ماتريسSWOT:پایان نامه تدوین نقشه جهاد دانشگاهی

دانلود پایان نامه

تجزيه ‌و تحليل‌هاي محيطي و ماتريسSWOT

 مدل SWOT [1]، مدلي از سري مدلهاي تصميم گيري است كه در جهت تعيين استراتژي و راهبرد بلند مدت يا كوتاه مدت و ايجاد تصميمات بزرگ و كليدي در باب مسائل و موضوعات مختلف، طراحي شده است. اين مدل مي تواند براي يک سازمان يا شركتي يا براي يک منطقه جغرافيايي خاصي و يا موضوع و مسئله اي كه در واقع به نوعي با آن درگير هستيم، طراحي شود و در واقع كار اصلي آن تعيين راهبرد براي بهبود كارايي يا وضعیت مي باشد. اين مدل، ابتدا در جهت تعيين پتانسيل و ظرفيت يک موضوع و يا يک مكان، عوامل دروني و بيروني موثر بر آن را بررسي كرده و سپس با استفاده از اين نتايج، راهبردهاي مختلف در جهت ايجاد تصميمات و پيش بيني ها و راهكارهايي براي بهبود آن مكان يا موضوع تعيين مي گردد. براي هر موضوع  يا هر مكان، عوامل مختلفی در نحوه کیفیت عملكرد آن تاثير مي گذارد. اين عوامل عموماً در دو دسته از عوامل جاي مي گيرند:

عوامل درونی: اين عوامل، عواملي هستند كه در درون خود سيستم يا منطقه وجود دارند و در تعيين وضعیت منطقه موثر مي باشند. در مدل SWOT ، عوامل دروني شامل نقاط قوت و نقاط ضعف  يک سيستم يا سازمان يا منطقه مي باشند. شناسايي نقاط قوت ، راه تقويت سيستم را آشكار كرده و در كنار آن، شناسايي نقاط ضعف، باعث ميشود كه از اين نقاط ضعف به نفع نقاط قوت استفاده كرد.

عوامل بیرونی: عواملي هستند كه از كنترل سازمان خارج بوده و از بيرون بر سيستم اثر ميگذارند. به نوعي مرتبط به فرايندهايي است كه در خارج از محدوده آن سازمان به وقوع مي پيوندد. عوامل بيروني شامل فرصتها  و تهديدها  مي باشند. يعني چه عواملي از بيرون به عنوان يک فرصت تلقي مي شوند كه ميتوانند در جهت پيشرفت يک سازمان موثر باشند و از طرفي چه عواملي يک تهديد محسوب شده كه براي سازمان خطر ساز است كه بايد از آن دوري كرد و آنرا به فرصت تبديل كرد(چانگ[2]، 2006(

 

جدول(2-2): ماتريس SWOT (اعرابی، 1389: به نقل از ابویی، 1391)

ضعف ها قوت ها  
استراتژی W – O استراتژی S – O فرصت ها
استراتژی W – T استراتژی S – T تهدیدها

 

 

SWOT يک واژه اختصاري براي قوتها ، ضعف ها، فرصتها و تهديدها است. ماتريس SWOT يک ابزار برنامه ريزي استراتژيک است كه براي ارزيابي قوتها ، ضعف های يک سازمان ،فرصتها و تهديدات محيطي رويارويي آن به كار برده مي شود )لنتر [3]و همكاران، 1965 ). تركيبات مختلف چهار عامل ماتريس ميتواند به تعيين چهارنوع استراتژي براي پيشرفت بلندمدت سازمان كمک كند(ديويد، 1997).

الف : استراتژی) SOاستراتژيهای تهاجمي):  سازمان مي تواند از طريق اين نوع استراتژي ها با

استفاده حداكثري از قوتهاي خود بر روي فرصتهاي محيطي جديد سرمايه گذاري كند.

ب : استراتژی)WO استراتژي هاي محافظه كارانه):  سازمان ميتواند از طريق اين نوع استراتژي

ها با استفاده حداكثري از فرصتهاي محيطي جديد بر ضعف های خود چيره گردد.

ج: استراتژي) ST استراتژيهاي رقابتی):  سازمان از طريق اين استراتژيها با استفاده حداكثري از قوتهاي خود كوشش ميكند تهديدهاي محيطي را به حداقل برساند يا حذف كند.

د: استراتژی WT (استراتژيهاي تدافعي ): سازمان از طريق اين استراتژيها براي به حداقل رساندن ضعف های هاي خود از يک سو و اجتناب از تهديدهاي محيطي از سوي ديگركوشش می کند(اعرابی، 1389: به نقل از ابویی، 1391).

 

2-2-11-محیط استراتژیک سازمان­ها

تمامی سازمان‌ها با هر نوع فعالیتی تحت تأثیر شرایط محیطی قرار دارند و در واقع محیط خارجی، نقطه آغاز استراتژی است. آنها نه تنها از محیط تأثیر می گیرند، بلکه ممکن است تأثیراتی بر محیط خود بگذارند. بی‌شک تأثیرپذیری از محیط برای همه سازمان‌ها وجود دارد؛

همواره با افزایش تدریجی مسایل سازمان و مدیریت، نیاز روی آوری بیشتر به تکامل سیستماتیک موضوع احساس شده و از اوایل قرن بیستم به بعد فعالیتهای علمی و پژوهشی آغاز شد)کیم چان، 1387: به نقل از دادخواه و همکاران، 1391).

تهیه نقشه استراتژی از ضروریات هر مرکزی با گرایشهای تحقیقاتی است و بدون این دو تقریبا نمی توان وضعیت کنونی، وضعیت مطلوب و را رسیدن به شرایط مطلوب را ادراک کرد.

باید در نظر داشت که هر رویکرد استراتژیک از سه خصلت اساسی برخوردار است. این خصائص عبارتند از‌:

  • افق زمانی بلند مدت دارند: رویکردهای استراتژیک در یک گستره زمانی بلندمدت نگاه به دوردست دارند، این نگاه با توجه به فرهنگ، نظام اطلاعاتی حاکم بر سازمان، ساختار و اهداف در سازمان‌های مختلف متغیر هستند. در اغلب کشورهای کمتر توسعه­یافته، سازمان­ها مدیریت استراتژیک را در رویکردهای مدیریتی خود ندارند؛ زیرا آنها به زحمت می­توانند اطلاعات مربوط به آینده را گرد آورند. ضمن آنکه صحت اطلاعات در دست نیز خود مسئله­ای قابل تأمل است که عمدتاً در این کشورها اطلاعات عموماً در سطح پایین و در حد غیر­قابل قبول است و نمی­توان به آنها اتکاء کرد. از دلایل کم شدن پایایی و روایی این اطلاعات می­توان به عواملی چون ضعف سواد مدیریتی و غلبه عنصر سیاسی بر سایر عناصر سازمانی اشاره کرد که مدیران و گردآورندگان اطلاعات را برآن می­دارد که اطلاعات را دستکاری کرده و آن را مطابق میل خود یا مدیران بالاتر درآورند. این عمل موجب می­شود که به درستی نتوان آینده را پیش بینی کرد و صحت برنامه استراتژیک زیر سؤال می­رود.

1- Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT)

 

1- Chang

1-Learned

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.