سود حسابداري جاري:/پایان نامه درباره نوسانات قیمت سهام

دانلود پایان نامه

سود حسابداري آتي و سود حسابداري جاري :

رابطه بين سودهاي گذشته و سودهاي آتي در قالب فرايند متغيري كه در طي زمان سود را توصيف مي كند ، بيان مي شود از اين رو وقايعي كه در يك دوره مشخص روي مي دهند ، ممكن است موقتي باشند و انتظار نمي رود كه اثر يكساني در دوره هاي آتي روي سود داشته باشند . وقايع اسف بار و اعتصابات دو نمونه از اين وقايع هستند.

سود حسابداري را مي توان به صورت دو جزء در نظر گرفت: سودهاي دائمي و سودهاي موقتي . سودهاي دائمي حسابداري را مي توان به عنوان ارزش مورد انتظار سودهاي حسابداري آتي در نظر گرفت و در هر لحظه يك بردار است نه يك عدد اسكالر. علاوه بر اين، هر چه زمان مي گذرد، سود دائمي يا مورد انتظار براي يكسال ممكن است تغيير نمايد.

سود حسابداري به علت انعكاس وقايعي كه باعث تغيير باورها در باره توانايي پرداخت اتي سود سهام مي شود جزو اطلاعات مربوط است و پيش بيني سود ، قسمتي از يك فرايند تحليلي وسيع است كه در آن توجه نهايي به پيش بيني و ارزيابي جريانات سود نقدي آتي مي باشد. سودها يك منبع اطلاعاتي مهم درباره توانايي پرداخت سود مي باشند.

سود حسابداري مثل سود اقتصادي يك مفهوم ارزيابي نيست و نيز ضرورتا سود حسابداري حتي به عنوان جايگزين چنين مفهومي به نظر نمي آيد . مربوط بودن اصلي آن بخاطر رابطه نامحسوس با توانايي پرداخت سود آتي مي باشد.

 

14-2- تحليل سود شامل دو قسمت است :

1-ارتباط بين سودها و توانايي آتي پرداخت سود تحت روشهاي مختلف حسابداري چيست ؟

2-ارتباط بين داده هاي قابل مشاهده فعلي و سودهاي آتي چيست ؟

در رابطه با موضوع اول، عوامل مشخصي وجود دارد كه ممكن است بطور دائم سطح سود حسابداري را تحت تاثير قرار دهند ولي نه به طريقي كه دلالت بر گوناگوني قدرت پرداخت سود دارد . ماهيت سيستم گزارشگري مالي يكي از اين عوامل اصلي است . اثر تورم پيش بيني نشده را در نظر بگيريد. درآمدها و برخي از هزينه ها با تورم افزايش مي يابند . ولي برخي هزينه ها مثل استهلاك كه به بهاي تمام شده تاريخي هستند ، تغيير نخواهد كرد . نتيجه آن يك افزايش در سود خالص خواهد بود كه از نرخ تورم يشتر است ، حتي اگر در شرايط واقعي هيچ چيز تغيير نكرده باشد . لذا يك قسمت از تغيير در سود حسابداري خواهد بود كه ممكن است با يك تغيير در توانايي پرداخت سود همراه نباشد .

در رابطه با موضوع دوم ، سودهاي آتي را مي توان از طريق اجزاي درآمد و هزينه كه سود را به وجود مي آورند ، توصيف كرد . پيش بيني سود مي تواند شامل پيش بيني تك تك اجزاي صورتحساب سود و زيان باشد . پيش بيني سود ، جمع جبري پيش بيني هاي تمام اجزا مي باشد . ازاين ديدگاه پيش بيني سود حسابداري آتي شامل موارد زير است :

1-ارزيابي توزيع :

الف) تعداد خروجي هاي آتي

ب)قيمت آتي خروجي ها

ج) تعداد ورودي هاي آتي

د) قيمت آتي ورودي ها

2-روش حسابداري مورد استفاده براي تبديل اين داده هاي خام به اعداد سود

 

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.