مدل تجویزی رهبری-پایان نامه درباره رهبری تحول گرا

دانلود پایان نامه

نظریه ی مدل تجویزی رهبری

در این مدل رابطه نحوه ی تصمیم گیری و سبک رهبری شمائی نظیر درخت تصمیم گیری است. طی سؤالاتی نحوه ی تصمیم گیری مدیر را مورد پرسش قرار می دهد و سبک رهبری مناسب را برای آن مشخص می کند. این مدل توسط ویکتور وروم[1]  و فیلیپ یتون[2] مطرح شده است.

نظریه ی جانشین های رهبری

این نظریه لزوم رهبری را در برخی شرایط مورد سؤال و تردید قرار می دهد. و ادعا دارد که پاره ای شرایط می توانند به عنوان جانشین رهبری محسوب گردند و انجام وظیفه رهبری مدیر را غیر ضروری سازند. این نظریه توسط کر[3]  و جرمیر[4]  مطرح شده است. مثلاً بی تفاوتی نسبت به سازمان یا وجود گروه های منسجم کاری از زمره ی عواملی است که بر اساس این تئوری می توانند لزوم رهبری را از میان بردارد. این عوامل در سه گروه کلی با خصوصیات پیروان، خصوصیات وظیفه و شغل و خصوصیات سازمان است. در تئوری جانشین های رهبری  به عوامل خنثی کننده ی رهبری نیز اشاره شده است.مثلاً رهبر منزوی از پیروان، عدم انعطاف سازمان، قدرت محدود رهبر عوامل خنثی کننده ی رهبری وظیفه گرا و حمایتی بشمار می رود.

بر طبق نظریه جر و کرمیر ، عمده ی جانشین های رهبری به شرح زیر است:

خصوصیات پیروان:

تجربه، توانائی و آموزش بالای کارکنان جانشین رهبری وظیفه گرا.

گرایش های حرفه ای و قوی جانشین رهبری ووظیفه گرا و حمایتی.

بی تفاوتی نسبت به سازمان جانشین رهبری ووظیفه گرا و حمایتی.

خصوصیات وظیفه و شغل:

کارهای تکراری و روتین جانشین رهبری وظیفه گرا

وجود بازخورهای مؤثر در شغل جانشین رهبری وظیفه گرا

ارضا کننده بودن نقش جانشین رهبری حمایتی

خصوصیات سازمان:

وجود گروه های منسجم کاری جانشین رهبری وظیفه گرا و حمایتی

رسمی بودن سازمان جانشین رهبری وظیفه گرا

تئوری رفتار رهبری  

این نظریه بر آنچه که رهبران در واقع انجام می دهند، بیشتر از خصوصیاتشان تمرکز دارد.در این نظریه، الگوهای رفتاری متفاوتی مشاهده شده و در سبک های رفتاری متفاوتی دسته بندی شده است.این نظریه بعد از انتشار کتاب مک گریگور(بعد انسانی سازمان) در سال ۱۹٦۰ توجهات به سوی این نظریه سوق پیدا کرد.

در این قسمت نظریه X و نظریه Y مدیران (مک گریگور) و شبکه مدیریتی بلیک و موتون بررسی می شود که هر دو از نظریه های رفتار رهبری اند.

 نظریه X و نظریه Y مدیران

نظریه x و y از جمله رهیافت های منابع انسانی به مدیریت است. داگلاس مگ گریگور با  تأثیرپذیری شدید از مطالعات هاتورن و نظریه مزلو، در کتاب معروف خود تحت عنوان بعد انسانی  سازمان این نظریه را ترویج کرد که مدیران باید توجه بیشتری به نیازهای اجتماعی و خودشکوفایی افراد در محیط کار داشته باشند.  مک گریگور در نظریه ای دو ساحتی در مورد   انسان، برداشت ها ، طرز تلقی ها و نگرشهای مدیران را در مورد انسان به دو گروه تقسیم کرده  است. وی برای اجتناب از پیش داوری افراد در مورد این دو گروه، آنها را با دو حرف x و y مشخص کرده است. به طور کلی مفروضات نظریه x عبارتند از:

1-بیش تر انسان ها ذاتاً تنبل و از کار بیزارند.

2-بیش تر انسان ها از قبول مسئولیت گریزانند و ترجیح می دهند که تحت هدایت دیگری قرار گیرند.
3-برای انگیزش انسان ها باید از مشوق های مادی و اقتصادی و ایجاد امنیت استفاده کرد.
4-قابلیت خلاقیت و نوآوری برای حل مسائل فقط در تعداد محدودی از افراد یافت می شود که به مشاغل مدیریت و رهبری می پردازند.

5- بیشتر مردم باید تحت کنترل دقیق قرار گیرند؛ زیرا معمولاً افراد از علاقه کافی برای کار برخوردار نیستند.

[1] Vroom

[2] Yetton

[3] Kerr

[4] Jermier

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.