ديدگاه پودساكف در رفتار شهروندي:پایان نامه تأثیر ابعاد فرهنگی بر رفتار شهروندی

دانلود پایان نامه

ديدگاه پودساكف در رفتار شهروندي سازماني

پودساكف و همكاران (2000) پنج بعد رفتار شهروندي سازماني اورگان (1998) را به هفت بعد؛ رفتارهاي كمك كننده، جوانمردي، وفاداري سازماني، اطاعت سازماني، ابتكار فردي، فضيلت مدني و توسعه شخصي ارتقاء داده اند كه به شرح زير مي باشد:

  1. رفتارهاي كمك كننده: گونه اي مهم از رفتار شهروندي سازماني است و به طور مفهومي شامل؛ كمك كردن داوطلبانه به ديگران و جلوگيري از اتفاق افتادن مشكلات مربوط به كار مي باشد
  2. جوانمردي: جوانمردي را مي توان، خوش نيتي كاركنان در تحمل شرايطي كه ايده آل نبوده به همراه عدم ابراز شكايت تعريف نمود.
  3. وفاداري سازماني: وفاداري سازماني شامل مفاهيمي چون؛ طرفداري صادقانه، حسن نيت در حال گسترش، حمايت و طرفداري سازماني به همراه حمايت و دفاع از اهداف سازماني است.
  4. اطاعت سازماني: از مفاهيم بنيادي رفتار شهروندي سازماني است. مفهوم فرمانبرداري سازماني كه به وسيله گراهام (1991) بيان شده به همراه مفهوم پيروي از قوانين و رويه هاي سازماني كه توسط بورمن و موتوويدلو[1] (1993) بيان گرديد، همگي نشان دهنده اين سازه بوده و حاصل آن دروني كردن و پذيرش قوانين سازماني، مقررات و رويه ها حتي در حالت عدم وجود نظارت مي باشد.
  5. ابتكار فردي: اين نوع رفتار شهروندي سازماني، مبين رفتار فرانقشي است كه ماوراء حداقل نيازمندي هاي كلي مورد انتظار، قرار دارد. نمونه هائي از اين رفتار شامل؛ فعاليت هاي خلاقانه، داوطلبانه، طراحي هاي نوآورانه براي بهبود وظيفه شخصي و همچنين بهبود عملكرد سازماني است.
  6. فضيلت مدني: فضيلت مدني مبين سطح كلان از علاقه و تعهد به سازمان است كه در راستاي تمايل به مشاركت در فعاليت هاي سازماني مطرح شده و از مفاهيم اصلي، شهروندي سازماني محسوب مي شود.

توسعه شخصي: توسعه شخصي در مطالعات كاتز (1964) و جورج و بريف[2] (1992) مورد شناسائي قرار گرفته و به عنوان بعدي كليدي رفتار شهروندي سازماني معرفي شده بود. توسعه شخصي شامل؛ رفتارهاي داوطلبانه كاركنان به منظور بهبود دانش، مهارت و توانائي است (سبحاني نژاد و همكاران، 1389، 38).

[1] Borman & Motowidlo

[2] George & Brief

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.