پایان نامه درباره توسعه بیمه های الکترونیک// چالش های بيمه الكترونيكي

دانلود پایان نامه

ريسك هاي مسئوليت[1]

اين ريسك از دامنه گسترده اي برخوردار است و موارد زير را شامل مي شود:

الف) از آنجايي كه اينترنت محصولات بيمه گر را به طور جهاني توزيع مي كند، عملاً بيمه گر با قواعد و قوانين متفاوتي (متناسب با قوانين محل خريد محصول بيمه گر) براي پاسخگويي به تعدادش روبه روست. قوانين ناظر بر حقوق بيمه گذاران، از كشوري به كشور ديگر متفاوت است، لذا مسئوليت بيمه گر در قبال بيمه گذاران متفاوت و بعضاً غير قابل پيش بيني خواهد بود. در حال حاضر هيچ قاعده و قانون فراگير و مورد پذيرشي، در كل دنيا در اين خصوص وجود ندارد بنابراين فروش محصولات بيمه اي در اينترنت و به طور گسترده موجب مشكل شدن پيش بيني دقيق تعهدات بيمه گر مي گردد.

ب) حفاظت از اطلاعات شخصي در اينترنت موضوع بسيار با اهميتي است. چنانچه اطلاعات شخصي بيمه گذاران از سوي شركت بيمه و يا اشخاص ثالث مورد سوء استفاده قرار گيرد، نه تنها اعتماد بيمه گذاران به بيمه گر از بين مي رود، بلكه مي تواند براي بيمه گر تبعات حقوقي و قضايي نيز به دنبال داشته باشد(صدرائی،1386).

2-11-6.ريسك هاي عملياتي[2]

اين نوع از ريسك به خدمات رساني غير الكترونيكي (به عنوان مكمل خدمات الكترونيكي) به بيمه گذاران مربوط مي گردد، مثل تحويل به موقع اسناد مربوط به قرار داد بيمه. اين خدمات ممكن است با تأخير و يا ناقص انجام شود. با گسترش موج واگذاري برخي از فعاليت هاي بيمه گران به پيمانكاران اين نوع ريسك از اهميت بيشتري برخوردار شده، زيرا با واگذاري اين امور به پيمانكاران، عملاً مديريت اين ريسك براي بيمه گران مشكل تر از قبل شده است. ارائه خدمات بيمه الكترونيك، بدون اتخاذ تدابير لازم جهت كاهش ريسك هاي فوق الذكر، مي تواند موقعيت مالي و تجاري شركت هاي بيمه را در بازار بيمه به خطر اندازد(صدرائی،1386).

2-12.چالش ها و محدوديت هاي اصلي فرا روي بيمه الكترونيكي

فروش بيمه نامه، انجام خدمات به صورت آنلاين و تلفيق مراحل تجارت با شبكه هاي الكترونيكي كار آسان نيست. صنعت بيمه با معضلات عمده اي از جمله چهار چالش خاص در حوزه تجارت الكترونيكي مواجه است:

ـ امنيت و نگراني هاي مربوط به اطلاعات خصوصي افراد

ـ مشكل فروش محصولات پيچيده (از نظر اطلاعات بيمه اي) به صورت آنلاين

ـ محدوديت فرآيندي و قانوني مربوط به عملكرد فعلي صنعت بيمه (سنتي)

ـ تعارض و اختلاف شبكه هاي الكترونيكي با يكديگر

در زير به محدوديت ها و چالش هاي ديگري كه فرا روي صنعت بيمه الكترونيكي وجود دارد اشاره مي شود:

2-12-1. هدايت تجارت الكترونيكي

طي پژوهشي كه در اين خصوص انجام شده، دو سوم پاسخ دهندگان اعلام كرده اند كه شركت هايشان قدرت كافي براي راهبري تجارت الكترونيكي ندارند. %35 از دست اندركاران صنعت بيمه تصميم دارند تا صرفاً توانايي مديريت بيمه الكترونيكي مؤسسه خود را توسعه دهند، اين در حالي است كه %20 آنها به دنبال كسب مهارت هاي جديد هستند(عالیخانی و بهرامی،1386).

2-12-2.محدويت هاي كاركنان ماهر در زمينه بيمه الكترونيكي

امروزه تنها تعداد كمي از دست اندركاران صنعت بيمه بر اين باورند كه در حال حاضر مهارت هاي فني لازم براي انجام تجارت الكترونيكي در داخل منزل را دارا هستند. به هر حال برخي از دست اندركاران بيمه و به طور خاص نمايندگان در پي جذب كاركناني هستند كه مجهز به مهارت هاي فني لازم در عرصه تجارت الكترونيكي صنعت بيمه باشند(عالیخانی و بهرامی،1386).

2-12-3.زير ساخت فني

بيمه گران به زير ساخت هاي فني نياز دارند تا بتوانند از فعاليت هاي شبكه الكترونيكي حمايت كنند. پاسخ دهندگان اين تحقيق معتقدند هزينه هايي كه اخيراً صرف فناوري تجارت الكترونيكي شده جهت %31 از متوسط كل هزينه ها بوده و تخمين زده مي شود كه سهم اين هزينه ها به %42 در سه سال آينده برسد(عالیخانی و بهرامی ،1386).

[1] – Liability Risks

[2] – Operating Risks

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.