تعاریف رهبری خدمتگزار:پایان نامه رهبری خدمتگزارو تعهدسازمانی

دانلود پایان نامه

تعاریف رهبری خدمتگزار

تعاریف متنوعی از رهبری خدمتگزار بیان شده است که به برخی از آنها اشاره می شود

  • رهبری خدمتگزار عبارت است از درک و عمل به گونه ای که، رهبر منافع دیگران را بر تمایل و علاقه شخصی خود ترجیح دهد(نصر اصفهانی ،نصر اصفهانی،1389،ص146).
  • گری لیف رهبر خدمتگزار را کسی می داند که دید مشترکی از موفقیت ترسیم می کند
  • رهبر خدمتگزار کسی است که بیشترین تأکید ش بر پیروان خوب است نه علاقه های آنان.
  • رهبری خدمتگزار یک نظریه مدرن با ارزش برای رهبری سازمانها می باشد. انگیزه اصلی برای رهبری ، خدمت به دیگران است . کمک به دیگران یکی از اصول رهبری است.
  • رهبری خدمتگزار گونه اى نوین از رهبری است كه بر مبنای خدمت رسانى ارائه شده است(کسمایی و همکاران،1390،ص377).

 

2-1-8- خدمت عمومی

در رويكرد خدمات عمومی  نوین، خدمت به مردم و جامعه، مبنای انگیزش مديران دولتي تشكيل است. از اين رو مي توان خدمات عمومی نوین دنهارت را نزديك ترين بحث به رهبري خدمتگزار به شمار آورد. نظريه پردازان و مديران حرفه اي اداره دولت، ايده خدمات دولتي نوین را هم در ادراک روابط ميان شهروندان و مديران حرفه اي حکومت و هم در رويكردشان به رهبري و مديريت واحدهای اداري حکومت، مدنظر قرار داده اند! قابل تامل است كه بر اساس ديدگاه دنهارت خدمات دولتي نوین با ريشه در ديدگاه انسانگرايي سازماني و اداره دولتي نوین و تكيه فلسفي بر نظريه هاي كنش، نظريه انتقادی و فرانوگرايي، توسط تعداد قابل توجهي از خدمتگزاران مایل به تحول دولت شکل گرفته است(پور عزت، علي اصغر، 1387 ). در حالي كه گرين ليف بر آن است كه رهبري خدمتگزار بر فلسفه خدمت رساني استوار شده است و رهبران خدمتگزار، توانمند سازي، اعتماد متقابل، روحيه همكاري، استفاده اخلاقی از قدرت و ارزش خدمت رساني به پیروان را به هر چيز ديگري در سازمان ترجیح مي دهند قابل تامل است كه اعتماد نيز به شدت تحت تاثير فرهنگ است. Joseph & Winston , 2005,P11))

 

2-1-8-1- نظریه انگیزه خدمت عمومی[1]

که اولین بار به طور عمده توسط پری و وایز ( 1990 ) مورد توجه قرار (PSM) مفهوم انگیزه خدمت عمومی گرفت، برای تشریح تفاوت انگیزشی بین کارکنان بخش عمومی و بخش خصوصی به کار میرود. مفهوم اولیه انگیزه خدمت عمومی در تحقیقات بوخانان ( 1975 ) و رینی ( 1982 ) مطرح شد. در سال 1990 پری و وایز انگیزه تمایلی فردی برای پاسخگویی به انگیزه هایی تعریف کرده اند که اساساً یا منحصراً » خدمت عمومی را به عنوان« در نهادها و سازمانهای عمومی ریشه دارند(زاهدی، محمود آبادی،1390،ص13)

اساس مفهوم انگیزه خدمت عمومی این است که انجام دادن شغلی که منجر به افزایش منافع عمومی شده و

برای دیگران مفید و سودمند است، برای کارکنان دولت هم مشوق و انگیزاننده است. نظریه انگیزه خدمت عمومی چنین فرض می کند که برخی از مدیران و کارکنان دولتی با انگیزه هایی به جز منافع فردی مانند دلسوزی، اجرای وظیفه شهروندی و فداکاری و ایثار به مشاغل دولتی علاقه مند و از این طریق برانگیخته می شوند. بر همین اساس پری انگیزه خدمت عمومی را در قالب یک الگو با چهار مؤلفه مطرح کرد. این مؤلفه ها عبارتند از: تمایل به خط مشی گذاری عمومی [2]، تعهد به منافع عمومی [3]، دلسوزی [4]، و ایثار و فداکاری [5](همان منبع).

 

2-1-8-2- نظریه خادميت [6]

مفهوم خادميت مدیران هنوز به طور نظام مند تعریف نشده و هنوز از طریق تحقیق تجربی مورد حمایت قرار نگرفته است. در حالی که نظریه انتخاب عمومی و نظریه کار گزاری ریشه در اقتصاد دارد، نظریه خادميت از حوزه های روانشناسی و جامعه شناسی نشات گرفته است. این نظریه بر آن است تا نشان دهد چگونه بر خلاف نظریه های پیشین که تنها بر محرک های اقتصادی پا می فشرند، مدیران در موقعیت های برانگیخته می شوند تا به طور کامل برای منافع صاحبان اصلی سازمان گام بردارند و خود را وقف سازمان و اهداف آن سازند (زاهدی، محمود آبادی،1390،ص13). نظریه خادميت تصریح می کند که اگر عواملی مانند اعتماد، اعتبار و شهرت، اهداف جمعی و ارزشهای مشترک مورد تاکید قرار بگیرند، رابطه صاحبان اصلی سازمان مدیران خادم ، با مدیران از رابطه اصیل- کار گزار به رابطه اصیل- خادم تبدیل خواهد شد، اهداف خود را در مسیر اهداف سازمان تعریف می کنند و در صورت وجود تعارض میان اهداف فردی و اهداف جمعی، منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح می دهند( Mills, 2010)

 

2-1-8-3- نظریه عامليت[7]

نظریه دیگری که به طور تلویحی به موضوع انگیزه کارکنان و مدیران بخش عمومی اشاره دارد نظریه کار گزاری یا عامليت است. این نظریه فرض می کند که منافع مو کلان (عموم) با منافع کارگزاران و نمایندگانی که از سوی آنان برای اجرای امور محول استخدام شده اند در تعارض است(Huang et al ,2004,p285). به عبارت دیگر، مو کلان به دنبال افزایش سود و منافع خود، و همچنین خواستار تلاش و کوشش کارگزاران در قبال تعهداتي هستند که بر عهده آنها گذاشته شده است، اما کارگزاران منافع شخصی خود را در اولویت قرار میدهند و ممکن است برای اجرای امور محول از سوی موکلان، سعی و تلاش اندکی به عمل آورند (زاهدی، محمود آبادی،1390،ص12)

[1]-Public Service Motivation

[2]– Attraction to policy making

[3]– Commitment to the public interests

[4] -Compassion

[5] -Self-Sacrifice

[6] -Stewardship Theory

[7] -Agency Theory

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.