مقاله دانشگاهی – بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن در معماری …

شکل ۴-۲ لینک های استخراج شده سطح دوم با استفاده از تکنیک BFS
در این سطح نیز درصد مرتبط بودن صفحات را برای یکایک bnها محاسبه نموده و میانگین آنها را بدست
می آوریـم که در این آزمایـش، میـزان مرتبط بودن صفحـات برابر ۸۳/۳۳ درصـد بدست می آید. همانطـور کـه مشاهده می شـود در این سطح تعـداد صفحـات مرتبـط کمتـر شده و بـر تعـداد صفحـات غیرمرتبـط افزوده می شود. محتوای لینک های استخراج شده در این سطح نشانـگر این اسـت که پـس از استخـراج کلیات موضـوع موردنظـر در سطـح اول، جزئیات بیشتـری از موضوع بدسـت آمده و یک دیـد جزئی تری را به کاربر ارائه می دهد.
در سطح سوم نیز همانند سطوح دیگر به استخراج زیرلینک های خارجی پرداخته و لینـک های استـخراج شـده از b1 , b2 , . . . , bرا همانند شکل ۴-۳ به ترتیب C, C2 , . . . , Cn می نامیم.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

c1 c2 c3 . . . cn

شکل ۴-۳ لینک های استخراج شده سطح سوم با استفاده از تکنیک BFS
در این سطح نیز تعداد صفحات مرتبط کاهش یافته و برابر صفر می باشد. بنابراین میانگین میزان مرتبط بودن صفحات نیز برابر صفـر خواهـد بود. در سطـوح بعدی از جمـله سطح چهـارم و پنجـم که آن ها را به ترتیـب d1, d2, d3 , . . . , dn و e1, e2, e3 , . . . , en می نامیم نیز وضعیت سطح سوم تکرار می شود و صفحات مرتبطی وجود نخواهد داشت. یعنی در هر سه سطح، انحراف موضوع به صورت کامل وجود دارد. بنابراین میانگین کل صفحات مرتبـط برایSبا استفـاده از روش اول سطـح ۱۸/۳۱ درصد بدسـت می آید. مسیر طی شده برای اولین هسته ی مربوط به پرس و جوی Computer networks در پنج سطح به صورت شکل ۴-۴ می باشد:

Level 0 S1, S2 , S3
Level 1 (S1.a. . . S1.an )
Level 2 (S1.a1.b. . . S1.a1.bn ) + …+ (S1.an.b. . . S1.an.bn )
Level 3 (S1.a1.b1.c. . . S1.a1.b1.cn ) + (S. a1.b.c. . . S1.a1.b.cn ) + … (S1. a1.bn.c. . . S1.a1.bn.cn )+ (S1.a2.b1.c. . . S1.a2.bn.cn )