ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﻧﺶ/پایان نامه در مورد فرایند مدیریت دانش

دانلود پایان نامه

ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ

هری هاران[1] (2002) عوامل اصلی را که برای موفقیت مدیریت دانش حیاتی است در چهار گروه شامل فناوری، فرآیندها، افراد، و تعهد استراتژیکی مستمر طبقه بندی کرده است.

2-9-1- فناوری:

 فناوری در مدیریت دانش  راه حل هايي را براي تسهيم دانش، مديريت و اداره کردن اسناد، جريان يا روند کار و غيره ايجاد مي کند. اين ابزارها نوعاً مکان مرکزي امني را ايجاد مي کنند که کارکنان، مصرف کنندگان، بخشهاي مختلف، و حاميان سازمان مي توانند اطلاعات را تغيير دهند، دانش را تسهیم کنند، و يکديگر و سازمان را براي تصميم گيري بهتر هدايت کنند.

2-9-2 – فرآيندها:

 استانداردهايي را براي توزيع دانش، پذيرش محتواي مديريت، ابقاي کيفيت و حذف يا طبقه بندي و نگهداري محتوا، بازيابي اطلاعات، ارتباطات اعضاء در عمل، متدولوژي و استانداردها، و مطالعات موردي فراهم می آورد. اين فرايندها براي فهم و شناخت بهتر کار توسط کارکنان سازمان ضروري است.

2-9-3 – افراد:

 بزرگترين چالش در مدیریت دانش اطمينان اعضاء به سازمان و اعتماد بين خود اعضاء براي تسهیم دانش، توزيع و استفاده مجدد از دانش براي دستيابي به نتايج است. در بسياري از سازمان ها نياز به تغيير در طرز فکر سنتي و ايجاد فرهنگ سازماني است که دانش ذخيره شده را تسهیم می نماید، و جوّي از اعتماد را ايجاد مي کند. اين امر از طريق ايجاد انگيزه، قدردانی و پاداش، و تنظيم دوباره سيستم هاي ارزيابي، و نظام هاي ديگر اندازه گيري ايجاد مي شود. کليد موفقيت در مديريت دانش، ايجاد بينش در افراد و شناخت متخصصان در قسمتهاي مختلف سازمان مي باشد.

2-9-4 – تعهد راهبردی مستمر:

مدیریت راهبردی نقش کلیدی برای ارتقای رفتار مطلوب از طریق الگو یا ارتباط مستمر دارد. تعهد راهبردی مستمر به مدیریت دانش توسط مدیران سطح بالا و ارشد سازمان یک اصل ضروری برای موفقیت مدیریت دانش است (هري هاران و ديگران، 2002، صص 2-1).

   Hariharan – 1

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.