ساختار روابط عمومي :پایان نامه درباره کارایی روابط عمومی

دانلود پایان نامه

شرح وظايف و ساختار نوين روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي:

در اجري تبصره 1 ماده آيين نامه نحوه فعاليت ،وظايف و اختيارات روابط عمومي مصوبه 23/2/1386 هيأت محترم وزيران (شرح وظايف و ساختار جديد سازماني روابط عمومي جهت اجراي وظايف با توجه به شرح وظايف،اهداف،پراکندگي جغرافيايي و ساير موارد مربوط ظرف چهار ماه پس از ابلاغ آيين نامه با پيشنهاد سخنگوي دولت به تاييد شواري اطلاع رساني دولت رسيده و با تصويب معاونت ذي ربط در سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور لازم الاجرا مي گردد.در جهت اجرايي شدن اين تبصره کار گروهي متشکل از هشت نفر از مديران

کل روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي با حکم رئيس شواري اطلاع رساني دولت در دبيرخانه اين شورا براي تدوين شرح وظايف و ساختار روابط عمومي کار خود را آغاز کرده و نسبت به تدوين وظايف کلي و شرح وظايف زير مجموعه دفاتر روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي همچنين ساختار تشکلاتي آن به شرح زير اقدام و جهت سير مراحل تصويب در چارچوب آيين نامه ارسال نمود.

وظايف کلي دفاتر روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي :

 • تعيين و تدوين راهبردها،سياست ها،خط مشي ها،دستور العمل ها و آيين نامه هاي اجرايي روابط عمومي متناسب با راهبردها و سياست هاي کلان شوراي اطلاع رساني دولت
 • تدوين برنامه جامع ارتباطي و سازماندهي ارتباطات دوسويه دستگاه بامخاطبان و ذينفعان با تاکيد بر نخبگان جامعه به صورت سالانه و پيگيري براي تصويب و نظارت بر حسن اجراي آن
 • سياست گذاري و هدايت عملکرد روابط عمومي هاي سازمان هاي وابسته و استان هاي تحت پوشش و نظارت بر حسن انجام فعاليت هاي آنان بر اساس سياست ها و خط مشي هاي ابلاغي
 • گردآوري،تدوين و انتشار گزارش هاي عملکرد دستگاه در دوره هاي معين و همچنين تحليل و گردآوري آمار و اطلاعات موردنياز بانک اطلاعاتي در حوزه روابط عمومي
 • برنامه ريزي و تدوين آموزش هاي تخصصي و ارتباطي و اطلاع رساني براي کارکنان در سطح ستاد،سازمان هاي وابسته و استان ها و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي آموزشي مزبور
 • برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي تبليغاتي مشتمل بر توليدات فرهنگي،تبليغات رسانه اي و تبليغات محيطي مناسب با سياست هاي کلان تبلغياتي دولت و با هدف اقناع و ترغيب افکار عمومي نسبت به عملکرد و فعاليت هاي دستگاه
 • تدوين تقويم سالانه مناسب هاي ملي،مذهبي و انقلاب اسلامي و مديريت هدفمند و تخصصي برگزاري مراسم و مناسبت ها با هدف تعظيم شعائر ديني و ايجاد شادابي و نشاط در محيط کار
 • برقراري ارتباط اثر بخش و تعامل فعال با رسانه هاي جمعي از طريق برگزاري گفت و گوهاي اختصاصي و نشست هاي عمومي خبري و ارسال توليدات رسانه اي در جهت اطلاع رساني صحيح ،به هنگام و شفاف از فعاليت هاي دستگاه وپاسخگويي به خواسته هاي معقول رسانه هاي جمعي
 • بررسي و تحليل محتواي رسانه هاي جمعي (صدا و سيما،خبرگزاري ها و پايگاه هاي اطلاع رساني) و ارائه گزارش مستمر بازخوردهاي رسانه اي به مسئولان از طريق بولتن هاي خبري و اطلاع رساني
 • مديريت پايگاه اطلاع رساني دستگاه و انعکاس فعاليت ها و اخبار دستگاه از طريق آن
 • طراحي و اجراي پژوهش هاي ارتباطي در حوزه شناخت مخاطبان و سنجش افکار عمومي به منظور اخذ بازخورد از عملکرد دستگاه و ارائه راهکارهاي مناسب به مديريت
 • بررسي و پاسخگويي مطالبات مردمي و دريافت نظرات و پيشنهادات و انتقادات عمومي از طريق راه اندازي و اداره شبکه پيام گير،تلفن گويا و برگزاري ملاقات هاي عمومي
 • تشکيل گروه هاي تخصصي در حوزه معاون برنامه ريزي و اطلاع رساني روابط عمومي متناسب با ماموريت هاي تخصصي هر دستگاه
 • انتشار نشريه داخلي دستگاه و نظارت بر انتشار ساير نشريات تخصصي درون سازماني
 • طراحي،تدوين و ساماندهي اشتراک،تامين و توزيع نشريات و مطبوعات برون سازماني
 • جمع آوري،تدوين و ارائه متون و محورها،مطالب و … مورد نياز وزير و معاونان دستگاه براي سخنراني،مصاحبه ها و …
 • برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي فرهنگي و تبليغاتي به منظور ارتقاي سطح فرهنگي و فضائل اخلاقي کارکنان دستگاه
دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.