ایستگاه های مترو

پایان نامه ها و مقالات

– سازمان ها و تشکل ادراکی……………………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۴-۳-۱- سازمان ادراکی………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۴-۳-۲- نظریه فیزیولوژیک ادراک……………………………………………………………………………………. ۳۴
۲-۴-۳-۳- نظریه کنش متقابل ادراک……………………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۴-۳-۴- درک فضایی از دیدگاه روانشناسی بر اساس نظریه گشتالت…………………………………….. ۳۶
۲-۴-۳-۴-۱- اصول روانشناسی گشتالت……………………………………………………………………………… ۳۷
۲-۴-۴- پدیده های ادراکی…………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۲-۴-۴-۱- ادراک فضا، فاصله و عمق………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۴-۴-۲- نشانه های ادراک فاصله…………………………………………………………………………………….. ۳۹
۲-۴-۴-۳- ثبات ادراکی……………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۲-۴-۴-۳-۱- ادراک اندزه………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۲-۴-۴-۳-۲- ثبات شکل…………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۲-۴-۴-۳-۳- ثبات رنگ……………………………………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۴-۴-۳-۴- ثبات مکان…………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۲-۴-۵- سیستم های ادراکی در یک انسان کامل……………………………………………………………………… ۴۱
۲-۴-۵-۱- تعادل و جهت یابی…………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۲-۴-۵-۲- شنوایی……………………………………………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۴-۵-۳- سیستم پوستی……………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۲-۴-۵-۴- سیستم های بویایی……………………………………………………………………………………………… ۴۴
۲-۴-۴-۵- سیستم بینایی …………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۴-۶- جایگاه ادراک در معماری و شهرسازی…………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۵- حس مکان………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
۲-۵-۱- حس مکان از منظر روانشناسی محیطی……………………………………………………………………… ۴۵
۲-۵-۲- حس مکان از منظر پدیدار شناسی……………………………………………………………………………. ۴۷
۲-۵-۳- شکل گیری تعلق مکانی ………………………………………………………………………………………… ۴۷
۲-۵-۳- صور و مظاهر مختلف حس مکان……………………………………………………………………………. ۴۸
۲-۵-۳-۱- هویت مکان یا روح مکان…………………………………………………………………………………… ۴۸
۲-۵-۳-۲- عملکرد……………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
۲-۵-۳-۳- زمان پایدار……………………………………………………………………………………………………….. ۴۹
۲-۵-۳-۴- مرگ…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
۲-۵-۴- نمونه موردی شهر احساسات فرانسه…………………………………………………………………………. ۵۱
۲-۶- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۳-۲- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
۳-۳- اندازه گیری متغیرهای کیفی…………………………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۴- پرسشنامه…………………………………….. …………………………………………………………………………… ۵۷
فصل چهارم: تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۴-۲- عوامل مؤثر در ادراکات حسی……………………………………………………………………………………… ۶۱
۴-۲-۱ صوت……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲
۴-۲-۲- نور و لامسه…………………………………………………………………………………………………………… ۶۲
۴-۲-۳- ثقل………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۴-۳- آگاهی از شرایط محیط و سازگاری با محیط………………………………………………………………….. ۶۳
۴-۴-تحلیل عاملی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۴-۴-۱- اندازه گیری متغیرهای کیفی……………………………………………………………………………………… ۶۴
۴-۴-۲- آشنایی با مدل کانو…………………………………………………………………………………………………… ۶۴
۴-۴-۳- نمونه موردی پاساژگلستان……………………………………………………………………………………….. ۶۶
۴-۴-۴- تحلیل داده‌های پرسش‌نامه……………………………………………………………………………………….. ۶۸
۴-۴-۴- ۱- پایایی پرسش‌نامه………………………………………………………………………………………………. ۶۸
۴-۴-۴-۱-۱- بررسی پایایی با آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………. ۶۸
۴-۴-۴-۲- روایی پرسش‌نامه……………………………………….
……………………………………………………….. ۶۹
۴-۴-۴- ۳- تحلیل نتایج پرسشنامه………………………………………………………………………………………… ۷۳
۴-۶- تحلیل فرآیند ادراک محیط با استفاده از نظریه اکولوژیک ادراک………………………………………… ۷۴
۴-۷- تفاوت بین ادراک شیئی و محیط……………………………………………………………………………………. ۷۴
۴-۸- ادراک و تأثیر آن در حس تعلق به مکان………………………………………………………………………….. ۷۵
۴-۹- چگونگی ادراک در فضای غیربصری………………………………………………………………………………. ۷۷
۴-۹-۱- مکث………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹
۴-۹-۲-حرکت……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰
۴-۹-۳- سازماندهی(ترکیب مکثها و حرکت ها)……………………………………………………………………… ۸۰
۴-۹-۴- سازماندهی غیر بصری مکث و حرکت………………………………………………………………………. ۸۱
۴-۱۰- احساسات منتج از فضای غیر بصری…………………………………………………………………………… ۸۲
۴-۱۰-۱- فضای آرامش بخش………………………………………………………………………………………………. ۸۲
۴-۱۰-۲- ازدحام…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳
۴-۱۰-۳- خلوت…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴
۴-۱۰-۴- فضای شاد……………………………………………………………………………………………………………. ۸۴
۴-۱۰-۵- درک زیبایی فضا……………………………………………………………………………………………………. ۸۵
۴-۱۱- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
فصل پنجم: شناخت و معرفی سایت
۵-۱- معرفی منطقه……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
۵-۲- اراضی عباس آباد…………………………………………………………………………………………………………. ۹۰
۵-۳- تاریخچه پیدایش منطقه عباس آباد………………………………………………………………………………….. ۹۰
۵-۴- بافت شهری محله………………………………………………………………………………………………………… ۹۲
۵-۵- اطلاعات آماری منطقه۶…………………………………………………………………………………………………. ۹۳
۵-۶- تعداد مراکز خدماتی……………………………………………………………………………………………………. ۹۳
۵-۷- موقعیت منطقه در تهران……………………………………………………………………………………………….. ۹۴
۵-۸- موقعیت محله در منطقه………………………………………………………………………………………………… ۹۴
۵-۹- محله مورد بررسی………………………………………………………………………………………………………… ۹۵
۵-۱۰- حمل و نقل شهری…………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
۵-۱۰-۱- ایستگاه های متروی موجود در منطقه……………………………………………………………………….. ۹۵
۵-۱۰-۲- خطوط اتوبوسرانی موجود در منطقه…………………………………………………………………………. ۹۶
۵-۱۰-۳- پارگینگ های عمومی ……………………………………………………………………………………………. ۹۶
۵-۱۰-۴- وزاتخانه ها ادارات و سازمان ها………………………………………………………………………………. ۹۶
۵-۱۱- فضای سبز و بوستان ها……………………………………………………………………………………………….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *