محدودیتهای صادراتی-پایان نامه درمورد عملکرد صادراتی شرکتها

دانلود پایان نامه

موانع، مشکلات  و محدودیتهای صادراتی:

بسياري از عوامل ساختاري، رويه اي، عملياتي، رفتاري و … هستند كه باعث مي گردد توليد كننده ها در اقدام به امر صادرات، توسعه آن و نيز حفظ توان صادراتي خود ناتوان بمانند. برخي موانع صادراتي شركت ها ريشه داخلي داشته در حالي كه برخي ديگر از موانع صادراتي ناشي از محيط خارجي شركت هستند. از طرف ديگر مي توان موانع را از نظر ذهني، عيني بودن نيز تقسيم كرد. در اين صورت چهار دسته موانع داخلي  عيني، داخلي  ذهني، خارجي  عيني، خارجي  ذهني وجود خواهد داشت اما نه تنها ماهيت اين موانع بلكه تواتر، اهميت و شدت و ضعف آنها در هر كدام از مراحل مربوط به فعاليت هاي صادراتي شركت مي تواند متفاوت باشد. حل موانع صادراتي براي شركت ها در مراحل اوليه صادرات از اهميت زيادي برخوردار است، زيرا اگر شركت ها نتوانند در همان مراحل اول به اين موانع به صورت مناسب واكنش نشان دهند، براي هميشه فعاليت هاي صادراتي را كنار خواهند گذاشت. البته شركت هاي مختلف در يك مرحله واحد ممكن است موانع متفاوتي را مقابل خود متصور شوند ( ناطق و نیاکان، 1388).

مي توان گفت دانش اندك از بازارهاي بالقوه جهت توسعه فعاليت هاي صادراتي و نيز فقدان منابع مالي لازم براي بررسي بازارهاي خارجي از مهمترين عوامل بازدارنده صادرات است در ادامه تحقيقاتي كه به بررسي موانع صادراتي پرداخته اند آورده شده است.

در تحقيق آلراندريدز [1]   (2000) مهم ترين عوامل بازدارنده شركت ها  در شروع فعاليت هاي صادراتي شامل وجود رقابت شديد خارجي، فقدان دانش و اطلاعات كافي در مورد صادرات، درك ناكافي از رويه هاي پرداخت صادراتي و مشكلات مربوط به يافتن بازارهاي صادراتي شناسايي شده اند.  تحقیق ویلینگسون و بارت [2] (2001)  نیز نشان داد که ناتوانی  شرکت ها در دستيابي به قيمت هاي رقابتي در مقابل شركت هاي خارجي و نيز

هزينه هاي بالاي حمل و نقل در فروش كالا به بازارهاي خارجي  موانع مهم پيش روي شركت ها براي صادرات هستند.  در تحقيق ديگري یو و تسنگ[3] (2004)  موانع موجود براي صادرات عبارتند از فقدان دانش و اطلاعات در مورد بازارهاي خارجي، دانش محدود تجاري در ميان پرسنل و نامناسب بودن قيمت و كيفيت براي نيازهاي اين بازارها.

محققی دیگر  اینگونه بیان می کند که  موانع داخلی صادرات در شركت ها مربوط به ناكافي بودن منابع براي بازاريابي صادرات، مسائل مربوط به دستيابي استانداردهاي كيفي و ايجاد يك طرح و تصوير مناسب براي بازار خارجي و مسائل مربوط به سازماندهي ضعيف و كمبود كاركنان شايسته براي مديريت فعاليت هاي صادراتي، ناتوانايي مالي و نبود اطلاعات كافي درباره بازارهاي خارجي و موانع خارجي شامل عملكرد كاملاً تفاوت مشتريان خارجي، ناآشنايي با رويه ها و فعاليت هاي كاري، موانع تعرفه اي و قوانين مربوط به واردات كشورهاي ديگر، نيروهاي رقابتي، نرخ تورم و محدود بودن عرضه بعضي از پول ها است.  در تحقيق ديگري يانگ[4]  ۲۰ مانع صادراتي را بررسي نمودند و ۵ عامل را عمده تشخيص داد كه عبارت بودند از:

تفاوت بازاريابي نسبي، اطلاعات مربوط به صادرات و بازار، فقدان منابع داخلي، نبود منابع شخصي و موانع محيطي (بی ریا و جبل عاملی، 1385).

تحقيق بايكلي و تزار[5]  (2005) بر ماهيت پويا و در حال تغيير موانع  صادراتي تأكيد كردند و نشان دادند كه هر چقدر شركت ها بيشتر درگير امر صادرات مي شوند، مشكلات پيش روي خود را بيشتر مرتبط به عدم درك مناسب از فعاليت هاي تجارت خارجي مي كنند. مشكلات مربوط به صادركنندگان فعال ظاهراً ماهيت عملياتي داشته، مقدمتاً مربوط به متغيرهاي خارجي از قبيل پيچيدگي هاي زياد كارهاي اداري و سازماني، تأخير در پرداخت خريداران خارجي و نيز شرايط نامناسب اقتصادي در اين بازارها بود ( حسینی و همکاران، 1387).

[1] Aldanderiz

[2] Vilinkson and Bart

[3] Yu and Teseng

[4] Yunge

[5] Bayrakter and Tezar

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.