جایگاه مسئولیت اجتماعی:/پایان نامه درمورد مدیریت منابع انسانی

دانلود پایان نامه

ابعاد مسئولیت سازمانی و جایگاه مسئولیت اجتماعی

1- مسئولیت اقتصادي (ER) : نخستین بعد مسئولیت سازمانها، بعد اقتصادي است که در آن فعالیتها و اقدامات اقتصادي مدنظر قرار می گیرد. به عبارت دیگر، مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادي کسب سود است. در حقیقت اهداف اولیه سازمانی در این بعد مورد توجه قرار می گیرد.

2- مسئولیت قانونی (LR) : دومین بعد مسئولیت سازمانها ، بعد قانونی (حقوقی) است و سازمانها ملزم می شوند که در چارچوب قانون و مقررات عمومی عمل کنند. جامعه این قوانین را تعیین می کند و کلیه شهروندان

و سازمانها، موظف هستند به این مقررات به عنوان یک ارزش اجتماعی احترام بگذارند. بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را «التزام اجتماعی» نیز می گویند.

3- مسئولیت اجتماعی (SR) : سومین بعد مسئولیت سازمانها، بعد اجتماعی است که مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و کمک به جامعه با نگرش همه جانبه و رعایت حفظ وحدت و مصالح عمومی کشور، انجام دهد.

4- مسئولیت اخلاقی (ER) : چهارمین بعد مسئولیت سازمانها ، بعد اخلاقی است. از سازمانها انتظار می رود که همچون سایر اعضاي جامعه به ارزشها، هنجارها و اعتقادات و باورهاي مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقی را در کارها و فعالیتهاي خود مورد توجه قرار دهند. بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی را «پاسخگویی اجتماعی» می گویند.

كارول در مطالعه اي كه به عنوان «هرم مسئوليت اجتماعي بنگاه» منتشر شد، براي هر بنگاه چهار دسته مسئوليت اجتماعي قائل شده است. به تعبير ديگر، او مسئوليت اجتماعي هر بنگاه را برآيند چهار مؤلفه زير مي داند :

1- نيازهاي اقتصادي؛

2- رعايت قوانين و مقررات عمومي؛

3- رعايت اخلاق كسب و كار؛

4- مسئوليت هاي بشردوستانه

در مورد اول، بنگاه ها موظفند نيازهاي اقتصادي جامعه را برآورند، كالاها و خدمات مورد نياز آن را تأمين كنند و انواع گروه هاي مردم را از فرايند كار بهره مند ساز ند. در مورد دوم، آنها وظيفه دارند به بهداشت و ايمني كاركنان و مصرف كنندگان خود توجه كنند. محيط زيست را نيالايند، از معاملات درون سازماني بپرهيزند، دنبال انحصار نرفته و مرتكب تبعيض قومي، تبعيض جنسيتي و غيره نشوند. سومين مؤلفه مسئوليت بنگاه، اخلاق كسب و كار است. در اين قلمرو اصولي چون صداقت، انصاف و احترام جا دارد. چهارمين مؤلفه، مسئوليت هاي بشردوستانه است. تعبير ديگر كارول از اين مؤلفه «شهروند خوب بودن» است؛ يعني مشاركت بنگاه در انواع فعاليت هايي كه معضلات جامعه را فرو كاهد و كيفيت زندگاني آن را بهبود بخشد(براتی مارنانی، سجادی، کیوان آرا، 1390، صص 13-12).

2-3-4- اصول مسئوليت اجتماعي

يكي از مؤسساتي كه در زمينه مسئوليت اجتماعي اصولي را ارائه داده، مؤسسهISM  است؛ اصولي كه قابل تعميم به ديگر سازمان ها است. اين اصول عبارتند از :

1- جامعه : تلاش در راستاي ايجاد مزيت براي جامعه، همچنين تحريك و تشويق سازمان هاي مرتبط براي حركت در راستاي منافع جامعه.

2- محيط : تشويق و تحريك سازمان براي ايجاد مكانيسم پاسخگويي به محيط خود؛ به طوري كه ابهام و نارضايتي محيط رفع شود و مواضع سازمان و اثرات سياست هاي سازمان بر روي نرخ هاي تورم، بيكاري و فقر روشن شود.

3- اخلاق : ايجاد منشور اخلاقي براي سازمان و كوشش در جهت عمل به اصول و مباني آن.

4- مسئوليت مالي : مسئوليت در برابر اموال افرادي كه در سازمان سرمايه گذاري كرده اند و در سازمان هاي بزرگ دولتي، مسئوليت در برابر اموال مردم و ثروت ملي.

5- حقوق بشر : برخورد محترمانه با افراد درون و بيرون از سازمان، احترام و حمايت از حقوق بين المللي تا حدي كه در محدوده سازمان است و ايجاد تحرك در ديگر سازمان هاي مرتبط براي احترام گذاشتن به حقوق بشر.

6- امنيت : ايجاد فضايي امن براي افراد درون و بيرون سازمان كه با سازمان در ارتباط هستند و عدم ايجاد ناامني براي ديگر افراد.

برخي اصول ديگر عبارتند از :

1- احترام به حقوق انسان ؛

2- رفتار منصفانه با نيروي كار؛

3- رفتار منصفانه با مشتريان و تأمين كنندگان؛

4- تربيت شهروندان خوب؛

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.