پژوهش – بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن در معماری موتورهای …

 • بهره گیری از بر چسب alt tag
 • ارزش یک صفحه از نظر ماژول رتبه بندی با توجه به اطلاعات منـدرج در بیرون از صفحه شامل موارد زیر می باشد[۳۲]:

  • تعداد ارجاعاتی که به صفحه داده شده است.
  • رده بنـدی جهـانی وب سایـت حـاوی صفحه از لحـاظ طراحی، تعـداد بازدیـدکننـده، جـذب ترافیک و … .

  بیشترین عوامل رتبه بندی بیرون صفحه تعداد ارجاعات و لینـک هایی است که از دیگر صفحات، صفحه مورد نظر را نشانه رفته اند.
  ۲-۷ یک مثال از نحوه عملکرد موتور جستجو
  برای آنکه تصـور درسـتی از نحـوه کار یک موتور جستجوگر داشـته باشیم داستان نامتعارف زیر را بررسی می شود. به طور مثال یک شکارچی تصمیم می گیرد به شکار برود.
  کار ایندکسر: او قصد دارد برای شکار به منطقه حفاظت شده ای برود.
  کار پروتکل روبوت: ابتدا تمام محدودیت های موجود برای شکار در این منطقه را بررسی می کند:

  دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  • آیا در این منطقه می توان به شکار پرداخت؟
  • کدام حیوانات را می توان شکار کرد؟

  • فرض که شکارچی مجوز شکار یک آهو را از شکاربانی منطقه دریافت می کند.

  کار عنکبوت: شکارچی آهـویی را شکار می کند و سپس آن را با خود به منزل می برد.
  کار ایندکسر: شکار را تکه تکه کرده، گوشت، استخوان، دل و قلـوه، کله پاچه و … آن را بسته بـندی می کــند و بخــش های زاید شکار را دور می ریزد.
  کار پایگاه داده: بسته های حاصل را درون فریزر قرار داده و آن ها را ذخیره می کند.
  کار ماژول رتبه بندی: مهمانان سراغ او می آیند و همسر او بسته به ذائقـه مهمانان برای آن هـا غذا طبـخ می کند. ممکـن اسـت عـده ای کله پاچه، عده ای آبگوشت، عده ای جگر و … دوست داشته باشند. پخت غذا طبـق سلیقـه مهمانان کار سخـتی است. ممکن است همه آنها آبگوشت بخواهند اما آنها مسلمـاً
  خوشمـزه ترین آبگوشت را می خواهند!
  ۲-۸ مراحل کار موتورهای جستجو
  ۲-۸-۱ پیش پردازش دادها
  یکی از راههـایی که موتورهـای جستجـو برای کاهـش زمـان جستجـو به کار می بـرند، پیش پردازش محتـوای وب سایت هاست. به این ترتیب وقتـی کاربر درخواسـت یک پرس و جـو را صادر می کند به جـای این که این پرس و جو به میلیون ها وب سایـت فرستاده شود، با داده از پیش پردازش شـده در یک سایت مقایسـه می شـود و مطابقت صـورت می پذیـرد. پیـش پردازش به کـمک برنامـه نرم افزاری به نام خزنده انجام می گیرد[۵۰].
  خزنده فهرست صفحات وب را جمع آوری می کند. سپس صفحات بازیافتی پیمایش شده و کلمات کلیدی استخراج و این کلمات به همراه لینک مـربوطه، در فـایل شاخص ذخـیره می شوند. پرس و جوهای کاربران با همین فایل شاخص مقایسه و مطابقت داده می شود و نه با دیگر وب سایت ها[۴۹].
  شکل ۲-۸ نحوه استخراج و شاخص دهی[۵۵]
  ۲-۸-۲ الویت بندی نتایج
  لینیک هایی که به عنوان نتایج جستجو تولید می شوند معمولاً خیلی زیاد هستند، اما همه این نتایج مفید نیستند و حتی ممکن است عواملی مثل ابهام زبان باعث شود نتایج مناسبی به کاربر داده نشود. برای فراهم کردن دسترسی سریع و در عین حال صفحات مناسب و این که صفحات با موضوعیت بیشتر در الویت بالاتری قرار بگیرند، الگوریتم های جستجو استراتژی های رتبه بندی مختلفی را به کار می برند[۵۹] .
  یکی از این روش های بسیار معمول «فراوانی کلمه-عکسِ فراوانی سند» [۶۲] است. در این روش چگونگی توزیع کلمات و تکرار آنها بررسی می شود و برای کلمات، وزن عددی تولید می شود. ایـن وزن بـه معنـی درجـه اهمیـت و اعتبـار آنهـا در اسـناد مخـتـلف اسـت. بـه این کار وزن دهـی واژه[۶۳] گفـته می شود. وزن یک واژه به دو عامل بستگی دارد: یکی دفعات تکرار واژه که هر چه بیشتر باشد اهمیت واژه بیشتر است و دیگری تواتر اسناد که به معنی تعداد اسنادی است که شامل آن واژه است و هر چه این مقدار بیشتر باشد، اهمیـت واژه در تمـایز اسناد کمتر خواهد بود. به این ترتیـب کلماتی که تکـرار بیشتـری دارند مثـل with, or ,to و… نسبت به کلماتی که از نظر معنایی مناسب ترند و از طرف دیگر در متنهای کمتری ظاهر می شوند، وزن کمتری خواهند داشت؛ البته عوامل دیگری می توانند براهمیت یک واژه موثر باشند. محل وقوع واژه، نمادهای خاص مثل فونت و برچسب[۶۴] مربوط به واژه از آن جمله اند. معمولاً کلمه ای که در عنوان یک سند باشد مهمتر از واژه های خود متن است. همچنین واژه های نوشته شده با قلم خاص مهمتر از کلماتی است که بدون این ویژگی ها باشند[۵۷].
  علاوه بر وزن دهی واژه ها، صفحات وب با استراتژی های دیگری هم وزن می شود؛ مثلاً در روش تحلیل لینک[۶۵] ماهیت هر صفحـه با توجـه به ارتباط آن با دیگـر صفحـات در نظر گرفته می شود. به این ترتیب وزن دهی یک صفحه با توجه به تعداد صفحاتی که به آن صفحه اشاره می کنند یا بالعکس، تعداد صفحـاتی که آن صفحه به آنها اشاره می کنـد، صـورت می پذیرد. گوگل از این روش برای بالا بردن نتایج جستجو استفاده می کند[۳۲].
  ۲-۹ برچسب ها
  ۲-۹-۱ برچسب های توصیفی متن[۶۶]
  کدهای html که درون منبـع صفحات مخفـی هستنـد و بازدیدکنندگان سنـد آن ها را نمی بیننـد در مـوتور های جستجو و رتبه بندی تاثیر زیادی دارند.
  برای تعریف بر چسب های توصیفی متن باید کدهای زیر را بکار برد: