قابلیت ایجاد دانش سازمانی:پایان نامه ارتباط کیفیت زندگی دانش سازمانی

دانلود پایان نامه

قابلیت ایجاد دانش سازمانی

هم اكنون دو گرايش عمده در مديريت دانش به چشم مي خورد(اگبال،2008):

 • سنجش سرمايه فكري سازمان: ايجاد معيارها، نسبت ها و شاخص ها
 • نگاشت دانش: ثبت دانستني كه اشخاص به دست مي آورند و انتشار آن درسراسر ساز مان عمدتا از طريق فناوري اطلاعات است.

نظر به اينكه مديريت دانش، يك زمينه علمي به شمار مي رود، داراي مفهوم ها و ايده هاي مشترك با زمينه ها و نظريه هاي گوناگون است. مديريت دانش و استخراج داده ها در تعامل با يكديگرند. چنانكه مديريت دانش ، به ايجاد دانشي مي پردازد كه با شناخت ابزارهاي خلاق گردآوردن دانش از داده هاي موجود در پايگاه هاي داده ها، انبار، اسناد مكتوب و … ميسر است.

به منظور ايجاد و طراحي موفقيت آميز استراتژي مديريت دانش، برخي محققان پيشنهاد كرده اند كه اجزا معين اساسي بايستي مشمول شوند(داونپورت،1997)

 • يك استراتژي مديريت دانش بايستي به آنچه كه سازمان مي خواهد حاصل كند، وصل باشد و نيز مهم است منظور از استراتژي مديريت دانش به وضوح بيان گردد. سازمان انتظار دارد از كار با مديريت دانش چه مزايايي به دست آورد؟ چگونه بر كاركنان تاثير مي گذارد؟
 • اهميت پشتيباني مديريت رده بالا: واحد پرسنل بايستي بر مديريت رده بالا تمركز كند. تا آنها فرايندهايي را ترغيب كنند كه يادگيري واشتراک گذاری دانش را تشويق مي كنند.
 • اهميت ارتباط: عامل گمشده در متون مديريت استراتژيك ارتباط است. براساس نظرمشاوران مديريت اكثر سازمان ها به علت فقدان ارتباط در اجراي استراتژيهاي خود ناموفق بودند.
 • اهميت خلاقيت: پيامدهاي خلاقيت كسب و كار بستگي به نوع ارتباط ايجاد شده بين مديريت دانش و مهارتهاي پايداري خلا قيت مديريت خواهد گشت.
 • اهميت فرهنگ و كاركنان: اجراي موفقيت آميز مديريت دانش به عواملي مانند فرهنگ و كاركنان وصل شده است. در مطالعات اخير مشخص شده است كاركنان جز مهم ترين عاملها هستند.
 • اهميت تسهيم دانش: قابليت تسهيم دانش و مشاركت تمام آن چيزي است كه غالبا در سازمان ها وجود ندارد. تلاش براي استقرار گروه افزار مديريت دانش همواره با اكراه كاركنان براي تسهيم تجاربشان روبه رو شده است .دليل احتمالي اين امر اينست كه كاركنان ماهيتا رقابت جو هستند و ممكن است تمايل به احتكار دانش ملكي داشته باشند تا تسهيم آن. از طرف ديگر، يك فرايند خوب تسهيم خوب تسهيم دانش به نفع موسسه است.
 • اهميت انگيزه ها: يكي از مهمترين موارد هنگام كار با يك استراتژي مديريت دانش عبارت از ايجاد انگيزه هاي صحيح براي كاركنان به منظور تسهيم و كاربرد دانش است.
 • اهميت زمان: اين است كه براي كاركنان زمان و فرصت يادگيري ايجاد كنيم.
 • اهميت ارزيابي: به منظور ارزيابي تلاش هاي استفاده از مديريت دانش ايجاد سيستم ارزيابي مي تواند در اجراي موفقيت آميز يك استراتژي مديريت دانش ايجاد شود.
دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.