ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله در فضای تخفیف با …

۴۰۰۰۰

۴۷۰۰۰

۵۰۰۰۰

۶۳۰۰۰

حد بالای موجودی دوره ۲

۲۰۰۰۰

۲۳۵۰۰

۲۵۰۰۰

۳۱۵۰۰

حد پایین موجودی دوره۲

در این مطالعه موردی خریداران (کارخانه یک و دو) نیاز به خرید دو قطعه با در نظر گرفتن حداقل ظرفیت میزان خرید از هردوتامین کننده با در نظر گرفتن ویژگیها و محدودیتهای کارخانه ها در خرید از آنها که باید لحاظ شود. فرض می کنیم در دو بازه زمانی و در دو سطح تخفیف که با در نظر گرفتن چهار نوع ریسکهای تامین که از طرف تامین کنندگان به زنجیره تامین وارد می شود که شامل ورشکستگی تامین کنندگان، اعتصاب نیروی کار در تامین کنندگان، عدم وجود نیروی کار ماهر تامین کنندگان و عقب ماندگی تکنولوژی در نظر گرفته می شوند. را مساوی ١/٠ که حداقل میزان ظرفیت خرید از هر تامین کننده، حداقل و حداکثر موجودی قطعه m ام از کارخانه j ام در دوره زمانیt ام (,) ، حد پایین و بالای تامین قطعه m ام برای تامین کننده n ام (, )، هزینه خرید هر واحد قطعه m ام برای تامین کننده n ام در سطح تخفیف d ام()، هزینه نگهداری هر واحد قطعه m ام در کارخانه jام () که در جدول(۵-١) نشان داده می شود. و همچنین میزان تقاضای کارخانهj ام از قطعه m ام در دوره زمانیt ام ()، هزینه حمل ونقل هر واحد قطعه m ام از تامین کننده n ام برای کارخانه j ام()، ظرفیت تامین کننده n ام از قطعه m ام ()، میزان توقف خط تولید قطعه m ام از تأمین کننده n ام برای کارخانه j ام در دوره زمانی t ام ()، میزان شکایت خط تولید از قطعه m ام از تأمین کننده n ام برای کارخانه j ام در دوره زمانی t ام()، تحویل به موقع قطعه m ام از تأمین کننده n ام برای کارخانه j ام در دوره زمانی t ام()، میزان قطعات برگشتی قطعه m ام از تأمین کننده n ام برای کارخانه j ام در دوره زمانی t ام()، میزان کیفیت هرواحد قطعه m ام از تأمین کننده n ام برای کارخانه j ام در دوره زمانیt ام()، میزان انعطاف پذیری تأمین کننده n ام برای قطعه m ام از کارخانه j ام در دوره زمانیt ام()، ریسک i ام تأمین کننده n ام برای قطعه m ام از کارخانه j ام در دوره زمانی t ام() که در جدول (۴-۳) ارایه شده است.
جدول ۴- ۳: مقادیر پارامترهای قطعی مسئله

IS( m, n, j)
Ls (3,1,1)=18000 Ls (1,1,1)=15000
Ls (4,1,1)=23000 Ls (1,2,1)=4000
Ls (3,2,1)=5000 Ls (2,1,1)=16000
Ls (4,2,1)=7000
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است