ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله …

۲)ظرفیت تامین کننده
۳) استراتژی منبع یابی
۴)نوع محصولات
۵) استراتژی تولید
۶) ترجیحات جغرافیایی
۷)بازارهای تصمیم
۸) معیارهای تصمیم

Sonmez، ۲۰۰۶

۳

با توجه به ادبیات کارهای انجام شده، تاکنون هیچ مدل جامعی که همزمان از یک طرف شرایط سازمانی را لحاظ نموده و از طرف دیگر به ندای مشتریان در قالب کمینه نمودن میزان اعتراضات مشتری مورد بررسی قرار گرفته باشد وجود ندارد. از طرف دیگر لحاظ نمودن ریسک با توجه به شرایط حساس اقتصادی در نظر گرفتن ریسک مدل نیز می تواند در این مطالعه دارای اهمیت فراوانی باشد. به علاوه اینکه مدل ارائه شده در یک مطالعه موردی واقعی مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنینیک روش حل ابتکاری نیز که آنرا روش سازشی نوین می نامیم برای حل مسائل چند هدفه ارائه گردیده و نتایج آن نیز مورد بحث قرار می گیرد.
فصل سوم
روش اجرای پژوهش
٣-١- مقدمه
دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت یا روششناسی درست صورت پذیرد. «دکارت در این رابطه روش را راهی میداند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود» ( خاکی، ۱۳۸۸، ۱۹۴-۱۹۳). روش پژوهش، مجموعه قواعد، ابزارها و راهحلهای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راهحلها می باشد. هر پژوهشی، تلاشی نظام مند و روش مدار برای دست یافتن به پاسخ یک پرسش و یا راه حل یک مسئله است (خاکی، ۱۳۸۸، ۲۰۱). هرگز نمیتوان ادعا نمود و مطمئن بود که شناختهای بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نامحدود و آگاهی و روشهای ما برای کشف حقیقت محدود هستند. حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیتهای پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف میباشند، آنچه را که ایشان انجام میدهند و مییابند، میتوان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست (رفیع پور، ۱۳۸۳، ۸۰). اساس واقعی پژوهش علمی، تبیین رابطه میان متغیرهاست. دو روش اصلی که برای تعیین روابط در اختیار است معمولاً از چند جهت با هم تفاوت دارند. یکی از این دو روش، روش توصیفی است و شامل مجموعه روشهایی است که هدف از آن توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری میباشد (سرمد، ۱۳۸۰، ۸۰). در این فصل، روش شناسی پژوهش حاضر به طور کامل بحث میشود. همچنین در این فصل برخی مفاهیم مرتبط با مدل مورد بررسی قرارمی گیرد. سپس مفروضات، پارامترها و متغیرها و سپس به مدل سازی توابع هدف و محدودیت ها در این پژوهش پرداخته شده است.
۳-۲- روش پژوهش
روشهای توصیفی مطالعه واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است که محقق به کشف عقاید، افکار، ادراکات و ترجیحات افراد از طریق این روش میپردازد. به عبارت دیگر محقق در این گونه تحقیقات سعی میکند «آنچه هست» را بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت مورد نظر بگیرد. هدف از استفاده از این روش نیز توصیف، ثبت و تحلیل و تفسیر شرایط موجود است (نادری و نراقی، ۱۳۶۴). پژوهش پیمایشی روشی در پژوهش اجتماعی است که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است. معمولا در آن از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده میشود، اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه ساختمند، مشاهده، تحلیل محتوا و … هم به کار میروند (خاکی، ۱۳۸۸، ۲۱۲). پژوهشهای اجتماعی براساس معیارهای مختلفی تقسیم بندی میشوند. در تقسیم بندی بر مبنای هدف، هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافتهها برای حل مسائل موجود در سازمان به پژوهش میپردازیم، آن را کاربردی مینامیم. بنابراین پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا پیمایشی است. همچنین با توجه به اینکه ویزگی های سازمان مورد مطالعه بدون هیچگونه دست کاری مورد بررسی قرار می گیرد تحقیق حاضر توصیفی نیز بشمار می رود.
