فناوري اطلاعات و سازمان//پایان نامه درباره پذیرش تکنولوژی اطلاعات

دانلود پایان نامه

كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان

فناوري اطلاعات در سازمانها داراي كاربردهاي متفاوتي است، بيشتر صاحب نظران اين كاربردها را به

دو دسته طبقه بندي نموده اند: عملياتي و اطلاعاتي.

الف- كاربردهاي عملياتي:

استفاده از فناوري اطلاعات در يك تخصص را كاربرد عملياتي آن مي نامند. تهيه فهرست حقوق و دستمزد صدور احكام كارگزيني، پيش بيني موجودي، برنامه ريزي توليد و توزيع و تخصيص نيروي كار، هزينه يابي صنعتي و ديگر وظايف تخصصي از جمله زمينه هاي كاربرد عملياتي فناوري اطلاعات است در اين سطح رايانه موجب گسترش خودكار شدن كارها و امور اداري گشته و در نتيجه به انجام اقتصادي تر كارها و سرعت در انجام آنها مي انجامد. (احمدی، 1381، ص 457)   

 

بكاربردهاي اطلاعاتي:

كاربرد اطلاعاتي فناوري اطلاعات سبب تسهيل جمع آوري، ذخيره سازي و انتشار اطلاعات مي گردد. به عبارت ديگر رايانه و فناوري هاي اطلاعاتي، در نقش كاربرد عملياتي به عنوان يك وسيله و ابزار مكانيكي تبديل داده به ستاده عمل مي كنند. در حاليكه در نقش اطلاعاتي به عنوان يك عنصر و عامل اصلي در جمع آوري، انتقال و انتشار عوامل اطلاعاتي به شمار مي روند. نقش اطلاعاتي به كنترل و انتشار اطلاعات بر اساس اهداف، مقررات و استانداردهاي سازمان كمك مي نمايند. برنامه ريزي، آموزش، تحقيقات بازاريابي، پيش بيني فروش و غيره از جمله زمينه هاي كاربرد اطلاعاتي فناوري اطلاعات مي باشند. (همان منبع)

تأثیر فناوری اطلاعات هم از جهت ایجاد فرصت های طلایی جدید و هم از نظر چالش های سازمانی قابل مطالعه است. استفاده از فناوری اطلاعات در مراکز علمی برای انتشار اطلاعات و به عنوان یک ابزار آموزشی هر روز در حال گسترش است. (کرمی و ابراهیمی، 1392، ص 66)

 

 

 

 

 

 

8-2-2- مدل های پذیرش فناوری

درک عواملی که موجب پذیرش یک فناوری میشوند و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهشهای مهم در زمینه فناوری اطلاعات است. به عبارتی این مسأله که چرا افراد، یک فناوری اطلاعاتی را می پذیرند و از آن استفاده می کنند و یا برعکس، آن را نمی پذیرند و از آن استفاده نمی کنند از مهمترین مباحث سیستمهای اطلاعاتی است. (یعقوبی و شاکری، 1387، ص 22)

 

1-8-2-2- مدل پذیرش فناوری[1] (TAM) فرد دیویس[2] (1989): هدف اصلی مدل پذیرش فناوری، ارائه مبنایی برای پیگیری اثر عوامل بیرونی بر باورهای درونی، نگرش و قصد استفاده است. این مدل علاوه بر جنبه پیش بینی، رویکرد توصیفی هم دارد، بنابراین، مدیران می توانند تشخیص دهند چرا یک سیستم خاص ممکن است مورد پذیرش واقع نشود و براساس شناخت حاصل شده، گامهای اصلاحی مناسب را دنبال کنند. شکل زیر مدل پذیرش فناوری را نشان میدهد: (یعقوبی و شاکری، 1387، ص 27؛ حیدریه و همکاران، 1392، ص 71)

[1] Technology Acceptance Model

[2] Fred D. Davis

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.