ديدگاه موقعيت در بازار:پایان نامه درمورد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

ديدگاه موقعيت در بازار

اين ديدگاه براين اصل استوار است كه بنگاههای فعال در یک صنعت به منظور كسب مزيت رقابتي پايدار، بايد مشتريگرا يا بازارگرا، نوآور و كارآفرين و نيـز گرايش بالايي به يادگيري داشته باشند. بر اساس اين ديدگاه، گرايش به بازار، منبعي مهم براي به دست آوردن مزيت رقابتي و حتي مزيت رقابتي پايدار به حساب ميآيد ( ليو و همكـاران، 2003، 485).

در اين رويكرد، ساختار صنعت، عاملي مؤثر بر كسب توان رقـابتي آن محسوب ميشـود. اين ساختار، ارزش ايجادشده توسط فعاليتهاي اقتصادي اعضاي صنعت و نيز توان آنهـا بـراي سهيم شدن در ثروت ايجادشده را توصيف ميكند ( هاكس و وايلد 200، 15).

اين رويكرد با اسـتفاده از چارچوبهايي مانند ساختار صنعت، زنجيره ارزش و استراتژيهاي عمومي، پايه و اساس تعيين مزيت رقابتي و طراحي استراتژيها خارج از سـازمان است. منابع مبتني بر بازار نيز كه از تنوع بالايي برخوردارند عبارتنـد از: قابليتهـاي ارتباط با مشتري، داراييهاي مبتني بر شهرت، منابع انساني و توان نوآوري موفقيت آميز در بازار (هـولي و همكاران، 2003، 23).

هدف اين رويكرد شناسايي نيازها و خواسته هاي مشتري و سپس ارائه كالاها و خـدمات براي برآوردن آن نيازها و خواسته ها به گونه اي بهتر از شركتهاي رقيب است. حركت فعاليتها از محيط بيرون (بازار) به محيط درون (كسب سود و رضايت مشتري) جريان مي يابد. نقطة آغاز بازار، تمركز فعاليتها بر نيازهاي مشتري، ابزار برآوردن نياز آنان، بازاريـابي منسجم و سودآوري از مجراي رضايت مشتري است. در ايـن رويكـرد، شـركت كالاها و خدماتي را توليد ميكند كه مورد خواست مشتريان است و بدين وسيله رضايت مشتريان را تأمين كرده، به سود دست مييابد. امروزه، استراتژي بسياري از شركتهاي موفق برپايه مشتريگرايي استوار است و مشتريگرايي همانند فرهنگ سازماني و برنامه ريزي استراتژيك از شركت جدا نيست (رضايي دولت آبادي، 1384، 29)

2-1-2-2-1) سرمایه مشتری

سرمایه مشتری عبارت است از مجموع همه دارایی هایی که روابط شرکت با محیط را ترتیب دهی و مدیریت می کند و این سرمایه شامل ارتباط شرکت با مشتریان و سهامداران و عرضه کنندگان و رقبا است. اگرچه مهمترین قسمت سرمایه مشتری، روابط مشتری است ولی نباید فقط این روابط مورد توجه قرار گیرد. این سرمایه ارتباطی در واقع انعکاس و بازتابی از شرکت است. اندازه گیری سرمایه مشتری با این موضوع که چگونه محیط، شرکت را درک می کند مرتبط است. سرمایه مشتری شامل برندها و مقیاس های وفاداری مشتری و شهرت شرکت و عرضه کنندگان و سیستم بازخورد مشتری و غیره است. (بزبورا، 2004، 107)

2-1-2-2-2) هوشمندی رقابتی

بطور کلی هوشمندی رقابتی دارای سه جزء است که در ادامه تشریح می شوند(مهرگان، 1391، 241):

  • هوشمندی بازار: سعی دارد که نیازمندی های جاری و آتی مشتریان، فرصت های جدید و خلاقانه موجود در تقسیم بازار و تغییرات عمده ای را نمایان کند که در فرآیندهای بازاریابی و توزیع رخ می دهد.
  • هوشمندی رقبا: تکامل استراتژی رقابتی طی زمان را با مشاهده تغییرات ساختار رقبا، جایگزینی محصولات جدید و تازه واردان به صنعت، بازنمایی می کند.

هوشمندی تکنولوژیک: با استفاده از فرآیند هزینه فایده، تکنولوژی های موجود و جدید را ارزیابی و وقفه های تکنولوژیکی آتی را پیش بینی می کند.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.