رگرسیون چند متغیره، برنامه های آموزشی

پایان نامه ها و مقالات

تماشا…………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۴
۴-۵-۳.اعتبار رسانه……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۶
۴-۶. بررسی فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۴۹
۴-۷.تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۱
۴-۸. تحلیل مسیر…………………………………………………………………………………………………………………………???

فصل پنجم :نتیجه گیری
۵-۱. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..???
۵-۲ . مروری بر یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….???
۵-۳. نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….???
۵-۴. پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….???
۵-۵. محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….???
????????فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….???
فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………???

فهرست جداول

جدول ۳-۱. تعریف عملیاتی استفاده از تلویزیون…………………………………………………………………………….۹۸
جدول۳-۲. تعریف عملیاتی نگرش به حقوق شهروندی (بُعد احساسی)………………………………………………۹۹
جدول۳-۳. تعریف عملیاتی نگرش به حقوق شهروندی ( بُعد عملی)…………………………………………………۱۰۰
جدو ل ۳-۴. تعریف عملیاتی متغیر واسط………………………………………………………………………………………۱۰۱
جدول ۳-۵. تعریف عملیاتی متغیرهای زمینه ای………………………………………………………………………………۱۰۲
جدول ۳-۶. نمونه گیری از مناطق ۲۲ گانه تهران……………………………………………………………………………..۱۰۵
جدول ۳-۷. میزان آلفای متغیرها……………………………………………………………………………………………………۱۱۱
جدول ۴-۱. توزیع نسبی جمعیت برحسب جنسیت پاسخگو………………………………………………………………۱۱۴
جدول۴-۲. توزیع نسبی جمعیت برحسب سن پاسخگو……………………………………………………………………..۱۱۵
جدول۴-۳. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت تأهل پاسخگو……………………………………………………..۱۱۶
جدول۴-۴. توزیع نسبی جمعیت بر حسب قومیت پاسخگو……………………………………………………………….۱۱۷
جدول۴-۵. توزیع نسبی جمعیت مورد بررسی برحسب سمت پاسخگو………………………………………………..۱۱۸
جدول۴-۶. توزیع نسبی جمعیت برحسب مناطق مورد بررسی ……………………………………………………………۱۱۸
جدول۴-۷. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت فعالیت پاسخگو…………………………………………………….۱۲۰
جدول۴-۸. توزیع نسبی جمعیت برحسب شغل پاسخگو…………………………………………………………………….۱۲۱
جدول۴-۹. توزیع نسبی جمعیت برحسب میزان تقریبی درآمدماهانه………………………………………………………۱۲۲
جدول۴-۱۰. توزیع نسبی جمعیت بر حسب واحد مسکونی………………………………………………………………….۱۲۳
جدول۴-۱۱. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت رفت و آمد پاسخگو………………………………………………۱۲۳
جدول۴-۱۲. توزیع نسبی پاسخگویان برحسب مدت اقامت در تهران…………………………………………………….۱۲۴
جدول۴-۱۳. توزیع نسبی جمعیت بر حسب تماشای تلویزیون………………………………………………………………۱۲۵
جدول۴-۱۴. توزیع نسبی جمعیت برحسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………………………….۱۲۶
جدول۴-۱۵. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در طول هفته……………………………………………۱۲۶
جدول۴-۱۶. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در شب و روز گذشته……………………………….۱۲۷
جدول۴-۱۷. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در روز غیر تعطیل……………………………………۱۲۷
جدول۴-۱۸.توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در روز تعطیل………………………………………….۱۲۸?
جدول۴-۱۹. توزیع نسبی جمعیت برحسب اولویت در تماشای شبکه ها………………………………………………۱۲۹?
جدول۴-۲۰.توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای انواع برنامه های آموزشی………………………………………..۱۳۰
جدول۴-۲۱توزیع نسبی جمعیت برحسب محتوای مواجهه……………………………………………………………………۱۳۱
جدول۴-۲۲.توزیع نسبی روش انتخاب برنامه ها………………………………………………………………………………۱۳۳
جدول۴-۲۳.توزیع نسبی انگیزه تماشا…………………………………………………………………………………………….۱۳۴
جدول۴-۲۴ توزیع نسبی جمعیت برحسبمنبع کسب اخبار داخلی……………………………………………………….۱۳۷
جدول۴-۲۵. توزیع نسبی جمعیت برحسب منبع کسب اخبار خارجی………………………………………………….۱۳۷
جدول۴-۲۶. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اعتبار دادن به تلویزیون در کسب اخبار داخلی……………….۱۳۸
جدول ۴-۲۷. توزیع نسبی جمعیت برحسب اعتبار دادن به تلویزیون در کسب اخبار خارجی………………….۱۳۹
جدول۴-۲۸. توزیع نسبی طیف گویه های شاخص حقوق شهروندی……………………………………………………۱۴۰
جدول ۴-۲۹. می
زان توجه صداو سیما به شاخص های شهروندی………………………………………………………..۱۴۲
جدول۴-۳۰. توزیع نسبی نگرش به حقوق شهروندی در بعد احساسی………………………………………………..۱۴۴
جدول ۴-۳۱. توزیع نسبی نگرش به حقوق شهروندی در بعد عملی……………………………………………………۱۴۵
جدول شماره ۴-۳۲. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق شهروندی………………………………..۱۴۶
جدول ۴-۳۳. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق سیاسی…………………………………………….۱۴۶
جدول ۴-۳۴. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق اجتماعی………………………………………….۱۴۷
جدول ۴-۳۵. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق مدنی……………………………………………….۱۴۸
جدول ۴-۳۶. ضریب همبستگی فرضیه ۱ ………………………………………………………………………………………..۱۵۰
جدول ۴-۳۷. ضریب همبستگی فرضیه ۱ به تفکیک شاخص های شهروندی ( حقوق اجتماعی )………………۱۵۱
جدول ۴-۳۸. ضریب همبستگی فرضیه ۱ به تفکیک شاخص های شهروندی ( حقوق مدنی )……………………۱۵۲
جدول ۴-۳۹. ضریب همبستگی فرضیه ۱ به تفکیک شاخص های شهروندی ( حقوق سیاسی )………………….۱۵۲
جدول ۴-۴۰. ضریب همبستگی جنس?? با حقوق شهروندی ………………………………………………………………..۱۵۳
جدول ۴-۴۱. ضریب همبستگی سن با حقوق شهروندی……………………………………………………………………..۱۵۴
جدول ۴-۴۲. ضریب همبستگی فرضیه ۲ به تفکیک تعداداعضای خانواده……………………………………………..۱۵۵
جدول ۴-۴۳. ضریب همبستگی درآمد با حقوق شهروندی………………………………………………………………..۱۵۵
جدول ۴-۴۴. ضریب همبستگی مدت اقامت در تهران با حقوق شهروندی ………………………………………….۱۵۶
جدول ۴-۴۵. ضریب همبستگی وضعیت تأهل با حقوق شهروندی………………………………………………………۱۵۷
جدول ۴-۴۶. ضریب همبستگی قومیت با حقوق شهروندی……………………………………………………………….۱۵۸
جدول ۴-۴۷. ضریب همبستگی فعالیت پاسخگو با حقوق شهروندی…………………………………………………..۱۵۹
جدول ۴-۴۸. ضریب همبستگی شغل با حقوق شهروندی……………………………….??……………………….۱۶۰??????
جدول ۴-۴۹ مدل رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………….۱۶۲
جدول ۴-۵۰. عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی نگرش به حقوق شهروندی…………………………..۱۶۳
جدول۴-۵۱.روابط معنادار در دیاگرام………………………………………………………………………………………………???

