جستجوی مقالات فارسی – ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله …

(٣-۶)
Subject to:
ضرایب مسائل برنامه ریزی چند هدفه نیز می تواند فازی باشد. در این صورت با همان تکنیک دیفازی کردن هریک از مسائل برنامه ریزی چند هدفه را می توان قطعی و سپس با روش های حل برنامه ریزی چند هدفه می توان آنرا حل نمود(چان و همکاران، ۲۰۰۳).
٣-۶- مفروضات مدل
مفروضات مدل پشنهادی بصورت زیر می باشد:
ظرفیت هر تامین کننده محدود می باشد.
تقاضا در هر دوره زمانی برای قطعه یا مواد در خواستی دارای مقداری معلوم است.
تعداد تامین کنندگان قبل از حل مدل بیان خواهد شد.
ثبات قیمت در طول دوره زمانی وجود دارد.
تنها ارتباط بین مشتری و تامین کننده مورد بررسی قرار می گیرد (زنجیره تامین دوسطحی)
ضرایب تابع هدف و محدودیت ها بصورت اعداد فازی مثلثی در نظر گرفته شده است.
٣-۷- مدل پیشنهادی
همانطور که در فصول قبل بیان شد، انتخاب بهترین تامین کننده یک مسئله چند هدفه و همچنین معیارهای آن بصورت کمی و کیفی در نظر گرفته می شوند و در دنیای امروز مسئله ریسک که بصورت فاکتورهای احتمالی بیان می شوند Deshang, 2010)).
مدلی که در این تحقیق بیان شده معیارهای کمی و کیفی را باهم در نظر گرفته شده است. به این ترتیب فاکتورهای توقف خط تولید در اثر عملکرد تامین کنندگان، شکایت تولید از محصول تامین کنندگان، قطعات معیوب تامین کنندگان، کیفیت محصول، انعطاف پذیری تامین کنندگان، ریسکهای تامین کننده و تحویل بموقع محصول توسط تامین کنندگان بصورت کیفی و هزینه های خرید، حمل ونقل و نگهداری بصورت کمی دیده شده است.
این مدل جامع بوده و با شرایط مذکور، تاکنون درهیچ ادبیاتی چنین مدلی ارایه نشده بود.
٣-۷-١- اندیس ها، پارامترها و متغیرها
سایر پارامترها مساله مورد بررسی بصورت زیر می باشد:
اندیس ها:
J : کارخانه (سایت تولید)
m : قطعه
n : تامین کننده
t : دوره زمانی برنامه ریزی شده
d : سطح تخفیف
r : تابع هدف
i : شاخص ریسک
متغیرها:
: میزان خرید قطعه m ام از تامین کننده nام برای کارخانه j ام در دوره زمانی t ام در سطح تخفیف d ام
I : میزان موجودی قطعه m ام از کارخانه j ام در دوره زمانی t ام
مساوی با یک اگر میزان خرید قطعه m ام از تامین کننده nام برای کارخانه j ام در دوره زمانی t ام در سطح تخفیف d ام قرار گیرد.
مساوی باصفر اگر میزان خرید قطعه m ام از تامین کننده nام برای کارخانه j ام در دوره زمانی t ام در سطح تخفیف d ام قرار نگیرد.
پارامترهای قطعی:
حداقل موجودی قطعه m ام از کارخانه j ام در دوره زمانی t ام
حداکثر موجودی قطعه m ام از کارخانه j ام در دوره زمانی t ام
حد پایین تأمین قطعه m ام برای تأمین کننده n ام در سطح تخفیف d ام
: حد بالا تأمین قطعه m ام برای تأمین کننده n ام در سطح تخفیف d ام
هزینه خرید هر واحد قطعه m ام برای تامین کننده n ام در سطح تخفیف d ام

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است