تعریف مدیریت منابع انسانی:(پایان نامه ارتباط تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل)

دانلود پایان نامه

تعریف مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی و اداره کارکنان، اصطلاحی نسبتاً جدید است که از دهه 1970 به بعد مطرح گردیده است. صاحب نظران مدیریت در بیان مسائل انسانی سازمان از واژه‌هاي مختلفی مانند کارگزینی، مدیریت نیروي انسانی، اداره امورکارکنان، مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی استفاده نموده‌اند (سید جوادین، 1387، ص 29)

مدیریت منابع انسانی، ضرورت مدیریت در اداره کارآمد و اثربخش منابع انسانی از طریق) از نظر دیسنزو و رابینز[1]  (2005) جذب، نگهداري، آموزش و بهسازي و انگیزش نیروي انسانی به منظور اثر گذاري و نفوذ بر محیط خارجی جهت تحقق اهداف تعریف شده است(رهنماي رود پشتی و محمود زاده، 1387، ص 15)

در هر حال سازمانها سیاست‌هاي منابع انسانی را توسعه می‌دهند تا اینکه بطور کامل اصول و باورهایشان و روابط بین مدیریت و کارکنان را منعکس نمایند ؛ یا ممکن است سیاست‌هاي را براي مقابله با مشکلات یا رفع نیازها ابداع نمایند

این سیاست‌ها شامل ؛استخدام و انتخاب، آموزش و توسعه، مدیریت عملکرد، سیستم پاداش،‌ایمنی و بهداشت شغلی، روابط صنعتی، سیستم اطلاعات منابع انسانی و بکارگیري قوانین جدید می‌باشد (چنگ لیان چو، 2004، ص 6)

مدیریت منابع انسانی، برنامه ریزي، سازماندهی، هدایت، رهبري و نظارت بر کلیه عملیات استخدامی‌و همچنین آموزش و بهسازي، نگهداري، ارزشیابی، برقراري ارتباطات،‌ایجاد انگیزه‌هاي کاري و بویژه برنامه ریزي منابع انسانی را با همکاري و مشاوره سایر مدیران بر عهده دارد (ابطحی، 1387، ص 7)

مقصود از مدیریت منابع انسانی سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز براي اجراي بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه‌هایی از فعالیت کارکنان بستگی دارد ؛ بویژه براي کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان، ارزیابی عملکرد، دادن پاداش و‌ایجاد محیطی سالم و منصفانه براي کارکنان شرکت  (دسلر، 1386، ص 2)

مدیریت منابع انسانی را شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروي انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان تعریف کرده‌اند. منظور از منابع انسانی یک سازمان، تمام افراد است که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کارند و منظور از سازمان، تشکیلات بزرگ یا کوچکی است که به قصد و نیتی خاص و براي نیل به اهدافی مشخص به وجود آمده است. (سعادت، 1385، ص 1)

بعضی از صاحب نظران از مفهوم مدیریت نیروي انسانی به عنوان فرآیند استخدام شامل شناخت منابع نیروي انسانی، مصاحبه و انجام آزمایش‌ها جهت انتخاب، آموزش و پرورش و نگهداري به مفهوم حمایت و تقویت روحی و روانی کارکنان، پرداخت مناسب و تامین امکانات رفاهی و خدماتی تعبیر دارند (سید جوادین، 1387، صص 29)

[1] Decenzo & Robbins

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.