پژوهش دانشگاهی – غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی- قسمت ۱۸

۳۵) قریشی، علی. قاموس. ج۲، تهران: دارالکتب الاسلامیه ، چاپ ششم، ۱۳۷۱ش.
۳۶) کاپلستون، فردریک. تاریخ فلسفه. ج۵، ترجمه‌ امیر جلال الدین اعلم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، ۱۳۷۰ش.
۳۷) گمپرتس، تئودور. متفکران یونانی. ج۲و۳، ترجمه‌ محمد حسن لطفی، تهران:انتشارات خوارزمی، چاپ اول، ۱۳۷۵ ش.
۳۸) مجتبوی، سید جلال الدین. علم اخلاق اسلامی. ج ۳، تهران: حکمت، چاپ نهم، ۱۳۸۹ش.
۳۹) محمد حسین طباطبایی .المیزان فی تفسیر القرآن. ج۱۹، ترجمه‌ محمد باقر موسوی همدانی، قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، ۱۳۷۴ش.
۴۰) محمدی ری شهری، محمد. میزان الحکمه. ج۳، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۳۶۶ش.
۴۱) مریم خوشدل روحانی و رقیه بیگدلی. «بررسی تطبیقی آموزه‌ گناه نخستین از نظر اسلام و مسیحیت با تکیه بر آرای علامه طباطبایی و آگوستین». جستارهای فلسفه دین، سال دوم، ۱(۱۳۹۲ش):۱۹-۴۶
۴۲) مشیری، مهشید. نخستین فرهنگ زبان فارسی. تهران: سروش، چاپ دوم، ۱۳۷۱ش.
۴۳) مصباح الشریعه. بیروت: مؤسسه علمی مطبوعات، چاپ سوم، ۱۴۱۳ق.
۴۴) مصباح، مجتبی. فلسفه اخلاق. قم: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ پنجم، ۱۳۷۳ش.
۴۵) مطهری، مرتضی. انسان کامل. تهران: انتشارات صدرا، چاپ سی‌ام، ۱۳۸۳ش.
۴۶) . تعلیم و تربیت در اسلام. تهران: انتشارات صدرا، چاپ پنجاهم، ۱۳۸۵ش.
۴۷) مکارم شیرازی، ناصر؛ با همکاری جمعی از فضلا. اخلاق در قرآن. ج۲، قم: انتشارات امام علی بن ابیطالب(ع)، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
۴۸) ؛ سایر نویسندگان. تفسیر نمونه. ج۱و ۱۷و ۱۹و ۲۳، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۸۶ش.
۴۹) ؛ همکاران. یکصد موضوع اخلاقی در قرآن و حدیث. تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
۵۰) نراقی، احمد. معراج السعاده. قم: انتشارات قائم آل محمد(ص)، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
۵۱) نوری، محمد رحیم. مبانی اخلاق. قم: خورشید باران، چاپ دوم، ۱۳۷۸ ش.
۵۲) هکتور زاگال و خوزه گالیندو. داوری اخلاقی، فلسفه اخلاق چیست؟. تهران: موسسه انتشارات حکمت، ۱۳۸۶ ش.
۵۳) یِگِر، ورنر.پایدیا. ج۱، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران: انتشارات خوارزمی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
ب. منابع عربی
۵۴) ابن منظور، محمد. لسان العرب. علی شیری، ج۱۰، لبنان: دار الاحیاء التراث العربی، ۱۴۰۸ق.
۵۵) آمدی، عبدالواحد. غررالحکم و دررالکلم. ج۱، بیروت: مؤسسه العلمی للمطبوعات، ۱۴۰۷ق.
۵۶) بقّال، عبدالحسین محمد علی. معجم المعجمی. ج۵، تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
۵۷) الحائری،جعفرعباس. بلاغه الامام علی بن الحسین(ع). قم: دارالحدیث، ۱۳۸۳ش.
۵۸) راغب اصفهانی. المفردات فی غریب القران. دفتر نشرالکتاب، ۱۴۰۴ق.
۵۹) سید بن طاووس. مهج الدعوات و منهج العبادات. قم: دارالذخائر، ۱۴۱۱ق.
۶۰) عبدالحمید، محمد؛ سبکی، محمد. المختار من صحاح اللغه. تهران: انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۶۳ش.
۶۱) عبدالله، ناصر علی. المعجم البسیط. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی، ۱۳۸۰ش.
۶۲) فارابی، ابو نصر. صحاح. ج۲،بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ چهارم، ۱۴۲۶ق.
۶۳) فیض کاشانی، محسن. الحقایق فی محاسن الاخلاق. انتشارات دارالکتاب الاسلامی.
۶۴) فیض کاشانی، محسن. محجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء. ج۶، علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
۶۵) کلینی رازی، یعقوب. اصول کافی. ج ۲، بیروت: ۱۴۱۲ق.
۶۶) مجلسی، محمدباقر. بحارالانوار. ج۷۵، منشورات مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۳ق.
۶۷) نراقی، محمد مهدی. جامع السعادات. ج۱-۳، بیروت: منشورات الفجر، ۲۰۰۸م.
ج. منابع انگلیسی
۶۸) A. S Hornby.Oxford Advanced Learner’s Dictionary. (2010).
۶۹) Bendit, Theodor M. “The Virtue of Pride: Jane Austen as Moralist”, Department of Philosophy, University of Alabama at Birmingham, (2003).
۷۰) Besser-Jones, Lorraine. Hume on Pride-in-Virtue: A Reliable Motive? Hume StudiesVol. 36, Number 2, (2010)