سیستم اطلاعاتی بیمارستان//پایان نامه درباره سیستم اطلاعاتی بیمارستان

دانلود پایان نامه

سیستم مدیریت طلاعاتی (MIS)

تادهه1960سیستم های اطلاعاتی عمدتابرای پردازش عملیات ازقبیل خرید وفروش،پرداخت دستمزدو…به کا ر می رفتند،سپس باظهوررایانه هایی که ازمدارسلیکون استفاده می کردند،امکان پردازش رایانه هاازسوی سازندگان رایانه ها،مدیران سازمانی هم شروح به تجسم روشی نمودند که دران رایانه ها می توانستند به آنها دراخذتصمیمات مهم کمک کنند،ازاین روسیستم های اطلاعات مدیریت یا سیستم گزارشات مدیریت متولدشدند.

سیستم اطلاعات مدیریت حاصل اطلاعات سیستم پردازش عملیات(تی،پی،اس)راخلاصه بندی ودستکاری می کندوسپس نتایج را به شکل گزارش های خلاصه شده ساخت یافته به مدیران ارایه می دهد

سیستم اطلاعاتی مدیریت سیستمی یکپارچه برای فراهم آوردن اطلاعات به منظور پشتیبانی ازبرنامه ریزی وکنترل عملیات یک سازمان است.این سیستم بافراهم آوردن اطلاعات مربوط به گذشته،حال وآینده سازمان به تصمیم گیری مدیران کمک می کند.

بنابراین سیستم اطلاعاتی مدیریت نوعی ازسیستم های اطلاعاتی می باشد که جهت پشتیبانی ازتصمیم گیری های مدیریتی ایجاد شده است واطلاعاتی راجهت پشتیبانی ازتصمیات روزمره یاساخت یافته مدیران وافراد حرفه ای درسازمان ارائه می کند.چنین اطلاعات ازقبل تعریف شده ای نیازهای اطلاعاتی تصمیم گیران رادرسطوح میانی وعملیاتی سازمان براورده می سازد.

بخش سوم :

سیستم اطلاعاتی بیمارستان

همانطوركه مي دانيدعملكرد سازمان پيچيده اي بابخش هاي متعدد مثل بيمارستان،نيازبه دسترسي به اطلاعات دارد.اطلاعات ممكن است مربوط به مراقبت ازبيمار ياعملكردخود بيمارستان باشد.لذا تفكيك بين اطلاعات مربوط به بيماران واطلاعات مربوط به خود بيمارستان اهميت دارد.از طرف ديگر طي سالهاي متمادي اطلاعات مربوط به بيماران ازنظرحجم ،دستخوش تغييرات فاحشي شده است.اين بدين جهت است كه امكانات تشخيصي ودرماني ،مدام درحال گسترش هستند.ويژگي ها ونياز هاي بيمارستان نيزبعلت رشداطلاعات عملياتي دائما درحال تغييراست.اين تغييرات بيمارستان ها رابه تكيه روزافزون برسيستم هاي اطلاعاتي كامپيوتري سوق مي دهد.تنها راه جمع اوري،ذخيره،ارتباط وارائه مقادير زياداطلاعات،به نحوي كه نيازهاي مصرف كنندگان رامرتفع نمايد.استفاده ازكامپيوتراست.اين نياز هارامي توان باسيستم هاي اطلاعاتي بيمارستان پاسخ داد.(7)

منبع تمام فعالیت های مدیریت ،بخصوص دربخش بهداشت ودرمان،داشتن اطلاعات جامع،مرتبط وبه هنگام است ،دربخش بهداشت ودرمان استفاده از سیستم های اطلاعاتی کارامد جهت افزایش کارایی،اثربخشی وکیفیت خدمات ونیزرضایت مندی مراجعین ضروری وانکارناپذیربه شمارمیرود(44). امروزتعدادی ازبيمارستانها در سطح كشور در آستانه استقرار سيستم رايانه اي مورد نياز خود هستند. ارائه الگوي مناسب براي انتخاب و پياده سازي يك سيستم اطلاعات بيمارستاني مناسب مي تواند به صورت مستقيم و كاملا عملي منجر به انتخاب صحيح تر و جلوگيري از اتلاف منابع مالي و انساني بيمارستانها شود تا با بهره گيري مناسب از سيستم رايانه اي، امكان ارائه خدمات مراقبتي بهتر به بيماران و بهره وري بيشتر از منابع فراهم گردد. نظام هاي اطلاعات باليني با هدف تبديل داده ها به اطلاعات و در نهايت دانش، طراحي و اجرا مي شوند( 45). اثر منحصر به فرد آنها توليد اطلاعات لازم براي پشتيباني از مديريت داده ها و نيز ارائه اطلاعات پژوهشي براي درمان بيماران مي باشد(46). اكثر سيستم هاي اطلاعاتي در سازمان هاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي و درماني، به جاي اينكه يك فرايند برنامه ريزي كنترل شده باشند، به طور تدريجي شكل گرفته اند. براي مثال، ميتوان به جمع آوري داده هاي تكراري، در دسترس نبودن به موقع اطلاعات و در دسترس نبودن اطلاعات مرتبط اشاره كرد كه اين موارد منجر به نارضا يتي بيمار و كاركنان سازمان  مي گردد(47 (.

هدف نهايي سيستم اطلاعات سلامت، ارتقاء داده ها و اطلاعات سرچشمه گرفته از آنها در تصميم گيري ها از سطح اجرا تا سطح سياست گذاري مي باشد. يكي از فعاليت هاي داراي اولويت در سازمان بهداشت جهاني كمك به دستيابي به اطلاعات معتبر، درست وبه روز براي فرايند ارزيابي عملكرد سيستم بهداشتي درماني و نيز تدوين گزارش وضعيت سلامت منطقه و گزارش سلامت جهاني مي باشد( 48).

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.