مدل لاوب:پایان نامه رهبری خدمتگزار و اعتماد کارکنان

دانلود پایان نامه

مدل رهبری خدمتگزار لاوب

از نگاه لاوب، نقش یک سازمان به طور بنیادین وابسته به رهبری سازمان است. به عبارت دیگر، متناسب با انتخاب نوع رهبری در یک سازمان، نقش آن سازمان نیز رقم خواهد خورد  (خرازی و همکاران، 1391: 41).

 

جدول 2-1) مدلA-P-S لاوب (خرازی و همکاران، 1391: 41)

 

انتخاب رهبری
خدمتگزار پدرسالارانه مستبدانه
رهبر در نقش خادم رهبر در نقش والدین رهبر در نقش دیکتاتور
نیازهای پیروان مقدم داشته می­شود نیازهای سازمان مقدم داشته می­شود نیازهای رهبر مقدم داشته می­شود
رفتار کردن با دیگران به عنوان شرکا رهبر رفتار کردن با دیگران به عنوان فرزندان رهبر رفتار کردن با دیگران به عنوان خدمتکاران رهبر

 

لاوب  مبتنی بر مدل A-P-S که متشکل از سه پارادایم رهبری مستبدانه، پدرسالارانه و خدمتگزار است، چهارچوبی برای رشد سطوح شش گانه سلامت سازمانی ای که با ابزار OLA ارزیابی می شوند را فراهم کرد (خرازی و همکاران، 1391: 42). لاوب بر این باور بود که رهبری خدمتگزار در راستای حصول بیشترین سود و منفعت، باید در قالب فرهنگ سازمانی نهادینه بشود. اینجا بود که او به طرح عنوان سازمان خدمتگزار پرداخت و سازمان خدمتگزار را عبارت از توسعه و کاربرد مفهوم رهبری خدمتگزار دانست. در واقع، خلق فرهنگ خدمتگزاری و خدمت کردن، محصول عمل یک رهبر خدمتگزار در داخل سازمان است. چرا که، خدمت رهبران به زیردستان، باعث خدمت متقابل زیردستان به رهبر می شود. لذا سازمان هایی که پیشرفت رهبران خدمتگزار را ارج می نهند، موجب خلق فرهنگ رهبری خدمتگزاری می شوند که کارکنان را نیز به رهبرانی خدمتگزار تبدیل می کند ( Melchar & Bosco, 2010).

به طور کل، لاوب سازمان خدمتگزار را عبارت از سازمانی می داند که ویژگی­های رهبری خدمتگزار به واسطه فرهنگ سازمانی در آن به نمایش گذاشته شده و توسط رهبری و نیروی کار آن سازمان ارزیابی و تجربه می شود. با این دیدگاه، او به تهیه ابزار OLA  پرداخت و مبتنی بر یک روش سه بخشی دلفی، به جمع آوری ویژگی­های رهبری خدمتگزار از آثار 14 کارشناس مربوط به این حوزه مبادرت ورزید و در نهایت به  مؤلفه اصلی در رابطه با رهبری خدمتگزار دست یافت. این 6 مؤلفه عبارت بودند از: ارزش نهادن به افراد  ، رشد دادن افراد، اجتماع سازی، نمایش اعتماد و اعتبار ، رهبری کردن و مشارکت در رهبری. در نهایت لاوب با ارزیابی ویژگی­های شش گانه رهبری خدمتگزار در قالب فرهنگ سازمانی و اعتباریابی آن، به ابزاری قوی برای سنجش رهبری خدمتگزار سازمان یا سازمان خدمتگزار دست یافت (خرازی و همکاران، 1391: 44).

جدول 2-2: مولفه­ها و شاخص­های رهبری خدمتگزار سازمان لاوب (خرازی و همکاران، 1391: 44)

به افراد ارزش می­نهد ·        به واسطه باور کردن افراد

·        به واسطه خدمت کردن در جهت اهداف دیگران قبل از خود

·        به واسطه پذیرا بودن و شنیدن بدون زود قضاوت کردن

افراد را رشد می­دهد ·        به واسطه مهیّا کردن فرصتهایی برای یادگیری و رشد

·        به واسطه الگو بودن در رفتار مناسب

·        به واسطه رشد دادن افراد با تشویق و تأیید

اجتماع سازی می­کند ·        به واسطه ایجاد ارتباطات شخصی قوی

·        به واسطه کار گروهی و جمعی با دیگران

·        به واسطه ارج نهادن به تفاوت های دیگران

اصالت خود را به نمایش می­گذارد ·        به واسطه گشاده رو بودن و پاسخگو بودن به دیگران

·        به واسطه تمایل به یادگیری از دیگران

·        به واسطه حفظ یکپارچگی و اعتماد

رهبری می­کند ·        به واسطه مواجه با آینده

·        به واسطه پیشرو بودن

·        به واسطه گویا کردن اهداف

افراد را در رهبری شریک می­سازد ·        به واسطه ایجاد یک چشم انداز مشترک

·        به واسطه مشارکت در قدرت و برداشتن کنترل

·        به واسطه مشارکت در مقام و ترویج و ترقی دیگران

[1] Laub

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.