هزینه های پروژه//پایان نامه بهينه‌ سازي زمان و الگوريتم ژنتيك

دانلود پایان نامه

هزینه های مستقیم و غیر مستقیم پروژه

طبقه بندی و گروه بندی هزینه ها در سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه، با طبقه بندی مرسوم و رایج در علوم حسابداری و اقتصاد تفاوت دارد. هزینه های پروژه، به طور کلی مستقیم یا غیر مستقیم هستند.

2-4-8-1- هزینه های مستقیم پروژه

تمام هزینه هایی که برای استفاده از نیروی انسانی مستقیم، مواد و مصالح و ماشین آلات و تجهیزات مستقیم و به طور کلی همه هزینه هایی که به طور مشخص می توان در صورت حساب اجرای یک فعالیت (چه در وضعیت اجرای عادی و چه در وضعیت های نیمه فشرده و فشرده کامل) محسوب کرد، جزء هزینه های مستقیم پروژه محسوب می شود. این هزینه ها را هزینه منابع نیز می نامند. اگر هزینه های اجرای فعالیت ها با هم جمع شوند، هزینه مستقیم پروژه نیز به دست می آید. هزینه مستقیم اجرای پروژه، با کاهش مدت اجرای پروژه، افزایش می یابد.

2-4-8-2- هزینه های غیر مستقیم پروژه

تمام هزینه هایی که مستقیماً و به طور مشخص نتوان به اجرای یک فعالیت مربوط و منسوب نمود، جزء هزینه غیر مستقیم یا بالاسری پروژه محسوب می شوند. مهم ترین اقلام هزینه غیر مستقیم، عبارتند از: حقوق و دستمزد مدیر پروژه، کارشناسان تیم پروژه و کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه، اجاره، امور دفتری و اداری، بهره، جرایم ناشی از دیرکرد در اتمام به موقع پروژه، درآمدهای ناشی از خاتمه زودتر از موعد پروژه و مانند این ها.

از آنجا که تاثیر جرایم ناشی از دیرکرد در اتمام به موقع پروژه و درآمدهای حاصل از خاتمه زودتر از موعد تعهد شده بر هزینه کل پروژه، متفاوت و به عبارت بهتر برعکس تاثیر مقادیر سایر اقلام هزینه غیر مستقیم می باشد، برخی از صاحبنظران مدیریت پروژه و سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه، این گونه هزینه ها را تحت عنوان هزینه های بهره برداری، از سایر اقلام هزینه غیر مستقیم پروژه مجزا کرده اند. هزینه غیر مستقیم پروژه با مدت اجرای آن، رابطه مستقیم دارند.

شرایط قراردادهای استفاده از برخی اقلام هزینه های غیر مستقیم انند حقوق و دستمزد مدیران و کارشناسان و هزینه اجاره و بهره ممکن است به گونه ای باشد که با خاتمه زودتر از موعد پیش بینی شده پروژه نتوان متناسب با مدت کاسته شده از پروژه، از پرداخت آن ها معاف بود.

2-4-8-3- هزینه کل پروژه

مجموع هزینه های مستقیم و غیر مستقیم پروژه و هزینه های بهره برداری آن را هزینه کل اجرای پروژه می گویند. در شکل (2-5)، منحنی هر یک از هزینه های مستقیم (در وضعیت حداقل و حداکثر آن)، غیر مستقیم و کل پروژه نشان داده است.

در منحنی حداکثر هزینه مستقیم پروژه، تمام فعالیت ها و به جز فعالیت های مسیر بحرانی به طور فشرده اجرا می شوند.

تغییرات مجموع هزینه ها و نقطه زمان بهینه

از آنچه در مورد روند تغییرات هزینه و محدودیت های زمان ها گفته شده، این نتایج به دست می آیند که در صورتی که زمان های معمولی برای اجرای فعالیت ها در نظر گرفته شوند، مدت زمان برای اجرای طرح، در حداکثر و هزینه های مستقیم فعالیت های پروژه در حداقل مقدار ممکن خواهند بود. در اینجا با توجه به اینکه مدت زمان اجرای طرح، حداکثر می باشد، هزینه های بالاسری (غیر مستقیم) نیز که با زمان اجرای طرح رابطه مستقیم دارند، در حداکثر مقدار ممکن قرار می گیرند. در نهایت، اجرای فعالیت ها در حداقل زمان ممکن (زمان شکسته) هزینه های مستقیم فعالیت ها و در نتیجه هزینه های مستقیم پروژه به حداکثر ممکن افزایش یافته، ولی زمان کل اجرای پروژه به نقطه کمینه (حداقل) خود خواهد رسید. در این شرایط که زمان پروژه در مقدار کمینه خود باشد، هزینه های غیر مستقیم نیز در حداقل خواهند بود. بین این دو نهایت، نقطه ای بهینه برای اجرای پروژه وجود خواهد داشت که در آن جمع هزینه های مستقیم و غیر مستقیم در کمترین مقدار خود قرار گرفته و در نتیجه این نقطه از زمان، نقطه اقتصادی یا بهینه برای اجرای پروژه خواهد بود. در شکل (2-6) با نمایش منحنی های هزینه های مستقیم و غیر مستقیم و منحنی جمع هزینه ها (یا منحنی هزینه کل پروژه)، نقطه بهینه برای اجرای پروژه نشان داده شده است.

قابل توجه است که سرعت تغییرات هزینه کل، در حدود نقطه بهینه معمولاً ناچیز می باشد. به عبارت دیگر منحنی هزینه کل، در کل نقطه بهینه، نسبت به تغییرات زمان دارای حساسیت زیادی نمی باشد. بنابراین، مدیریت پروژه به طور معمول از این آزادی عمل برخوردار است که با توجه به شرایط و امکانات عملی اجرای کال، زمان پروژه را نسبت به نقطه بهینه تعیین شده، تا حدود مشخصی تغییر دهد، بدون آنکه در هزینه کل پروژه افزایش محسوسی ایجاد گردد. قابل ذکر است که نقطه بهینه برای اجرای پروژه (D)، لزوماً در محل تلاقی منحنی های هزینه های مستقیم و غیر مستقیم قرار نمی گیرد، بلکه بنابر نوع و فرمول تغییرات این دو هزینه در مقابل تغییرات زمان، نقطه D، در فاصله بین Dn و Df واقع می گردد. در اینجا زمان های Df‌ و Dn‌ به ترتیب مربوط به حداقل و حداکثر زمان های ممکن برای اجرای پروژه (و نه برای اجرای فعالیت) می باشند.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.