ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله …

مراحل کلی روش سازشی تصمیم گیری ارائه شده توسط وحدانی و همکاران در سال ۲۰۱۳ به به شرح ذیل می‌باشد:
گام۱: ساخت ماتریس تصمیم
درایه های این ماترس تصمیم در حالت کلی می تواند به صورت قطعی یا فازی مطرح گردد. همچنین نظر خبرگان می تواند به صورت گروهی در قالب ماتریس زیر مطرح گردد.
(۳-۳۷)
که در آن مقادیر ماتریس تصمیم گیری همان مقدار نسبت داده شده به آلترناتیو i– ام نسبت به شاخص j– ام می باشد.
گام ۲ :کلیه نظرات گرفته شده از L خبره را ادغام نموده و برای هر یک از آلترناتیو ها نسبت به هر یک از شاخص ها یک نظر یکپارچه به جای چندین نظر مطرح می گردد.
(۳-۳۸)
همچنین وزنهای ادغام شده خبرگان در مورد هر آرایه نیز به صورت زیر می باشد:
(۳-۳۹)
گام ۳ : تبدیل ماتریس تصمیمگیری موجود به یک ماتریس “بی مقیاس شده”.
۳-۱- اگر داده های مساله به صورت قطعی مطرح شده باشند در این صورت نرمالایز کردن به صورت زیر صورت می پذیرد.
(۳-۴۰) j = 1, 2, …, k-1. i= 1, 2… m ،
۳-۲- اگر داده های مساله به صورت فازی مطرح شده باشند در این صورت نرمالایز کردن به صورت زیر صورت می پذیرد.
j = k, k+1… n. i= 1, 2… m (4-27)
(۳-۴۱)
۴- ماترسی وزین را محاسبه نمایید. هر یک از عناصر وزین شده به صورت زیر محاسبه می گردند:
j = 1, 2… k-1. i= 1, 2… m (۳-۴۲)
j = k, k+1… n. i= 1, 2… m (۳-۴۳)
گام۵ : مشخص نمودن مجموعه ایده آل های مثبت و ایده آل های منفی
} = (۳-۴۴)
} = (۳-۴۵)
گام۶ : تشکیل ماتریس اندازه فاصله از ایده آل های مثبت و منفی.
ماتریس فاصله از ایده آل مثبت در قالب ماتریس زیر مطرح گردیده است:
(۳-۴۶)
ماتریس فاصله از ایده آل منفی در قالب ماتریس زیر مطرح گردیده است:
(۳-۴۷)
گام ۷ : توابع زیر را به عنوان روابطی از دوری و نزدیکی نسبت به ایده آل ها تعریف می کنیم.
(۳-۴۸) (۳-۴۹) (۳-۵۰) (۳-۵۱) (۳-۵۲) (۳-۵۳)
به طوری که:
(۳-۵۴) (۳-۵۵)
(۳-۵۶) (۳-۵۷)
گام ۸- رتبه بندی گزینه ها بر اساس تابع بدست آمده از مقادیر و .
(۳-۵۸)
تابع فوق یک تابع کاهشی می باشد. بدین معنی که هرچه مقدار تابع کمتر باشد، آلترناتیو مورد نظر دارای ارزش بیشتری خواهد بود.
۳-۹- روش پیشنهادی برای حل مساله مورد بررسی
در این بخش، روش حل سازشی برای مسایل برنامهریزی چند هدفه غیرخطی غیر محدب با مقیاس بزرگ و ساختار بلوکی زاویهدار تحت شرایط عدم قطعیت مطرح می گردد. بدین منظور، روش تجزیه دانتزیگ-وولف به منظور مساله مقیاس بزرگ اولیه به کار رفته و آنرا به چند زیر مساله غیر خطی با ابعاد کوچکتر تبدیل نموده است. به عبارت دیگربا به کار بردن روش تجزیه دانتزیگ-وولف از فضای N– بعدی به فضای بسیار کوچکتر کاهش یافته ایم. و در نهایت در این روش حل، با به کار بردن روش تاپسیس، یک مساله L– هدفه به یک مساله دو هدفه تبدیل شده است. برای به دست آوردن یک جواب سازشی از مساله اصلی، ابتدا یک جواب ایده آل مثبت([۸۵]PIS) و ایده آل منفی([۸۶]NIS) برای هریک از اهداف به طور جداگانه بدون در نظر گرفتن سایر اهداف در نظر می گریم، سپس با به کار بردن ایده آل های مثبت و منفی و استفاده همزمان از روش های تاپسیس و ویکور ، یک مساله با دو تابع هدف و در نهایت مساله نهایی تک هدفه برای هر یک از زیر مساله ها ساخته می شود که با حل این مساله جواب نهایی برای هر یک از زیر مساله ها بدست می آید. مدل ارائه شده برای بدست آوردن جواب دارای گام های زیر می باشد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.