متن کامل – ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله …

(۳-۲۳)
و در نهایت یک مساله برنامه سازی دو هدفه با یک هدف ماکزیمم سازی و یک هدف مینیمم سازی، با این تکنیک به یک مساله یک هدفه زیر تبدیل می گردد.
(۳-۲۴)
۳-۸-۳- روش تاپسیس برای رتبه بندی آلترناتیوها با در نظر گرفتن چند شاخص
مراحل کلی این روش به شرح ذیل می‌باشد (اصغرپور، ۱۳۸۳):
گام۱: ساخت ماتریس تصمیم
در این مرحله ماتریس تصمیم گیری با توجه به آلترناتیوها و شاخص ها و استفاده از نظر خبره تشکیل می گردد. همچنین وزن شاخص ها نیز می توانند متفاوت از هم می باشند. در ماتریس تصمیم W به عنوان وزن شاخص j-ام در نظر گرفته شده است.
 
(۳-۲۵)
گام ۲ : تبدیل ماتریس تصمیمگیری موجود, به یک ماتریس “بی مقیاس شده”.
(۳-۲۶) j = 1, 2, …, n. i= 1, 2… m ،
گام۳ : مشخص نمودن مقادیر ایده آل مثبت و ایده آل منفی.
(۳-۲۷)
گام۴ : محاسبه اندازه فاصله از ایده آل مثبت و منفی
برای بدست آوردن فاصله هر گزینه از ایدهآلهای مثبت و منفی، دو روش وجود دارد: روش اقلیدسی و ورش بلوکی. در اینجا رابطه مربوط به روش اقلیدسی بیان میگردد:
(۳-۲۸) فاصله گزینه iام از ایده آل مثبت
(۳-۲۹) فاصله گزینه iام از ایده آل منفی
گام ۵ : محاسبه نزدیکی نسبی گزینه‌ها به راه حل ایده آل.
این شاخص را جهت ترکیب کردن مقادیر  و  و در نتیجه مقایسه گزینه‌ها نسبت به هم تعریف می‌کنیم، که با رابطه زیر قابل محاسبه است:
(۳-۳۰)
گام ۶- رتبه بندی گزینه ها بر اساس نزدیکی آنها به ایده آل های مثبت و منفی.
 
۳-۸-۴- روش ویکور برای رتبه بندی آلترناتیوها با در نظر گرفتن چند شاخص
مرحله اول: تشکیل ماتریس تصمیم
با توجه به تعداد معیارها، تعداد گزینه‌ها و ارزیابی همه گزینه‌ها برای معیارهای مختلف، ماتریس تصمیم به صورت زیر تشکیل می‌شود:
 
(۴-۱۶)
که در آن Xij عملکرد گزینه –iام (i=1,2,…,n) در رابطه با معیار-jام (j=1,2,…,m) می‌باشد.
مرحله دوم: تبدیل ماتریس تصمیمگیری موجود به یک ماتریس “بی مقیاس شده“.
(۳-۳۱) j = 1, 2, …, J. i= 1, 2, …, n ،
مرحله سوم: تعیین ماتریس وزن معیارها:
در این مرحله با توجه به ضریب اهمیت معیارهای مختلف در تصمیم‌گیری، ماتریسی به‌صورت رابطه (۳-۳۲) تعریف می‌شود.
W=[w1,w2,…,wn] (3-32)
مرحله چهارم: تعیین بهترین و بدترین مقدار از میان مقادیر موجود برای هر معیار در ماتریس تصمیم:
بهترین و بدترین مقدار برای معیارهای مثبت و منفی بصورت مندرج در جدول ۳-۲ محاسبه می‌شوند.
جدول ۳-۲: بهترین و بدترین مقدار برای معیارهای مثبت و منفی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.