تسهيم وانتقال دانش :/پایان نامه درباره سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه

ارتباط بين سرمايه اجتماعي با تسهيم وانتقال دانش (مديريت دانش)

مديران و كساني كه بتوانند در سازمان، سرمايه‌اجتماعي ايجاد كنند،  راه كاميابي شغلي و سازماني خود را هموار مي‌سازند. افزایش سرمایه اجتماعی باعث افزایش تسهیم و انتقال دانش در سازمان خواهد شد.  بهبود مکانیزم سرمایه اجتماعی باعث بهبود عملکرد سازمانی و ارتقا بهره وری سازمان خواهد شد(تایگو[1]،2013). سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی که ممکن است افراد، گروهها و جوامع برای نیل به نتایج مطلوب آن را بکار گیرند، قلمداد می شود، و آن مفهومی است که در بسیاری موارد توسط تحلیل گران اجتماعی برای توصیف طیف وسیعی از فرآیندهای اجتماعی بکار برده می شود و به درک این پرسش که چرا برخی افراد، گروهها و طبقات مردم به نتایج سیاسی ، اقتصادی و یا اجتماعی مثبت تری نسبت به دیگران نایل می شوند، منجر میشود(نوقانی[2]،2008).در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می شوند(ماتهیسیج[3]،2010).

تسهيم دانش مستلزم تغييرات ساختار در ذهن براي تحقق اثرات يادگيري هستند. براين اساس، در زمينه خواستن از كاركنان براي تغيير ادراكاتشان، سازمان بايد به طورفعال به تسهيم دانش بپردازد؛ و در زمينه خواستن از كاركنان براي تغيير تسهيم دانش، افراد در حافظه و پايگاه دانشي خود به اطلاعات زيادي دسترسي دارند. در همان حال، آنها از برخي دانش‌هاي صريح يا ضمني برخوردارند. پس از تسهيم اطلاعات، اطلاعات پراكنده به دانش ضمني يا صريح تبديل مي‌شود. با اين حال، اطلاعات قطعي دست‌نخورده باقي مي‌مانند كه پردازش آن مستلزم تسهيم بيشتر است. مرحله دوم شامل تسهيم دانش ضمني است كه از اين طريق، اطلاعات، دانش ضمني و دانش صريح تسهيم شده بيشتر پردازش مي‌شوند. برخي از آنها به دانش ضمني يا صريح تبديل مي‌شوند و دانش ضمني نسبت به اطلاعات از سهم بيشتري برخوردار مي‌شود. طي تسهيم دانش صريح، دانش صريح افزايش مي‌يابد، در حالي كه دانش ضمني سهم كمتري مي‌گيرد و اطلاعات از كمترين سهم برخوردار مي‌شود.

در تسهيم دانش، مطالعه نشريات سرگرمي و اجتماعي باعث تسهيم اطلاعات بيشتر مي‌شود؛ نشريات گروهي يا گزارش‌ها باعث تسهيم دانش ضمني مي‌شوند؛ و نشريات حرفه‌اي يا پژوهشي نيز تسهيم دانش صريح بيشتر را به‌دنبال دارند. اغلب افراد نشريات را به منظور تسهيم بيشتر اطلاعات و كمتر براي دانش ضمني مطالعه مي‌كنند (مانند مطالعه دستور آشپزييا مراقبت‌هاي پزشكي). در زمينه آموزش حين كار، در صورتي كه اموزش درباره كار ارائه شود و فقط مشتمل بر دانش توصيفي باشد، مي‌توان آن را به عنوان يك تسهيم اطلاعات مورد ملاحظه قرار داد. از طرف ديگر، چناچه آموزش مزبور در برگيرنده آموزش و مباحثه درباره چگونگي واكنش در موقعيت‌هاي مختلف باشد و اساسا شامل دانش استراتژيك باشد، ميتوان آن را به عنوان دانش صريح مورد ملاحظه قرار داد. در زمينه حضور در فعاليت‌هايي همچون سمينارها يا نمايشگاه‌ها، در صورتي كه در برگيرنده نمايش محصول مشخصي باشد و متمركز بر معرفي محصولات و شناخت پديده‌ها باشد، ميتوان آن را به عنوان تسهيم اطلاعات مورد ملاحظه قرارداد. اما هنگامي كه برنامه مزبور يك سمينار حرفه‌اي و متمركز بركاربرد فنّاوري يا اصول مديريتي است، مي‌توان آن را به عنوان نوعي تسهيم دانش ضمني قلمداد كرد. يا اينكه اگر برنامه ياد شده نمايش فنّاوري و متمركز بر توسعه مديريت يا نظام‌هاي فنّاوري باشد، مي توان آن را به عنوان تسهيم دانش صريح تلقي كرد.

[1] Taegoo

[2] Noghani

[3] Matthijsse

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.