بودجه‌ریزی عملیاتی:پایان نامه در مورد بودجه ريزی عملياتی

دانلود پایان نامه
  • بودجه‌ریزی عملیاتی

مقدمه

بودجه‌ريزی عملياتی به رويه‌ها و مکانيزم‌هايی که در پی تقويت رابطه بين بودجه مصرف ‌شده در مؤسسات دولتی و نتايج يا ستاده‌های آن‌ها از طريق استفاده از اطلاعات عملکرد رسمی در تخصيص منابع، می‌باشد، اطلاق می‌گردد.

بودجه‌ريزی عملياتی در يک شکل يا بيشتر، طرح مهمتری در مديريت پرداخت‌های دولت برای چندين دهه بوده ‌است. در دهه 1990، موج جديدی از اشتياق به بودجه‌ريزی عملياتی در ملل پيشرفته مطرح گرديد و سپس در کشورهاي در حال توسعه و در حال گذر، پخش شد. طی اين زمان بودجه‌ريزی عملياتی جزئی از اصلاحات وسيع‌تری بوده است که مديريت بخش دولتی و مرز بين بخش خصوصی و دولتی را در حال دگرگون کردن است. انگيزه آن‌ها، يک احساس جهانی است که برای بهبود عملکرد نا اميدکننده بخش دولتی وجود دارد.

بودجه‌ريزی عملياتی با ديگر اصلاحات در مديريت مالی و بودجه‌ای بخش دولتی ارتباط نزديکی داشته است که هدف آن‌ها تنها بهبود عملکرد بخش دولتی نبوده است بلکه همچنين با هدف ايجاد ثبات مالی می‌باشد. مسلماً رابطه نزديکی بين اهداف عملکرد و ثبات وجود دارد زيرا وقايع مالی تجربه شده در بسياری از کشورها از اواخر دهه 1980 اهميت و اطمينان از اينکه منابع محدود دولتی صرف خدماتی می‌شود که بيشترين منفعت را برای جامعه دارد و اين خدمات به کاراترين نحوي توليد می‌شود، برجسته گرديده ‌است.

با توجه به منابع و تلاش‌هايی که صرف بودجه‌ريزی عملياتی می‌شود کسب اطمينان از کارايی اين روش مهم است. با اين وجود بايد اذعان کرد که بسياری از تحليلگران ازجمله «اسچيک» اعتقاد دارند که تلاش برای اجرای بودجه‌ريزی عملياتی تقريباً هميشه شکت می‌خورد.  (Schick , 2003 , 8 )

بسياری تجارت بودجه‌ريزی عملياتی را بررسی کرده‌اند و به همين نتيجه رسيده‌اند. چنانچه اداره بودجه کنگره ايالات متحده طی گزارشی در دهه گذشته اعلام کرد:

شواهد کمی از پيشرفت بودجه‌ريزی عملياتی در سطح کلی، ايالتی و دولت‌های خارجی وجود دارد. سنجش عملکرد توان محدودی برای تأثير بر تخصيص منابع دارد. (Robinson and Brumby , 2005 , 3)

چنين ارزيابی‌هايی نبايد به راحتی کنار گذاشته شود. شايد بودجه‌ريزی عملياتی از لحاظ سياسی ساده انگارانه و از لحاظ اداری آرمانی باشد؟ آيا اشتياق دوباره برای بودجه‌ريزی عملياتی يک مورد از ميل انسان برای اميدواری به پيروزی بر تجربه می‌باشد؟

کسب يک نتيجه قطعی در مورد کارايی بودجه‌ريزی عملياتی با توجه به مشکلات وجود در اين ارزيابی، غير منطقی است و يک نياز ضروری برای درک نتايج کوتاه مدت و بلند مدت اصلاحات در مديريت بخش دولتی در سطح جهان وجود دارد اما انجام اين کار در کوتاه‌مدت تقريباً غير ممکن است و در بلند مدت بسيار مشکل است. دشواری‌های سنجش عملکرد بخش دولتی موانعی برای ارزيابی تأثير اصلاحات بر کارايی تخصيصی و شايد در حد پايين‌تری بر کارايی توليدی، ايجاد می‌کند. حداقل سه مشکل برای ارزيابی تأثير بودجه‌ريزی عملياتی وجود دارد. ابتدا، به اين دليل که بودجه‌ريزی عملياتی بخشی از مجموعه وسيع‌تری از اصلاحات مديريتی می‌باشد تفکيک تأثير بودجه‌ريزی عملياتی از تأثير ديگر استراتژی‌های اصلاحات، مشکل می‌باشد.

دوم اينکه، موفقيت بودجه‌ريزی عملياتی و ديگر استراتژي‌های اصلاحات تنها به ساختار فنی اين استراتژي‌ها بستگی ندارد بلکه مرتبط با ديگر عوامل زمينه‌ای می‌باشد که عبارتند از: نظام سياسی، فرهنگ سياسی و محيط مالی که سنجش تأثير هر يک فوق‌العاده مشکل می‌باشد. سوم اينکه مفاهيم فراوانی راجع‌ به بودجه‌ريزی عملياتی به خوبی تعريف نشده‌اند.

مجموع کوشش‌هايی که صرف تدوين بودجه و تخصيص منابع می‌شود به منظور استفاده حداکثر از منابعی است که معمولاً در حد کفايت وجود ندارند. بنابراين در راه رسيدن به اهداف مطلوب ضرورت دارد به نحوی از هر يک از منابع محدود استفاده گردد که در تبديل کل منابع به پول بتوان گفت با صرف حداقل هزينه حداکثر استفاده به عمل آمده است. از اين رو دولت‌ها همواره در راه به کارگيری بهترين روش بودجه‌ريزی برای نيل به اين هدف بوده‌اند که يکی از اين راهکارها حرکت به سوی بودجه‌ريزی عملياتی می‌باشد.

  • خاستگاه بودجه‌ریزی عملیاتی

مفهوم بودجه‌ريزی عملياتی دارای تاريخچه ديرينه‌ای است. علی‌رغم اينکه عناصر نظام بودجه‌ريزی برنامه‌ای پيش از جنگ جهانی دوم در ايالات متحده آمريکا به چشم می‌خورد، اما بودجه‌ريزی عملياتی بيشتر به اصلاحات دهه 1950 در آمريکا باز می‌گردد. هدف از اين اصلاحات ايجاد اطلاعات عملکردی برای نظام بودجه‌ريزی و تغيير رويکرد فرآيند بودجه دولت از تمرکز بر ورودي‌ها به خروجي‌ها بود. اين رويکرد توسط کيمسيون هوور که در ترکيب دولت قرار داشت، در سال 1949 ترويج و اجرای گسترده آن مورد توجه قرار گرفت. قانون روش‌های بودجه و حسابداری مصوب 1950 رؤسای دستگاه‌های اجرايی را موظف ساخت تا با همکاری اداره بودجه، پيشنهادات بودجه‌ای خود را با پشتوانه اطلاعات عملکردی و هزينه‌های برنامه‌ها در واحدهای سازمانی ارائه دهند. بودجه ايالات متحده آمريکا برای سال مالی 51ـ1950 اولين بودجه‌ای بود که اثرات اين تغيير رويکرد را در خود جای داد. در اينجا بايد به اين نکته اشاره کرد که از همان ابتدا کميسيون هوور اصطلاحات بودجه‌ريزی برنامه‌ای و بودجه‌ريزی بر مبنای عملکرد (عملياتی) را تقريباً مترادف بکار می‌برد. (حسن‌آبادی، صراف، 1388، 14)

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.