تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونیدر برنامه های راهنمایی و رانندگی۹۳

۲ -۶- ۱ – ۳ – میزان تأثیرتبلیغات فرهنگی برتغییررفتارمخاطبان ۲۵
۲ -۶- ۱ –۴ – حقوق شهروندی ۲۶
۲ -۶- ۱ –۵- احترام به قانون ۲۹
۲ -۶- ۱ –۵ – ۱- بررسی مفهوم قانون ۲۹
۲-۶-۱-۵ – ۲- قانون درنظرفلسفه اسلامی ۳۰
۲ -۶- ۱ – ۵ – ۳ – قانون درزبا ن فارسی ۳۰
۲ – ۶- ۱ –۵ – ۴ – قانون گرایی وقانونگریزی ۳۳
۲ – ۶- ۱ – ۵ – ۵ – ابعادقانونگریزی ۳۶
۲ – ۶- ۱ – ۵ – ۶ – علل قانونگریزی ۳۷
۲ – ۶- ۱ – ۵ – ۷ – عوامل موثربرقانونگریزی ۳۷
۲- ۷ – بخش دوم،پیشینه پژوهش ۳۸
۲ – ۸- بخش سوم،نتیجه گیری ۴۲
۲ – ۹ –بخش چهارم،مدل پیشنهادیپژوهش ۴۳
فصل سوم روش شناسی پژوهش ۴۴
۳ – ۱- مقدمه ۴۵
۳ – ۲- روش پژوهش ۴۵
۳ – ۳ – جامعه،نمونه وروش نمونه گیری ۴۶
۳ – ۴- روش گردآوری دادهها ۴۶
۳ –۵ – ابزارگردآوری دادهها ۴۸
۳ –۶ – روش تجزیه وتحلیل دادهها ۴۸
فصل چهارم تجزیه وتحلیل دادهها ۴۹
۴ – ۱- مقدمه ۵۰
۴ – ۲- بخش اول،سیمای آماری نمونه ها ۵۱
۴ – ۳- بخش دوم،سوالهای پژوهش ۵۶
فصل پنجم بحث ونتیجه گیری ۶۴
۵– ۱- خلاص هپژوهش ۶۵
۵– ۲ – بحث ونتیجه گیری ۶۶
۵– ۳ – محدودیتهای پژوهش ۷۳
۵– ۴ – پیشنهادات کاربردی ۷۳
۵–۵ – پیشنهادات برای پژوهشهای آتی ۷۴
فهرست منابع ۷۵
پیوستها ۸۰
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۴ – ۱) فراوانی پویانمای یهای سیاساکتی براساس محتوا ۵۱
جدول (۴ – ۲) توصیف وضعیت میزان زمان پخش شده براساس محتوا ۵۳
جدول (۴ – ۳) فراوانی پیامهای مرتبط باحقوق شهروندی باتوجه به امنیت فردی ۵۶
جدول (۴ – ۴) فراوانی پیامهای مرتبط باحقوق شهروندی باتوجه به امنیت اجتماعی ۵۷
جدول (۴ – ۵) فراوانی پیامهای مرتبط باحقوق شهروندی باتوجه به مسئولیتهای فردی ۵۸
جدول (۴ – ۶) فراوانی پیامهای مرتبط باحقوق شهروندی باتوجه به مسئولیتهای اجتماعی ۵۹
جدول (۴ – ۷) فراوانی پویانمای یهای سیاساکتی براساس عدم رعایت قانون ازسوی رانندگان ۶۰

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.