عوامل موثر بر عملکرد:/پایان نامه درباره کارآفرینی

دانلود پایان نامه

عوامل موثر بر عملکرد

در مورد عوامل موثر بر عملکرد، نظرات مختلفی بیان شده است که در این بخش به بررسی برخی از آنها می پردازیم. دسلر[1]  (1980) عوامل موثر بر بهره وری فرد (عملکرد شغلی) را در چهار گروه طبقه بندی کرده است:

 1. عوامل فردی
 2. عوامل شغلی
 3. عوامل سازمانی
 4. عوامل تغییرات سازمانی

وی عوامل فردی را به زیر مجموعه های ادراکات، توانایی و شخصیت و انگیزش؛ عوامل پاداشی را به تقویت مثبت در سازمان، پاداش به عملکرد موثر، غنی سازی و طراحی شغل، تعیین هدف، مشارکت، مدیریت توام با هدف و روحیه (رضایت شغلی)؛ عوامل سازمانی را به رهبری سازمان، گروه و تاثیرات آن، رابطه درون گروهی و بین گروهی، ساختار سازمانی و ارتباطات و عوامل تغییرات سازمانی را به ارتباطات بین فردی، ارزشیابی عملکرد، یادگیری، کارآموزی، تغییر و توسعه سازمانی تقسیم می کند (روشندل اربطانی، 1388، ص 104).

 

مارچانت[2] (1988) دو عامل توانایی و انگیزش را در عملکرد شغلی موثر می داند. وی بیان می کند که جهت توانمند کردن افراد، بایستی آن ها، را آموزش داد و برای انگیختن آن ها باید از عوامل انگیزشی استفاده کرد. در واقع دو عامل انگیزشی و آموزشی در عملکرد شغلی افراد از دید وی نقش تعیین کننده دارند.

عملکرد شغلی افراد را می توان تابعی از سه عامل توانایی، انگیزش و فرصت برای عملکرد دانست.

آرمسترانگ[3] عوامل زیر را در بهبود عملکرد موثر می داند:

 • مدیران و شیوه رهبری آن ها
 • ساختار سازمانی
 • شرایط فیزیکی حاکم بر کار
 • اثرات گروه و روابط با همکاران
 • تفاوت های فردی و نیازهای فرد (روشندل اربطانی، 1388، ص 105).

لوتانز[4] معتقد است که سه دسته عوامل در رفتار و عملکرد افراد تاثیرگذارند:

 • ویژگی های فردی (شخصیتی)
 • توانایی ها، نگرش ها و شخصیت افراد شامل نحوه ی بلوغ یا رشد آن ها در رسیدن به موفقیت
 • نیازها، هدف ها و انگیزه های فرد در محیط کار
 • تعهد آن ها نسبت به سازمان و ارزش های آن
 • موقعیت یا محیط
 • محیط یا سازمان، تکنولوژی، فرهنگ، ارزش ها، هنجارها، جوسازی، ساختار و رهبری
 • تاثیر گروه در رفتار فردی
 • چگونگی انطباق فرد با کارش (روشندل اربطانی، 1388، ص 105).

آرمسترانگ معتقد است عوامل زیر بر چگونگی رفتار در محیط کار، رضایت شغلی، انگیزش و تعهد وی تاثیر دارند:

 • تفاوت های فردی شامل توانایی و مهارت، هوش و استعداد و شخصیت افراد
 • ماهیت عملکرد تخصصی و شایستگی در کار
 • گذشت زمان، رشد و بلوغ فکری و جسمی افراد
 • منابع اجتماعی موثر در افراد شامل خانواده، زمینه های اجتماعی و گروه های کاری
 • چگونگی قضاوت و ارزیابی عملکرد افراد
 • رفتار سازمان (کار) شامل عواملی که بر روی رفتار یا مشخصه های آن بر نگرش ها، تهاجم، تخریب استرس یا مقاومت در مقابل تغییر اثر می گذارد.
 • نگرش و دیدگاه هایی که مردم نسبت به کار خود پیدا کرده اند.

[1]– Deslar

[2]– Marchant

[3]– Armesternag

[4]– Lotaz

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.