فرآيند اعتماد:پایان نامه رهبری خدمتگزارو تعهدسازمانی

دانلود پایان نامه

فرآيند اعتماد

ديتزو هارتوگ ( 2006 ) در مقاله خود فرايند اعتماد را در سه مرحله بيان مي كنند: اعتماد به عنوان يك عقيده، اعتماد به عنوان يك تصميم و اعتماد به عنوان يك عمل مرحله اول: اعتماد به عنوان يك عقيده اولين مرحله از اعتماد ، مجموعه اي از عقيده ها و باورهاي ذهني و يكپارچه در باره شريك ديگر مي باشد به طوري كه فرد مي تواند تصور كند كه عمل شريك او نتايج مثبتي براي او به دنبال خواهد داشت.

مرحله دوم: اعتماد به عنوان يك تصميم دومين مرحله ، تصميم به اعت ماد كردن به ديگري مي باشد. اين مرحله اي است كه باور به قابليت اعتماد ديگري به خوبي آشكار مي گردد. در شرايط واقعي اعتماد دو انتظار وجود دارد، يكي انتظار وجود رفتار قابل اعتماد و ديگري تمايل به عمل كردن بر مبناي آن گيلسپي دو دسته بندي رادر اين باره بيان كرده است:

  1. رفتارهاي اتكا محور : براي مثال كنترل محيطي مدير بر تصميمات و منابع ارزشمند زيردستان يا كاهش عمدي كنترل و بررسي اعمال زير دستان.
  2. رفتار هاي مربوط به آشكار سازي اطلاعات وسهيم كردن ديگران در آن : براي مثال مديريت سازمان مي تواند استراتژي ها ي مهم مر بوط به امور تجاري و بازرگاني را با بخش هاي تخصصي كارمندان در ميان بگذارد.

مرحله سوم: اعتماد به عنوان يك عمل در مرحله سوم نيز اعتماد به عنوان يك عمل بروز م ي كند يعني فرد قصد به انجام اعمالي مي كند كه بر اساس اعتماد شكل گرفته است(Dietz & Hartog, , 2006)

انواع اعتماد

برخی از محققان عنوان می کنند که در روابط سازمانی سه نوع اعتماد وجود دارد:

2-3-5-1- اعتماد برپایه بازدارندگی[1]  :

این شکل از اعتماد بر پایه ترس از لطمه خوردن به هنگام خدشه دار شدن روابط استوار است. این شیوه از اعتماد تا جایی کارآمد است که جریمه و تنبیه امکان پذیر بوده، عواقب واضح باشد و جریمه در صورت خدشه دار شدن اعتماد، اجرا شود.

 

2-3-5-2- اعتماد برپایه دانش [2] :

اعتمادي است که بر پایه قابلیت پیش بینی رفتار فرد، با توجه به سابقه قبلی ارتباط، استوار است و هنگامی حاصل می شود که فرد از رفتار طرف مقابل خود اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند به صورت دقیقی رفتار او را پیش بینی کند. در سطوح سازمانی، بیشتر روابط بین مدیر و کارمند بدین گونه است

2-3-5-3- اعتماد برپایه همانندسازي[3] :

بالاترین درجه اعتماد زمانی حاصل می شود که رابطه عاطفی بین طرفین وجود داشته باشد. در این نوع اعتماد، طرفین مقاصد و نیات یکدیگر را درك کرده و براي خواسته هاي طرف مقابل احترام قائلند (Robbins, 2005,p.146)

[1] – Deterrence-Based Trust

[2] -Knowledge-Based Trust

[3] -Identification-Based Trust

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.