منابع ارزیابی عملکرد،پایان نامه درباره مدیریت منابع انسانی

دانلود پایان نامه

منابع ارزیابی عملکرد:

جهت ارزیابی عملکرد کارکنان از منابع مختلفی استفاده می شود ولی منابع اصلی ارزیابی به شرح زیر است :

  • سرپرستان: سرپرستان کارکنان با توجه به اینکه رابطه مستقیم و نزدیکی با آنان دارند منبع خوبی برای ارزیابی هستند معمولا اغلب ارزیابی ها در سازمان توسط سرپرستان انجام می گیرد.
  • زیر دستان: در برخی از سازمانها برای ارزیابی عملکرد مدیران و سرپرستان از زیر دستان استفاده می شود. استدلال این سازمانها در استفاده از این روش، ضرورت آگاهی سرپرستان از نظریات زیر دستان برای انجام بهتر کار می باشد.
  • همکاران هم درجه: در برخی از سازمانها از این روش استفاده می شود این نوع ارزیابی در صورتی می تواند قابل اعتماد باشد که کار گروهی در یک دوره بلند مدت صورت گیرد و وظایف محوله نیز به نوعی نیاز به کنش و واکنش نسبی داشته باشد.
  • ارزیابی گروهی: کارکنانی که با مدیران متعدد کار می کنند آن مدیران می تواند منبع خوبی برای ارزیابی آنان باشد مزیت این روش استفاده از نظرات افراد متعدد می باشد.
  • خود ارزیابی: در صورت آگاهی فرد از وظایف خود و معیارها و استانداردهای کاری، این روش بهترین روش جهت ارزیابی عملکرد می تواند تلقی شود.
  • ترکیبی: در این روش ، ترکیبی از چند روش( بر اساس مقتضیات کار) جهت ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده می شود.

2-6-4-4 مشخصات سیستم ارزیابی موثر:

مهمترین مشخصات یک سیستم ارزیابی موثر را به شرح زیر می توان بیان کرد:

1- معیار مربوط به شغل  باشد.2- انتظارات عملکرد بطور دقیق و واضح بیان شود. 3- معیارهای مشابه و یکسان جهت ارزیابی عملکرد کارکنان در بخشهای شغلی مشابه استفاده شود. 4- مسئوولیت ارزیابی عملکرد کارکنان باید به فرد یا افرادی سپرده شود که از دانش و شایستگی لازم برخوردار بوده و آموزش کافی را گذرانده باشند. 5- تأمین بازخور مناسب و مطلوب در جریان عملکرد 6- اطلاع و دسترسی کارکنان به نتایج ارزیابی عملکرد .

2-6-5 نظام پاداش و جبران خدمات کارکنان:

یکی دیگر از کارکردهای مدیریت منابع انسانی نظام پاداش و جبران خدمات آنان است به عبارت دیگر به جبران خدمتی که فرد در سازمان متحمل می شود و در ازای وقت و نیرویی که به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می نماید، سازمان به فرد پاداش و حقوق و دستمزد پرداخت می نماید.

الف) نظام پاداش: پاداشی که فرد از سازمان دریافت می دارد یا به خاطر انجام وظایف محول در حد عادی و متعارف است که در این صورت حقوق یا دستمزد نامیده می شود ، یا به خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استانداردهای عادی کاری است که در این صورت از پاداش، به عنوان مزایای فوق العاده به خاطر کار فوق العاده صحبت می شود. سیستم پاداش در سازمان، هر دو نوع عملکرد را در بر می گیرد و سیستمی است که بر اساس موازین و شیوه های خاصی، پاداش هر یک از کارکنان را متناسب با کارشان به آنها می دهد . سیستم پاداش باید کارا و اثر بخش باشد. به عبارت دیگر تخصیص و اعطای پاداش در سازمان باید به گونه ای باشد که حداکثر بازده را برای سازمان ممکن سازد. به عنوان اولین قدم در این راستا، سیستم باید طوری طراحی گردد که اعطای پاداش مشروط به عملکرد موثر باشد.( منظور از عملکرد موثر، عملکردی است که در جهت نیل به اهداف سازمان باشد) تنها در این صورت است که استفاده از پاداش به عنوان مکانیسمی برای تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان، کارساز است( سعادت، 1391)

سیستم پاداش خدمات کارکنان شامل انواع پاداش هایی است که از طرف سازمان به کارکنان به عنوان حاصل استخدام و جبران خدمات آنان اعطاء می شود پاداش خدمات کارکنان به دو دسته تقسیم می شود.

1- پاداش های مالی: که به آن پاداش های فرعی نیز اطلاق می شود و مستقیماً از طرف (سازمان) اعطاء و کنترل می شود این پاداش ها خود به و دسته تقسیم می شوند:

1- پاداش های مستقیم مالی: که شامل پرداخت هایی است که شخص به صورت دستمزد، حقوق، حق العمل، انعام و غیره دریافت می دارد. در واقع پول نقدی است که به کارکنان داده می شود .

2- پاداش های غیر مستقیم مالی: که شامل دریافت های کارکنان غیر از پاداش های مستقیم مالی است از جمله طرحهای بیمه، بازنشستگی، پرداخت برای تعطیلات، پاداش های کارگری .

2- پاداش های غیر مالی: که به آن پاداش های اصلی نیز گفته شده است برای فرد جنبه درونی داشته و بطور معمول از سوی محیط دریافت می دارد بر اساس تحقیقات به عمل آمده این نوع پاداش ها از مهمترین ابزار انگیزشی است که در اختیار مدیران قرار دارد. این نوع پاداش ها نیز به دو دسته تقسیم می شود، 1- پاداشی که شخص از شغل خود دریافت می دارد و آن رضایت و لذتی است که فرد با انجام وظایف معنی دار و پر اهمیت از شغل خود به دست می آورد. یکی از نیازهای مهم افراد کارکردن است. کار و فعالیت نیاز ذاتی انسان است و انسان با انجام وظایف مهم و با ارزش می تواند به این نیاز ذاتی خود پاسخ دهد . دیگر از این نوع پاداش ها احساس فضیلت و کمال، منزلت اجتماعی ، تائید غیر رسمی و غیره می باشد. 2- پاداشی که فرد از فضا و محیط شغلی به دست می آورد. فرد از طریق انجام وظایف محیط کاری ارتباط مناسبی با دوستان و همکاران خود برقرار می نماید که منجر به برآوردن برخی از نیازهای مهم او می شود. از این نوع پاداش ها می توان به شرایط کاری مناسب ، ساعت کاری متغیر و غیره اشاره کرد.( دعائی، 1374)

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.