حمل و نقل ترانزیتی//پایان نامه درباره سازمان گمرك جهاني

دانلود پایان نامه

مجازات برای نقص های جزئی قوانین

موادی در فصل سوم ضمیمه کلی در کنوانسیون اصلاحی کیوتو وجود دارد که مجازات هایی را برای نقص جزئی قوانین تنظیم می کند و بیان می کند گمرک مجازات های اساسی را برای خطاهایی تحمیل نمی کند در جائی که با خرسندی بیان می کند چنین خطاهایی غیر عمدی بوده و هیچ قصد شرورانه یا بی توجهی شدیدی صورت نگرفته است. وقتی گمرک تکرار چنین خطاهایی را نادرست می دانند، کنوانسیون اصلاحی کیوتو، تحمیل مجازات را میسر می داند، مشروط بر اینکه زمینه های گسترده تری را نسبت به آن چیزی که بنابراین ضروری است، در بر نمی گیرد.[1]

بند سوم-  ماده 5 گات و دستورالعمل سازمان گمرك جهاني

مفاد 5 گات 1994 آزادی روال ترانزیت کالا برای آزاد بودن حمل کالا، نیاز برای حمل ترانزیتی، هزینه ها، قوانین وعدم تمایز و عدم کاربرد در هواپیما فراهم می آید. کمیسیون اصلاحی کیوتو نیاز برای حمل و نقل ترانزیتی را مورد توجه قرار داده و با هزینه ها و قوانین مربوطه مواجه می شود.

از آغاز کار، سازمان گمرك جهاني  تشخیص می دهد ماده5گات دارای قلمرو گسترده تری نسبت به ترانزیت گمرکی است که با دستورالعمل سازمان گمرك جهاني  تحت پوشش است. شرایط تنظیم شده در مواد گات  به خصوص پاراگراف دوم شرایطی را تنظیم می کند که یک عضو ممکن است کالاهای حمل شده را از یک ناحیه به گروه دیگر در مقصد خارجی حمل کند و تعهداتی که در این ماده بیان شده، ماورای قلمروگمرکی است.[2]

گفتار ششم-  نیازهای حمل و نقل ترانزیتی

مواد ضمیمه کلی کنوانسیون اصلاحی کیوتو بسته به ماده 8گات برای اصول کاربردی کلی ساده کردن و استاندارد کردن همه روال های گمرکی شامل حمل و نقل ترانزیتی می شود. به علاوه، فصل 1 ضمیمه E در کنوانسیون اصلاحی کیوتو، روال ها و اصولی را فراهم می آورد که به طور خاصی وابسته به ترانزیت است.

 بند اول- روال ساده خاص برای صلاحیت فرستنده و گیرنده

فصل 1 ضمیمه E در کنوانسیون اصلاحی کیوتو، روال هایی ساده را برای فرستنده و گیرنده مجاز تحت روال ترانزیت قانونی فراهم می آورد. در این بخش، گمرک، تاجرانی را با ثبت اصول قانونی هماهنگ فرستندگان و گیرندگان مجاز مورد هدف قرار می دهند. آنها حق دارند تا عملکردهای خاص گمرکی را در مسیر تعهدات شان انجام دهند و همانند فرستندگان و گیرندگان، در سطح یکسان کنترل گمرکی قرار ندارند.

 بند دوم-  استفاده از مدارک تجاری و حمل ونقل

فصل 1 ضمیمه E در کنوانسیون اصلاحی کیوتو پیشنهاد می شود تا نیازهای انتقال داده را بنا بر هدف اعلامیه حمل کالا به حداقل برسانند. مدارک تجاری باید به عنوان بخش توصیفی اعلامیه حمل کالا پذیرفته شود. به طور مشابه، مشروط بر ماهیت قانونی قرار داد حمل کالا یا از طریق هوایی یا زمینی یا فاکتور تجاری، پیشنهاد می شود این مدارک به عنوان اعلامیه ترانزیت کالا پذیرفته شود ، مشروط بر اینکه نیازهای گمرکی را برآورده کند.[3]

 بند سوم-  روال هایی برای تأیید و شناسایی محموله

روال ها برای تأیید و شناسایی محموله در محیط فعلی خیلی مهم هستند جائیکه توجهات معطوف به مسائل ایمنی به خصوص محموله های موجود در کانتینر می شود. اطمینان از تأیید و توسعه تکنولوژی برای انواع خاص روال تایید کاملاً در تسهیل جا به جائی سریع کالا در ترانزیت، به خصوص ترانزیت بین المللی خیلی مهم است. بسته های کالا باید سالم باشند و تحت قوانین ملی تأیید شوند که اجازه می دهد کالاها بدون بازشدن تأیید شوند و سپس تأخیر در ترانزیت کالا به حداقل می رسد. فصل اول ضمیمه E در کنوانسیون اصلاحی کیوتو برای روال هایی در این بخش فراهم آمده و حداقل نیازهایی را بیان می کند که با مفاد  گمرکی برآورده می شود.

[1] نقش wco دراجرای توافقنامه wto درتسهیلات تجاری ww.acoomd.orgw (چکیده مطالب اجلاس الومباتورمغلوستان) نویسنده:چان شینگ لی(رئیس هیات مدیره بخش تجارت)

 

[2] www.wcoomd.org/…/wco…/C8CFAD75ED.11/7/93

[3] The following descriptions of the Policy Commission, audit Committee and Permanent Technical Committee were summarized from the Terms of Reference for the Policy Commission, in:

Terms of Reference for WCO Working Bodies, August 2010.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.