۳-۳- جامعه پژوهش و ویژگیهای آن
جامعه پژوهش یا جایی که نتایج پژوهش قرار است به آن جا تعمیم یابد یا در آن جا اجرا شود، به مجموعهای از اشخاص، اشیاء، گیاهان، مکانها، رویدادها و به طور کلی اموری اطلاق میشود که در یک یا چند صفت یا ویژگی مشترک باشند. هر چه میزان صفتها یا ویژگیهای مشترک کمتر باشد، جامعه گستردهتر خواهد بود و هرچه صفتها یا ویژگیهای مشترک بیشتر باشند، جامعه محدودتر خواهد بود (میرزایی، ۱۳۸۸). اگر بخواهیم عمل تعمیم درست انجام گیرد، میبایست جامعه پژوهش به صورت دقیق و با ذکر تمام ویژگیهای لازم مطرح شود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت یونیلیور می باشند. در راستای تعیین حجم نمونه نیز از آنجایی که افراد دخیل در این پژوهش اندک بوده اند، از کلیه افراد نظر سنجی گردید.
۳-۴- روش جمعآوری دادها
جمعآوری اطلاعات در این تحقیق شامل روش کتابخانهای شـامل مطالعه کتب، اسناد و مدارک و مقالات جمعآوری گردیده و همچنین از اینترنت نیز برای جمعآوری مبانی نظری و پیشینـه تحقیـق استفاده شده است. همچنین روش میدانی به منظور کسب نظرات خبرگان و کارشناسان مدیریت استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی میباشد. همچنین ابزار سنجش نیز پرسشنامه ای به منظور سنجش نظر خبرگان می باشد.
٣-۵- برخی مفاهیم مرتبط با مدل مورد بررسی
برخی مفاهیم مرتبط با مدل بصورت زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
٣-۵-١- مسائل برنامه ریزی چند هدفه
مدل های تصمیم گیری می توانند در انتخاب مسیر صحیح جهت نزدیک شدن به جواب بهینه بسیار موثر باشند. دربسیاری از مسائل مدیریت و مهندسی صنایع همزمان بهینه نمودن چندین هدف با در نظر گرفتن محدودیت های چندگانه مد نظر می باشد. در حل مدل برنامه ریزی چند هدفه به دنبال پاسخی می گردیم که همزمان برای همه اهداف ایده آل باشد. هر مساله برنامه ریزی چند هدفه را می توان بصورت زیر نمایش داد.
Max (Min)( ) = (,,…,)
Max (Min)( ) = (,,…,)
. (٣-١)
.
Max (Min)( ) = (,,…,)
Subject to: F = (, …,) i=1,2,…, n
برای حل مسائل برنامه ریزی چند هدفه روش های مختلفی وجود دارد. از جمله این روش ها می توان به L-P متریک و روش زیمرمن را می توان نام برد.
٣-۵-٢- منطق فازی
کلمه فازی به معنای غیردقیق، ناواضح و مبهم است. در حالت مجموعه های قطعی، تابع عضویت فقط دو مقدار در برد خود دارد (در ریاضیات، برد یک تابع برابر با مجموعه تمام خروجی های تابع است). آری و خیر(یک و صفر) که همان دو مقدار ممکن در منطق دو ارزشی کلاسیک هستند. که در اینجا ( x) تابع عضویت عنصر x در مجموعه قطعی A است. برد تابع عضویت از برای مجموعه های فازی تبدیل می شود. در حقیقت در جه عضویت ( x) بیانگر میزان عضویت عنصرx به مجموعه فازی است. اگر درجه عضویت یک عنصر از مجموعه برابر با صفر باشد، آن عضو کاملاً از مجموعه خارج است و اگر درجه عضویت یک عضو برابر با یک باشد، آن عضو کاملاً در مجموعه قرار دارد. اگر درجه عضویت یک عضو ما بین صفر و یک باشد، این عدد بیانگر درجه عضویت تدریجی می باشد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.