ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله در …

هزینه نگهداری هر واحد قطعه m ام در کارخانه j ام
ضریب تعیین کننده حداقل خرید از هر تامین کننده
پارامترهای غیر قطعی:
میزان تقاضای کارخانه j ام از قطعه m ام در دوره زمانی t ام
: هزینه حمل ونقل هر واحد قطعه m ام از تامین کننده n ام برای کارخانه j ام
ظرفیت تامین کننده n ام از قطعه m ام
میزان توقف خط تولید قطعه m ام ازتأمین کننده n ام برای کارخانه j ام در دوره زمانی t ام
میزان شکایت خط تولید از قطعه m ام از تأمین کننده n ام برای کارخانهj ام در دوره زمانی t ام
تحویل به موقع قطعه m ام از تأمین کننده n ام برای کارخانه j ام در دوره زمانی t ام
میزان قطعات برگشتی قطعه m ام از تأمین کننده n ام برای کارخانه j ام در دوره زمانی t ام
میزان کیفیت هر واحد قطعه m ام از تأمین کننده n ام برای کارخانه j ام در دوره زمانی t ام
میزان انعطاف پذیری تأمین کننده n ام برای قطعه m ام از کارخانه j ام در دوره زمانی t ام
ریسک iام تأمین کننده n ام برای قطعه m ام از کارخانه j ام در دوره زمانی t ام
 
 
مدل سازی توابع هدف
با توجه به مطالعات صورت گرفته پیرامون انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین، هشت تابع هدف برای مدل شناسایی شده که در اینجا به مدل سازی آن ها می پردازیم:
کمینه کردن توقف خط تولید در اثر عملکرد تأمین کنندگان (هدف اول):
از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار در تخصیص سفارش، عملکرد تامین کنندگان در میزان توقف خط تولید است. این بدان معنی است که در مواقعی، نرسیدن به موقع محصول یا وجود عیب (عیوب) در قطعه منجر به توقف خط تولید یا اصطلاحاً توقف (خوابیدگی )آن می شود در حقیقت، توقف خط تولید می تواند هزینه های نامشهودی را برای شرکت تحمیل کند و لذا داریم:
کمینه کردن شکایت خط تولید از قطعات تأمین کنندگان (هدف دوم):
حوزه لجستیک کارخانجات همواره با شکایت خط تولید از قطعات تامین کنندگان مواجه است که عاملی تأثیرگذار در تخصیص سفارش است. مدل سازی این عامل به این شکل است که هر تامین کننده ای که عملکرد بهتری در قیاس با سایر تامین کنندگان داشته باشد، سفارش بیشتری را به خود اختصاص می دهد لذا داریم:
کمینه کردن قطعات معیوب تأمین کنندگان (هدف سوم):
میزان قطعات برگشتی از تامین کنندگان جز شاخص های مهم در ارزیابی، تخصیص سفارش است به طور خلاصه اهمیت این شاخص، تنها در لحاظ کردن تعداد قطعات معیوب نیست، بلکه نکته اصلی آن است که این شاخص، تعداد عیوب را نسبت به حجم محموله ارسالی توسط تامین کنندگان در بازه زمانی مشخص و در سطح تخفیف محاسبه می کند لذا تامین کنندگانی که میزان قطعات برگشتی کمتری داشته باشند میزان بیشتری از خرید محصول را به خود تخصیص می دهد لذا داریم:
بیشینه کردن تحویل به موقع (هدف چهارم):
تحویل به موقع، از جمله شاخص هایی که درادبیات انتخاب تامین کنندگان در نزد خبرگان صنعت بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. مدل سازی تابع هدف این شاخص به این شکل انجام می شود که به تامین کننده ای که دارای ضریب بالاتری در این شاخص است، تخصیص بیشتری صورت می گیرد لذا داریم:
بیشینه کردن کیفیت قطعه (هدف پنجم):
مطلوب بودن کیفیت قطعات از جمله شاخصی، که در انتخاب تامین کنندگان بسیار مؤثر است و مدل سازی تابع هدف این شاخص به این شکل انجام می شود. لذا تامین کنندگانی که کیفیت قطعات بالاتری داشته باشند میزان بیشتری از خرید محصول را به خود تخصیص می دهد لذا داریم:
بیشینه کردن انعطاف پذیری تامین کنندگان (هدف ششم):
انعطاف پذیری تامین کنندگان، از جمله شاخص هایی که در ادبیات انتخاب تامین کنندگان در نزد خبرگان صنعت بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. مدل سازی تابع هدف این شاخص به این شکل انجام می شود که به تامین کننده ای که دارای ضریب بالاتری در این شاخص باشد میزان بیشتری از خرید محصول تخصیص داده می شود لذا داریم :
کمینه کردن هزینه کل (هدف هفتم):
در حوزه زنجیره تامین مورد مطالعه، هزینه کل شامل سه نوع هزینه است. هزینه های خرید قطعات، حمل ونقل قطعات تا کارخانه(سایت تولید)و نگهداری موجودی قطعات در هر سایت تولیدی با توجه به تعاریف پارامترها و متغیرها ی مدل سازی ریاضی تابع، هزینه کل قطعات در تمام دوره های زمانی با در نظر گرفتن شرایط تخفیف عبارتست از:
کمینه کردن ریسک های تامین کنندگان(هدف هشتم):
بر اساس ریسک های موجود در زنجیره تامین یکی از بالقوه ترین ریسک های وارد بر زنجیره تامین ریسک های تامین کنندگان است که در این هدف منظور به حداقل رساندن ریسک های وارد از طرف تامین کنندگان به زنجیره تامین میباشد که در اینجا دو نوع شاخص را در نظر می گیریم که شامل ورشکستگی تامین کنندگان و اعتصاب نیروی کار در تامین کنندگان می باشند. پس لذا داریم :
 
 
محدودیت ها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.