مقاله علمی با منبع : ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله …

نوع معیار بهترین بدترین
معیار مثبت
معیار منفی

که fi* بهترین مقدار i-مین معیار از بین تمام گزینه‌ها و fi بدترین مقدار i-مین معیار از بین تمام گزینه‌ها می‌باشد.
مرحله پنجم: محاسبه مقادیر Sj و Rj
مقادیر S وبا توجه به روابط زیر محاسبه می‌شوند که Wj مقدار وزن مورد نظر برای معیار i-ام می‌باشد.
(۳-۳۳)
(۳-۳۴)
به طوری که متوسط مقدار تاسف[۸۳] و به عنوان ماکزیمم مقدار تاسف[۸۴] مطرح می گردند. همچنین به عنوان وزن شاخص معرفی می شود که مقدار اختصاص داده شده به وزن هریک از شاخص ها همواره در فاصله قرار دارد. به علاوه رابطه زیر همواره برقرار است:
 
به طوری که بیشترین مقدار در بین ها بوده و کمترین مقدار در بین ها می باشد. همچنین مقدار نیز به نوع استراتزی ای برمی گردد که تصمیم گیرنده تعیین می نماید.
مرحله ششم: مقدار را برای هر یک از آلترناتیو ها طبق رابطه زیر محاسبه نمایید.
(۳-۳۵)
پارامتر با توجه به میزان توافق گروه تصمیم‌گیرنده انتخاب می‌شود، به‌طوری‌که در صورت توافق بالا مقدار آن بیش از ۵/۰، در صورت توافق با اکثریت آرا مقدار آن مساوی ۵/۰ و در صورت توافق پایین مقدار آن کمتر از ۵/۰ خواهد بود.
مرحله هفتم: مرتب‌کردن گزینه‌ها براساس کاهش مقادیر R، S و Q
در این مرحله با توجه به مقادیر R، S و Q گزینه‌ها در سه گروه مرتب می‌شوند در نهایت گزینه‌ای به عنوان گزینه برتر انتخاب خواهد شد که در هر سه گروه به عنوان گزینه برتر شناخته شود. ترتیب قرارگیری گزینه‌ها با توجه به کاهش مقادیر R، S و Q می‌باشد. لازم به ذکر است که در گروه Q گزینه‌ای به عنوان گزینه برتر انتخاب می‌شود که بتواند دو شرط زیر را برآورده کند:
الف) شرط۱: اگر A(1) و A(2) به ترتیب اولین و دومین گزینه برتر در گروه Q و n بیانگر تعداد گزینه‌ها باشد، رابطه زیر برقرار باشد:
(۳-۳۶)
ب) شرط۲: گزینه A(1) باید حداقل در یکی از گروه‌های R و S به عنوان رتبه برتر شناخته شود.
۳-۸-۵- روش تصمیم گیری سازشی بر اساس روش های VIKOR وTOPSIS

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.