پیوست
نمونه پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….???

۱-۱ مقدمه
شهروندی از مهم ترین ایده های اجتماعی و یکی از مولّفه‌های مهم نظام‌های سیاسی و دموکراتیک و شاخصی مهم برای نشان دادن تحقّق دموکراسی در جامعه است?. محتوا و مفهوم شهروندی ثابت نبوده و در طول تاریخ ، تغییر پیدا کرده است. شهروندی (انگلیسی : citizen ship ) از مشتقات شهر (city??) است . شهروندی را قالب پیشرفته ” شهرنشینی ” می دانند . به باور برخی از کارشناسان ، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به ” شهروند ” ارتقاء یافته اند?. شهروندی تا پیش از این در حوزه اجتماعی شهری بررسی می شد، اما پس ازآن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت وکشور گسترش داده است . امروزه نیز بسیاری به “شهروندی جهانی۱” می اندیشند . یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر ، ایالت یا کشور است . این دیدگاه ، حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یادآور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است . از نظر حقوقی ، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری ، اموال ، مالکیت ، شهرسازی ، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد . از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی ، روابط مردم شهر ، حقوق و تکالیف آنان دربرابر یکدیگر?و اصول و هدف ها و وظایف وروش انجام آن است. (شکری ،۱۳۸۶ :۸۰ ) در واقع حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر ، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده مدیران شهری ( شهرداری ) ، دولت یا بطور کلی قوای حاکم می باشد . به مجموعه این حقوق ومسئولیتها۲ “حقوق شهروندی ” اطلاق میشود( شکری،۱۳۸۶ : ۷۲ ). مجموعه به هم پیوسته ای از حقوق، وظایف و تعهّدات و برخورداری برابر تمامی اعضای جامعه از مزایا و منابع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، هسته مشترک تعاریف مختلف شهروندی است?. به تعبیر فیتز پتریک، شهروندی بر دو اصل مبتنی است : اوّل این که دولت، تکثّرگرا و دموکراتیک باشد، زیرا دولت‌های دیکتاتوری و سلطنتی شهروند ندارند،بلکه دارای تبعه و رعیت هستند?. دوم این که جامعه مدنی باید باز و آزاد باشد. شهروندی در جامعه‌ای تحقّق می یابد که دولت و جامعه مدنی عامل متعادل‌کننده یکدیگر باشند??
شهروندی را می توان به وضعیت اعضای جامعه‌ای که آزاد، دموکراتیک و از لحاظ اجتماعی مساوات طلب هستند، اطلاق کرد. توجّه به این نکته اهمّیت دارد که شهروندان هم حکمران و هم تبعه جامعه سیاسی هستند، یعنی از قوانین و مقرّراتی پیروی می‌کنند که خودشان به وجود آورده اند. شهروندی اشاره به زندگی روز مره ، فعالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *