عملکرد سازمانی:/پایان نامه درمورد مدیریت منابع انسانی

دانلود پایان نامه

عملکرد سازمانی

2-1-1- مقدمه

در عرصه اقتصادی کنونی که رقابت و بین المللی شدن فعالیت های اقتصادی فراگیر شده است و مدیران در اجرای یکی از مهم ترین کارکردهای مدیریتی یعنی کنترل و برنامه ریزی تحت فشار قرار دارند، عدم استفاده از ابزارهای ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی صحیح و دقیق و عدم ترسیم بهینه آینده شرکت امکان ادامه مدیریت و راهبری را با مشکل رو به رو می کند. رشد و تعالی شرکت، افزایش سودآوری و کارایی و بهره وری و بهبود کیفیت خدمات و بازاریابی کافی و پویا در گرو برنامه ریزی صحیح و کنترل و ارزیابی عملکرد عوامل درون و برون سازمانی است که سازمان در ادامه فعالیت و خدمات رسانی با آن ها در ارتباط است. ادامه حیات شرکت ها و سایر بنگاه ها در محیط اقتصادی بازار آزاد که در آن رقابت روز به روز شدیدتر و بی رحمانه تر می شود، بدون برخورداری از سطح مطلوبی از اثر بخشی در دست یابی به اهداف و کارایی و صرفه اقتصادی و مدیریت بهینه منابع امکان پذیر نیست. فعالیت های اقتصادی زمانی به صرفه خواهد بود که به توانیم از منابع محدود اقتصادی حداکثر استفاده را به عمل آوریم. مدیران برای انجام مهم ترین وظیفه خود، یعنی کنترل، به ساز و کارها و ابزارهایی به شکل علمی و استاندارد نیاز دارند که بدون استفاده از آن ها امکان انجام وظیفه و استفاده بهینه از منابع و امکانات مختلف وجود ندارد. در فضای رقابتی و آزاد امروزی فعالیت شرکت ها و سازمان ها بیش از پیش نیازمند توجه مدیران به جواب گویی به سهام داران و ناظران، دولت و مشتریان است که بدون توجه علمی و بهره گیری از مدیریت علمی و اصول راه به جایی نخواهد برد .در این بخش با توجه به ماهیت این پژوهش ابتدا به تعریف مختصری از عملکرد، عملکرد سازمانی خواهیم پرداخت و سپس به عوامل موثر بر عملکرد سازمانی ، مدیریت عملکرد و نظام ارزیابی آن خواهیم پرداخت. (جزئی؛1388،ص130).

2-1-2- تعاریف و مفاهیم عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی (OP)[1] را می توان شاخصی برای اندازه گیری میزان دستیابی خوب و موثر یک اقدام به اهداف تعیین شده تعریف کرد که می تواند بوسیله کارایی و اثر بخشی سازمان در دستیابی به اهداف ، برآورد شود. عملکرد سازمانی تابع عملکرد منابع انسانی و تعامل آنها با منابع و امکانات و تکنولوژی موجود در سازمان می باشد(Ho,2008, p1235).

از سوی دیگر عملکرد منابع انسانی هم تابع انگیزشی و توانایی آنها است. توانایی منابع انسانی خود تابع دانش شغلی و مهارت کار با دانش مذکور در انجام وظایف و فعالیت های شغلی است. انگیزش منابع هم خود ، تابع نگرش آنها و شرایط و موقعیتی است که در آن کار می کنند با توجه به این مفاهیم عملکرد سازمانی را می توان به شکل زیر مفهوم سازی کرد.

عملکرد سازمانی = تابع (عملکرد منابع انسانی ×امکانات و تجهیزات ×تکنولوژی )

عملکرد منابع انسانی = تابع ( توانایی × انگیزش)

توانایی= تابع ( دانش و مهارت)

انگیزش = تابع (نگرش ×موقعیت) (بزاز جزایری؛1387،ص17).

بطور خلاصه، می توان گفت سازمانها می توانند با بهبود نگرش و موقعیت کاری موجب انگیزش کارکنان و افزایش دانش و مهارت انجام کار در آنها و از طریق بکارگیری امکانات و تکنولوژی مناسب عملکرد سازمانی را بهبود ببخشد. سازمانها برای حفظ حیات خود و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز به بهبود مستمر عملکرد دارند(همان منبع).

عملکرد هم به چگونگی انجام وظایف، فعالیتها و نتایج حاصله از آنها اطلاق می شود(عالم تبریز و همکاران؛1388،ص77)

به اعتقاد اسکرمرهورن و همکارانش[2] عملکرد به کیفیت و مقدار موفقیتهای کار فردی یا گروهی اشاره دارد. آرمسترانگ [3] عملکرد را یک استراتژی می داند که مبتنی بر تجزیه و تحلیل عوامل اساسی موفقیت و سطوح عملکرد حاصله بر پایه آن عوامل است(Ho,2008, p1235).

2-1-3- معیارهایی برای سنجش عملکرد

معیارهایی عملکرد باید :

  • با معیارها و اهداف استراتژیک که از نظر سازمانی مهم بوده و عملکرد کسب و کار را پیش می برند، مرتبط باشد.
  • با اهداف و پاسخ گویی گروه ها و افراد مورد نظر مرتبط باشند.
  • دستاوردها و رفتارهایی که می توانند به وضوح تعریف شده و برای آنها دلیل ارایه نمود و خروجی های قابل اندازه گیری تمرکز داشته باشند.
  • داده ها یا مدارکی که به عنوان مبنای اندازه گیری در دسترس هستند را نشان دهد.
  • قابل اثبات باشند، اطلاعاتی ارایه دهند که حد انتظارات برآورده شده را تایید نماید.

[1] – Organizational Performance

[2] – Schermerhorn et al

[3] -Armestrong

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.