری

–        ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان

–        تجزیه و تحلیل روند بازار

–        گراف های روند

–        ارزیابی نتایج

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.