اهمیت جریانهای نقدی،پایان نامه درمورد بازده سهام در داروسازی

دانلود پایان نامه

اهمیت جریانهای نقدی:

بسیاری ازطرفداران اطلاعات جریانهای نقدی((سودتعهدی))راقابل اعتمادنمی دانندزیراآن رابه واسطه داشتن اختیاراتی  ازطرف محاسبه کنندگان سودقابل دستکاری ودرنتیجه نامطمئن می دانندوازطرفی هم وجه نقدحاصل ازعملیات راخیلی استوارتروقابل اعتمادتردانسته وآنراناشی ازعینیت فوق العاده وجه نقدوشمارش پذیری آن تلقی می کنند.بنظرورنون کم،تئوری حسابداری((سود))بعنوان مبنای سنجش عملکردباتوجه به خواست شرکت برای افزایش ارزش مجموعه منابعش می نگرد.

اطلاعات مربوط به((جریانات نقدی))می تواندجزئیات بیشتری راعرضه کرده وبنابراین ارزیابی با معناتری ازعملکردراممکن می سازد.امااگراطلاعات جریانهای نقدی را شاخص منحصربه فرد عملکرد شرکت به حساب آوریم به خطارفته ایم زیرا((سودتعهدی))و((جریان نقدحاصل ازعملیات ))گرچه مبتنی بررویدادهاومعاملات مشابهی هستندامانماینده متغیرهای متفاوتی به شمارمی روند.ازنظر هندریکسون نیزاین نکته مطرح است که ((اگرچه صورتهای سودوزیان وگردش وجه نقدبه اطلاعات واحدی درطول زمان برمی گردندامامنعکس کننده اطلاعات ومفاهیم متفاوتی هستند.))

2-7-ظهورنظریه کیفیت سود

نظریه کیفیت سودبرای اولین بارتوسط تحلیلگران مالی وکارگزاران بورس مطرح شده زیراآنهااحساس می کردندسودگزارش شده،میزان قدرت سودیک شرکت راچنانکه بایدنشان نمی دهد.آنهادریافتندکه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی شرکت هابه دلیل نقاط ضعف متعدددراندازه گیری اطلاعات حسابداری کارسختی است.سوال اساسی این است که چراتحلیلگران مالی درارزیابی خودازسود خالص گزارش شده ویاسودهرسهم شرکت((بدون تعدیل))استفاده نمی کنندوجانب احتیاط رارعایت می کنند؟پاسخ این سوال که درتعیین ارزش شرکت فقط به کمیت سودتوجه نمی شود،منظورازکیفیت سودزمینه بالقوه سودهای آتی است.

به عبارت دیگرارزش سهم تنهابه سودهرسهم سال جاری بستگی نداردبلکه به انتظارات ماازآینده شرکت وقدرت سودآوری سالهای آتی وضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد. (جهانخانی وظریف فرد،1374)

2-7-1-مفهوم کیفیت سود:

براساس رویکردتعهدی،درصورت تحقق درآمدهاووقوع هزینه هامی توان سودراگزارش کرد.ازآنجاکه درمبنای تعهدی لزوماشناسایی درآمدهاوهزینه هاهمراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده ودرمحاسبه سودنیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می شودازاین رواین پرسش مطرح می شودکه تاچه میزان
می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان کرد(خواجوی وناظمی،1384)

وجودزمینه هایی برای درستکاری سودناشی ازتضادمنافع ونیزوجودپاره ای ازمحدودیتهای ذاتی حسابداری ازقبیل :1)نارسایی های موجوددرفرآیندبرآوردهاوپیش بینی های آتی و2)امکان استفاده ازروشهای متعددحسابداری،موجب شده است که سودواقعی یک بنگاه باسودگزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد.محققان ودست اندرکاران حرفه ای حسابداری به دلیل اهمیت سودبه عنوان یکی ازمهمترین معیارهای ارزیابی عملکردوتعیین ارزش بنگاه های اقتصادی ناگزیربه ارزیابی سودگزارش شده توسط بنگاه های اقتصادی می باشند.برای ارزیابی این سودازمفهومی به نام((کیفیت سود))استفاده می شود.کدخدایی وصابری تعریفی ازکیفیت سودرابدین شکل ارائه نمودند:ویژگی هایی که درکمیت سودخالص گزارش شده منعکس نمی شوند.(کدخدایی وناصری،نشریه بورس-34)

چنانچه درپاراگراف 63بیانیه مفهومی شماره 2آمده است،یکی ازنشانه های کیفیت سودگزارش شده، سودمندی آن درتصمیم گیری است.یعنی مفیدبودن اطلاعات سودبرای تصمیم گیری استفاده کنندگان مالی،بیانگرکیفیت بالای سودگزارش شده می باشد.برخی تحلیلگران مالی،سودباکیفیت بالاراســـود عــادی ومستمرتکـــرارپذیروایـــجادکننده جــــریان نقـــدی حاصـــل ازعملیـــات می دانند، آنهامعتقدند معیارنشان دهنده کیفیت سودرقمی بین سودخالص گزارش شده وجریان نقدی حاصل ازعملیات منهای ارقام غیرتکراری می باشد.(چان وهمکاران،2006)[1]

درپژوهش آقای کردستانی مبناهایی که درجهت اندازه گیری کیفیت سودمورداستفاده قرارگرفته ،معیارهایی است ازقبیل:1)پایداری سودکه منظورآن تکرارپذیری سودجاری است.2)قابلیت پیش بینی سود.3)رابطه بین سودوجریان های نقدی عملیاتی(غلامرضاکردستانی،1383)

Konan Chan,Louis K.C.Chan ,Josef LaKonishok,2006-[1]

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.