جستجوی مقالات فارسی – ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله در …

۴-۲- نتایج حاصل از انتخاب تامین کنندگان
از جداول حل مساله می توان میزان خریدو موجودی هرچهار قطعه از هر دو تامین کننده برای هر دو کارخانه دردو دوره زمانی در سه سطح تخفیف نیز مشخص شده است که تامین کنندگان انتخابی برای هر قطعه و نحوه تخصیص دهی آنها به شرح ذیل می باشد. به عنوان نمونه نتایج حاصل از جدول (۴-۱۳) که در حقیقت نتایج خروجی حل مساله به کمک روش سازشی ارائه شده می باشد را می توان به صورت زیر توصیف نمود:
صفرواحد خرید قطعه اول را برای کارخانه اول در دوره زمانی اول در سطح تخفیف اول به تامین کننده اول اختصاص داده می شود.
صفرواحد خرید قطعه اول را برای کارخانه اول در دوره زمانی اول در سطح تخفیف اول به تامین کننده دوم اختصاص داده می شود.
۱واحد خرید قطعه اول را برای کارخانه اول در دوره زمانی اول در سطح تخفیف دوم به تامین کننده اول اختصاص داده می شود.
۸۹ واحد خرید قطعه اول را برای کارخانه اول در دوره زمانی اول در سطح تخفیف دوم به تامین کننده دوم اختصاص داده می شود.
۹ واحد خرید قطعه اول را برای کارخانه اول در دوره زمانی دوم در سطح تخفیف اول به تامین کننده اول اختصاص داده می شود.
۱۴ واحد خرید قطعه اول را برای کارخانه اول در دوره زمانی دوم در سطح تخفیف اول به تامین کننده دوم اختصاص داده می شود.
۳ واحد خرید قطعه اول را برای کارخانه اول در دوره زمانی دوم در سطح تخفیف دوم به تامین کننده اول اختصاص داده می شود.
۱ واحد خرید قطعه اول را برای کارخانه اول در دوره زمانی دوم در سطح تخفیف دوم به تامین کننده دوم اختصاص داده می شود.
صفر واحد خرید قطعه اول را برای کارخانه دوم در دوره زمانی اول در سطح تخفیف اول به تامین کننده اول اختصاص داده می شود.
صفر واحد خرید قطعه اول را برای کارخانه دوم در دوره زمانی اول در سطح تخفیف اول به تامین کننده دوم اختصاص داده می شود.
۲۴واحد خرید قطعه اول را برای کارخانه دوم در دوره زمانی اول در سطح تخفیف دوم به تامین کننده اول اختصاص داده می شود.
۱واحد خرید قطعه اول را برای کارخانه دوم در دوره زمانی اول در سطح تخفیف دوم به تامین کننده دوم اختصاص داده می شود.
۳۵ واحد خرید قطعه اول را برای کارخانه دوم در دوره زمانی دوم در سطح تخفیف اول به تامین کننده اول اختصاص داده می شود.
۱واحد خرید قطعه اول را برای کارخانه دوم در دوره زمانی دوم در سطح تخفیف اول به تامین کننده دوم اختصاص داده می شود.
صفر واحد خرید قطعه اول را برای کارخانه دوم در دوره زمانی دوم در سطح تخفیف دوم به تامین کننده اول اختصاص داده می شود.
۲واحد خرید قطعه اول را برای کارخانه دوم در دوره زمانی دوم در سطح تخفیف دوم به تامین کننده دوم اختصاص داده می شود.
صفر واحد خرید قطعه دوم را برای کارخانه اول در دوره زمانی اول در سطح تخفیف اول به تامین کننده اول اختصاص داده می شود.
صفر واحد خرید قطعه دوم را برای کارخانه اول در دوره زمانی اول در سطح تخفیف اول به تامین کننده دوم اختصاص داده می شود.
صفر واحد خرید قطعه دوم را برای کارخانه اول در دوره زمانی اول در سطح تخفیف دوم به تامین کننده اول اختصاص داده می شود.
۶۷ واحد خرید قطعه دوم را برای کارخانه اول در دوره زمانی اول در سطح تخفیف دوم به تامین کننده دوم اختصاص داده می شود.
۱۸ واحد خرید قطعه دوم را برای کارخانه اول در دوره زمانی دوم در سطح تخفیف اول به تامین کننده اول اختصاص داده می شود.
صفر واحد خرید قطعه دوم را برای کارخانه اول در دوره زمانی دوم در سطح تخفیف اول به تامین کننده دوم اختصاص داده می شود.
۳ واحد خرید قطعه دوم را برای کارخانه اول در دوره زمانی دوم در سطح تخفیف دوم به تامین کننده اول اختصاص داده می شود.
صفرواحد خرید قطعه دوم را برای کارخانه اول در دوره زمانی دوم در سطح تخفیف دوم به تامین کننده دوم اختصاص داده می شود.
صفر واحد خرید قطعه دوم را برای کارخانه دوم در دوره زمانی اول در سطح تخفیف اول به تامین کننده اول اختصاص داده می شود.
صفر واحد خرید قطعه دوم را برای کارخانه دوم در دوره زمانی اول در سطح تخفیف اول به تامین کننده دوم اختصاص داده می شود.
۶۹واحد خرید قطعه دوم را برای کارخانه دوم در دوره زمانی اول در سطح تخفیف دوم به تامین کننده اول اختصاص داده می شود.
صفرواحد خرید قطعه دوم را برای کارخانه دوم در دوره زمانی اول در سطح تخفیف دوم به تامین کننده دوم اختصاص داده می شود.
صفرواحد خرید قطعه دوم را برای کارخانه دوم در دوره زمانی دوم در سطح تخفیف اول به تامین کننده اول اختصاص داده می شود.
۲۴ واحد خرید قطعه دوم را برای کارخانه دوم در دوره زمانی دوم در سطح تخفیف اول به تامین کننده دوم اختصاص داده می شود.
صفر واحد خرید قطعه دوم را برای کارخانه دوم در دوره زمانی دوم در سطح تخفیف دوم به تامین کننده اول اختصاص داده می شود.
۱واحد خرید قطعه دوم را برای کارخانه دوم در دوره زمانی دوم در سطح تخفیف دوم به تامین کننده دوم اختصاص داده می شود.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.