فرسودگی شغلی در سازمان:”پایان نامه درباره فرسودگی شغلی”

دانلود پایان نامه

امروزه پيوندهاي مفهومي و تجربي بيشماري در خصوص رابطه بين عملكرد رفتار شهروندي چهار روند و نگرش سازماني و اثربخشي سازما نها وجود دارد. به باور بورمن و متويدلو اهميت رفتار شهروندي سازماني را مشخص مي كند:

-1 رقابت جهاني در مورد سرمايه انساني به ويژه حمايت هاي سازماني از ابتكارات ذاتي و دروني كاركنان به طور فزايند هاي به اهميت رفتار شهروندي سازماني افزوده است.

-2 دومين عامل به سازمان هاي گروه محور مربوط مي شود كه اين سازمان ها نياز بيشتري به مولفه هاي رفتار شهروندي دارند.

-3 سومين عامل، عملكرد سازماني و بويژه نقش ابتكارات ذاتي و دروني كاركنان در كاهش مستمر تعداد كاركنان، و كوچك سازي به منظور وفق پذيري با تحولات و تمايل براي ظهور و ترويج بيشتر تلاشهاي حياتي سازمان هاست.

-4 خدمت رساني به مشتريان و رضايت ارباب رجوع مورد تاكيد قرار مي گيرد.

 

(گراهام:1991 ) با به کار بردن دیدگاه تئوریکی خود که مبتنی بر فلسفه سیاسی و تئوري مدرن علوم سیاسی بود مطرح می کند که ما سه نوع رفتار شهروندي داریم :

  1. اطاعت : این واژه میل کارکنان به پذیرش و پیروي کردن از قوانین ،مقررات و رویه هاي سازمانی را توصیف می کند.
  2. وفاداري : میل کارکنان به فداکاري و قربانی کردن منافع شخصی در راه منافع سازمانی و . حمایت و دفاع از سازمان را تشریح می کند

(3مشارکت : میل کارکنان به درگیر شدن فعال در همه ابعاد زندگی سازمانی را توصیف می کند. در کار تجربی نشان داده شده که مشارکت به طور واقعی سه شکل دارد :

مشارکت اجتماعی : در گیر بودن فعال کارکنان را در امور سازمان و مشارکت در فعالیت هاي اجتماعی در سازمان را توصیف می کند مثل حضور در جلسات غیر اجباري و محترم شمردن مسائل سازمانی و پا به پاي آن حرکت کردن

مشارکت حمایتی : میل کارکنان به بحث چالش و برانگیز بودن براي بهبود سازمان به  وسیله پیشنهاد دادن ابداع و تشویق دیگر کارکنان به بیان آزادانه عقایدشان را توصیف می کند

مشارکت عملی وظیفه اي : مشارکت کارکنان را که فراتر از استاندار د هاي مورد  نیاز کاري است توصیف می کند. به عنوان مثال قبول کردن داوطلبانه تکلیف اضافی کار کردن تا دیر وقت براي اتمام پروژه هاي مهم تر . (حسنقلي پور وهمکاران;1391)

2ـ4ـ3 رفتار شهروندی سازمانی و فرسودگی شغلی در سازمان

یکی از عوامل کلیدی و بسیار مهم در تحقق نیافتن رفتار شهروندی سازمانی در سازمان ها فرسودگی های شغلی افراد در محیط کار می باشد  فرسودگی کاری در حقیقت نوعی فرسودگی روانی است که با فشارهای روانی یا استرس های مربوط به شغل و محیط کار توأم گشته است . با محرک های تنشزایی مانند داشتن مراجعان بیش از حد در یک زمان ، نداشتن وقت کافی و فقدان حمایت یا قدردانی مرتبط است. رسیدن به مرتبه رفتار شهروندی سازمانی وابستگی تنگاتنگی با  مؤلفه های روانشناختی دارد. رفتار شهروندی سازمانی زمانی به کیفیت مطلوب خواهد رسید که مجموع عوامل و شرایط مورد نیاز جهت بستر اجرایی این نوع رفتار محقق شده باشد .

2ـ4ـ4رفتار شهروندي سازماني در بخش دولتي

در دوران حاكميت انديشه مديريت دولتي رويكرداوليه به دليل تاكيد بر جدا يي سياست از اداره ، پاسخگويي مديران دولتي بر اساس سيستم سلسله مراتبي و در معرض سوءكاركردهايهاي بوروكراسي بود، لذا رعايت مقررات و اجراي سياست هاي حكومت رفتار مديران و م ستخدمين د ولت را توام با پست طلبي ، دستور دهي ، كنترل ، تنبيه و … كرده بود، بنابراين در م حيطهاي خشك و بي روح سازماني دوران مدرن اداره امورعملا در تقابل با رفتارهاي شهروندي سازماني بود . با ظهور انديشه مديريت دولتي نوين كه خدمت به مشتري را مهمترين نقش مدير ان و خدمت به شهروندان مشتريان دولت را مهمترين نقش مديران دولتي مي دانست ، ارزش هاي دموك راتيك همچون آزادي ، مشاركت ، برابر ي و … امكان رشد يافت و منجر به شكوفايي و شكل گيري رفتارهاي مدني و شهروندي در سازمانها به تبع جامعه گرديد . ليكن در رويكردهاي امروز ين و پس از گذار از مفاهيم اقتصاد محور “دولت كارآفرين مديريت گرايي  و … درآموزه هاي جديد مديريت دولتي كه درآنها مردم علاوه بر مشتري به عنوان مالك دولت در نظر گرفته مي شوند نقش دولتها به خدمتگزار  تكامل يافته است . در اين ديدگاهها شهروند مداري لاجرم در كانون توجه و توانمندسازي شهروندان و افزايش مشاركت آنه ا از اهم نقش هاي جديد دولتهاست، لذا مي توان به تقويت رفتارهاي شهروندي در سطح اجتماعي و سازماني اميدوارانهتر نگريست.( احمدي وهمکاران ; 1390)

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.