روش ارزش بازار به دفتر://پایان نامه درباره سرمایه فکری

دانلود پایان نامه

روش هاي اندازه گيري سرمايه فكري ارزش بازار به دفتر :

ارزش بازار به دفتر يكي از روش هاي عمومي شناخته شده جهت اندازه گيري دارايي هاي ناملموس و سرمايه فكري است .اين ارزش از طريق اختلاف بين ارزش بازار و ارزش دفتري شركت محاسبه مي شود . اين روش علي رغم سادگي داراي برخي مشكلات در اندازه گيري و نيز تفسير نتايج مي باشد . ارزش دفتري بستگي به استاندارد ملي و بين المللي دارد كه براساس حساب ها تهيه شده اند،كه ممكن است در عمل ارزش دفتري را دستخوش تغيير نمايند .از طرف ارزش سهام در بازار همواره در حال تغيير است كه نتايج حاصله را صرفا براي زماني كوتاه معتبر مي سازد(همان منبع) .

 

7-12-2-2) روش هاي اندازه گيري سرمايه فكري برگه متوازن نامحسوس :

برگه متوازن نامحسوس به عنوان يكي از روش هاي پيشتاز در حوزه دارايي هاي ناملموس، توسط سويبي در سوئد معرفي گرديد. سويبي در آن زمان نسبت به ناتواني سيستم هاي سنتي در جهت تدارك اطلاعات مناسب براي ارزش گذاري دانش فني واكنش نشان داد و چهارچوبي را جهت گزارش دهي دارايي هاي ناملموس توسعه داد كه برگه متوازن نامحسوس نام داشت . در برگه متوارن نامحسوس، تفاوت بين ارزش بازار سهام يك شركت و ارزش دفتري خالص آن بوسيله سه طبقه بهم وابسته از سرمايه ها تحت عنوان؛ سرمايه انساني، سرمايه سازماني، سرمايه مشتري توضيح داده نمي شود. (همان منبع)

8-12-2-2) روش هاي اندازه گيري سرمايه فكري امتيازات ثبت شده تقدير موزون :

بونتيس و شركت شيميايي داو جلودار استفاده از حق امتيازات ثبت شده به عنوان جايگزين هايي براي اندازه گيري عملي سرمايه فكري مي باشند. در اين روش يك فاكتور فناوري بوسيله جق امتيازات توسعه داده شده توسط شركت، محاسبه مي شود . در اين روش سرمايه فكري و عملكرد وابسته به آن بوسيله تاثير تلاش هاي تحقيقاتي بر مجموعه هايي از شاخص ها نظير تعداد حق امتيازات ثبت شده، هزينه حق امتيازات ثبت شده تقسيم بر برگشت حاصل از فروش، هزينه تحقيق و توسعه به ازاي هر واحد پولي فروش و هزينه چرخه عمر پروژه به ازاي هر واحد پولي فروش اندازه گيري مي شود . بخش دارايي هاي شركت داو ، يك فرايند ۶ مرحله اي براي مديريت دارايي فكري اجرا نمود كه شامل موارد زير است :

تعريف نقش دانش در كسب و كار

ارزيابي استراتژي هاي رقابتي و دارايي هاي دانش

طبقه بندي سبد دارايي هاي دانش شركت

ارزيابي اين دارايي ها به منظور نگهداري، توسعه، فروش يا رها كردن

سرمايه گذاري در زمينه هايي كه در آن ها فاصله معناداري مشاهده شده است

يكپارچه كردن سبد دانش جديد و تكرار موارد فوق(همان منبع)

 

 

9-12-2-2) حسابداري منابع انسانی

حسابداري منابع انسانی یکی از روشهاي مهم قدیمی است که به دهه 60 و 70 میلادي برمی گردد . این روش برخی شباهتها با مفهوم سرمایه فکري و نیز اندازه گیري آن دارد . حسابداري منابع انسانی از کارهاي پیشگام در حوزه سرمایه فکري است که حاوي برخی روشها جهت محاسبه ارزش منابع انسانی است .ولی به نظر می رسد که این روشها هیچ اثري بر عملکرد شرکت ندارند و این یکی از نقاط منفی این روشها است . بنابر تعریف فلیم هولتز( 1985 )، حسابداري منابع انسانی شامل اندازه گیري هزینه هاي متحمل شده توسط واحدهاي کسب و کار و سازمانهاست وقتی که در خصوص دارایی هاي انسانی کارمندیابی، گزینش، آموزش و توسعه را به انجام می رسانند. آن همچنین شامل اندازه گیري ارزش اقتصادي افراد براي سازمانهاست. (همان منبع)

10-12-2-2) ترازنامه نامرئی :

ترازنامه نامرئی بعنوان یکی از روشهاي پیشتاز در حوزه دارایی هاي نامشهود، توسط اسویبی در سوئد مطرح گردید . اسویبی در آن زمان نسبت به ناتوانی سیستم هاي حسابداري سنتی در جهت تدارك اطلاعات مناسب براي ارزش گذاري دانش فنی واکنش نشان داد و چهارچوبی را جهت گزارش دهی دارایی هاي نامشهود توسعه داد که ترازنامه نامرئی نام گرفت. هدف کتابی که تحت همین عنوان به چاپ رسید، نمایش روشی عملی جهت

گزارشدهی روي نیروي انسانی بود که مهمترین منبع و نخستین مولد درآمد دانش فنی است. (همان منبع)

11-12-2-2) جستجوگر ارزش:

جستجوگر ارزش، یک روش حسابداري است که توسط کا پی ام جی براي محاسبه و تخصیص ارزش به پنج دسته از دارایی هاي نامشهود پیشنهاد گردید . این پنج دسته عبارتند از : دارایی ها و هدایا، مهارتها و دانش ضمنی، هنجارها و ارزش هاي اجتماعی، فناوري و دانش آشکار، فرایندهاي اصلی و مدیریتی .این روش بینشی نسبت به پتانسیل آینده دارایی هاي نامشهود با نگریستن به مواردي از قبیل : ارزش افزوده براي مشتریان، رقابت پذیري، پتانسیل پذیرش فرصتهاي جدید، قدرت تحمل و قدرتمندي فراهم می کند .اهداف این روش بر اساس اظهارنظر کا پی ام جی عبارتست از موارد زیر: کمک نمودن به سازمانها در جهت فهمیدن و اندازه گیري مزیت هاي رقابتی و یا دارایی هاي نامشهود است که داراي اهمیت استراتژیک هستند. ارزیابی قدرتها و ضعف هاي نسبی دارایی هاي نامشهود با ملاحظه پتانسیل آینده.تخصیص جریان درآمد سازمان در سرتاسر مزیت هاي رقابتی (جعفري و همکاران،1385 )

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.