ویژگی های تیم/پایان نامه توانمندسازی رهبری و تسهیم دانش

دانلود پایان نامه

ویژگی های تیم

تعهد به هدف مشترک: تيم هاي اثر بخش داراي هدف مشترکي هستند و مي توان بدان وسيله افراد را هدايت نمود به گونه اي که آنان در اين باره تعهدات لازم را بنمايند.

تعيين هدف هاي خاص: تيم موفق مي کوشد تا هدف مشترک را به صورت هدف هاي مشخص، کوچک، قابل سنجش و واقعي درآورد. هدف هاي ويژه به اعضاي تيم و کل تيم انرژي مي دهد. وجود هدف هاي خاص به تيم کمک مي کند که همواره بر روي نتايج تأکيد و توجه خود را به آن معطوف نمايد.

رهبري و ساختار: تيم براي اين که در مورد ويژگي هاي کار و شيوه اي که بايد امور را هماهنگ کند و مهارتهاي افراد را متناسب با کارها نمايد، به رهبر و ساختار نياز دارد. اين کار مي تواند به وسيلة مديريت يا به وسيلة اعضاي تيم انجام شود .

نقصان پذيري تيم و حساب پس دهي: تيم هاي موفق اعضاي خود را وادار مي کنند که هر کس ، مسئوليت تأمين هدف ها يا رهيافت هاي تيم را به عهده بگيرد. در بسياري از موارد مسئوليت هاي فردي و مشترک افراد تعيين مي شود.

ارزيابي عملکرد و سيستم پاداش: ارزيابي عملکرد فرد، تعييين دستمزد ساعتي، انگيزه ها و مشوق هاي فردي و از اين قبيل اقدامات مي توانند اعضاي تيم را وادار کنند که عملکردي عالي ارائه نمايند. بنابراين علاوه بر ارزيابي عمليات و دادن پاداش به کارکنان مديرت بايد به گونه اي کار گروه را مورد ارزيابي قرار دهد.

اعتماد متقابل: اعتماد يک پديدة حساس و شکننده است . براي به وجود آمدن آن زمان زيادي طول مي کشد ولي به راحتي مي توان آن را از بين برد و دستيابي مجدد به آن کار چندان ساده اي نيست . بنابراين مديريت بايد دقتي زياد بکند تا اعتماد بين اعضا حفظ گردد.مدير و رهبر مي توانند به روش هاي زير عمل کنند: ثابت کنند که براي منافع ديگران کار مي کنند. در تيم ايفاگر نقش باشند و با گفتار و کردار ، کارهاي تيم را تأييد کنند. نبايد پنهان کاري کند. معمولاً بي اعتمادي مردم از آنچه نمي دانند سرچشمه مي گيرد. عادل و منصف باشند. داراي احساس و عاطفة انساني باشند،  خشک وتند نباشند . به هنگام تصميم گيري و ارج نهادن به ارزش هاي اصولي بايد داراي ثبات رويه باشد.محرم اسرار ديگران باشند. شايستگي و کفايت خود را به اثبات برسانند و از نظر فني، حرفه اي و داد و ستد مورد احترام و ستايش ديگران قرارگيرند(رابینز، ترجمه پارسائیان واعرابی،184:1391) .

 1. تعداد تيم بهتر است 5 تا 8 نفر باشند.
 2. نقش اعضاي تيم بايد مشخص شود
 3. تيم‌ها بايد اهداف روشني داشته باشند.
 4. تيم نيازمند منابع اوليه مي‌باشد.
 5. لازم است تيم محدوده پاسخگويي و حدود اختيارات خود را بداند.
 6. تيم نياز به برنامه دارد.
 7. تيم نيازمند قواعد است.
 8. اعضاء تيم براي رسيدن به هدف مشترک و روشن تلاش مي کنند.
 9. تمامي اعضا در ميان نظراتشان احساس آزادي مي کنند و در تصميم گيري ها و مباحث تيمي مشارکت دارند
 10. اعضا به يکديگر اعتماد دارند.
 11. رهبري در موقعيت هاي مختلف تغيير مي کند.
 12. تصميمات بوسيله اجماع اتخاذ مي شود.
 13. وقتي مشکلاتي بوجود مي آيد ،اعضاء تيم بر روي حل مسئله متمرکز مي شوند نه برروي علائم و عوارض آن.
 14. اعضا تيم در مواقع حل مسئله و انجام فرايندهاي کاري منعطف هستند.
 15. اعضاء تيم رشد کرده و از اقداماتي که به رشد افراد منجر مي شود حمايت مي کنند(لاو،2012).

چگونه می توان عضو موثری از یک تیم بود؟

 1. به اعضاء تيم به چشم همکاراني همدل بنگريد نه به چشم رقيب
 2. حل کننده مسائل باشيد .
 3. به اين فکر باشيد که همه برنده شوند .
 4. به جاي خود ، تيم را در کانون توجه قرار دهيد .
 5. به نتيجه بينديشيد .
 6. مسئوليت پذير باشيد .
 7. خود را به آموختن عادت دهيد و به ارتقاء دانش خود بيشتر از ارتقاء مقام خود بها دهيد .
 8. مکمل ديگران باشيد .
 9. تعهد ها و ارزش هاي خود را به يکديگر گره بزنيد .
 10. مشکل گشا باشيد .
 11. عادت به کار را تقويت کنيد و پيگير باشيد .

سعي کنيد هر کاري را در سطح عالي انجام دهيد(مهدیزاده،13:1390).

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.