مدل مفهومی چندمرحله ای:پایان نامه درمورد ابعاد مدیریت دانش

دانلود پایان نامه

مدل مفهومی چندمرحله ای:

 

دراین مدل که توسط لیوکیم پیشنهاد شد چنین فرض شده که مدیریت دانش و توانایی سازمانی از طریق عبور از 4 مرحله آغاز- انتشار- یکپارچه سازی- شبکه ای شدن رشد می کند.این مرحله از جنبه نظری طبیعت متناوب دارند ولی از نظر رشد و توسعه درختی و سلسله مراتبی هستند بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که مدیریت دانش به عنوان یک فرایند مدیریتی باید بتواند موجب تغییرات اساسی در رفتارهای فردیو سازمانی شود.عملکردهای مدیریتی به اهداف مدیریتی منجر می شود که در مدل زیر خلاصه شده است.در نتیجه توانایی سازمانی در نتیجه مدیریت دانش شامل گردآوری دانش سازمانی و مرتبه ای از توانایی سازمانی است که بصورت منحنی S شکل رشد می کند.(عباسی،1386،ص9)

  آغاز انتشار یکپارچه سازی شبکه سازی
 

هدف

 

آماده سازی برای فعالیتهای مدیریت دانش درسازمان فعالیتهاوزیرساختها برای فعالیتهای دانش

 

یکپارچه سازی تلاشهای مدیریت دانش وموفقیت های سازمانی پیوندمدیریت دانش باشرکای بیرونی
 

تلاش های سازمانی

اشاعه نیازهای دانش ارزیابی مدیریت دانش

ساخت واشتراک دیدگاههاواهداف مدیریت دانش

ساخت یک طرح بلندمدت برای مدیریت دانش

ارزیابی معیارها با انجام طرح های آزمایشی

 

راه اندازی اولیه فرایندمدیریت دانش

یاخت نظام پاداش

توسعه برنامه های آموزشی کارآموزی وبازآموزی

توسعه ریخت شناسی دانش

ساخت نظام مدیریت دانش مبتنی بردانش سازمان

هدایت وقایع به سمت فعال سازی فعالیتهای دانش

 

ارزیابی موثربودن دانش

بررسی تغییرات نیازهای محیطی

بازبینی وکنترل فعالیتهای مدیریت دانش

تعریف وتمرکزبرحوزه های اصلی دانش

اشاعه بهترین فعالیتهای مدیریت دانش

 

تحلیل درونی وبیرونی

بهره وری مدیریت دانش

ارتباط دادن دانش با شرکا

اشتراک دیدگاهها واهداف مدیریت دانش باشرکا

پیوند مدیریت دانش باشرکا

تسهیل ومدیریت اشتراک دانش درون سازمانی وهمکاران

 

جدول2-1- 3) :  مدل مفهومی –مرحله ای توسعه مدیریت دانش سازمانی(عباسی،1386،ص9)

 

 

 

2-1-18) استراتژیهای مدیریت دانش:

 

پژوهشگران و متخصصان مدیریت دانش سازمانی اظهار می کنند در هزارۀ دانش ،سازمانها قادر به حیات خود نیستند مگر اینکه استراتژی مناسب برای اداره واعمال قدرت دارایی هوشی خود انتخاب کنند. استراتژی قدرت بین فعالیتها وتصمیم گیریهای بلند مدت ، سازمان را در تعامل با محیط خود نشان می دهد.(عدلی،1390،صص183-182)

 

 

برای تدوین استراتژیهای مدیریت دانش ،علاوه بر استراتژیهای دانش دو ورودی دیگر لازم است از آنجایی که استراتژیهای مدیریت دانش در داخل سیستم جامع دانش سازمانی اجرا خواهد شد، تدوین آنها بایستی هماهنگ و سازگار با سیستم جامع دانش در سازمان به طور ویژه ، صورت گیرد. بنابراین تدوین استراتژیهای مدیریت دانش برای یک سازمان نیازمند شناخت کامل سیستم جامع دانش سازمان در شرایط فعلی، بعنوان یک ورودی دارد.همانطور که اعمال تغییر و تحول در سیستم جامع دانش سازمانی نباید یکپارچگی و انسجام منطقی این سیستم را خدشه دار کند، تغییر مسیر استراتژیک سازمان در قبال مدیریت دانش (استراتژیهای مدیریت دانش) نیز نباید هماهنگی و انسجام این مجموعه را دچار اشکال سازد. بنابراین دومین ورودی در تدوین استراتژی مدیریت دانش ارکان استراتژیک سیستم جامع دانش سازمانی می باشند.این ارکان شامل مأموریت شفاف سیستم جامع دانش سازمانی ، چشم انداز توسعه سیستم و اصول راهنما در توسعه این سیستم می باشد.به این ترتیب مجموعه این عوامل شرایطی را مهیا می سازند که بتوانیم استراتژیهای مدیریت دانش را به طور اصولی طراحی کنیم. (پورنژدی،1386،صص14-13)

 

 

 

سازمانها برای تحقق خواسته های خود معمولاً از یک یا ترکیبی از استراتژیهای پنجگانه زیر با تمرکز بر دانش استفاده می نمایند.

 

1-استراتژی دانش بعنوان استراتژی تجاری: انتخاب استراتژی تجاری سازمانها با تأکید بر خلق ، نوآوری، بروز نمودن ،تسهیم و بکار گیری بهترین دانش موجود در هر مرحله از کار.

 

2-استراتژی مدیریت سرمایه فکری با تأکید بر دانش در سطح موسسه: تعیین مدیریت سرمایه فکری با تأکید بر تکنولوژی ، کارکردهای مدیریتی، مدیریت ارتباط با مشتری ،نظم سازمانی و… به عنوان استراتژی رقابتی.

 

3-استراتژی تعهد سرمایه دانش افراد: با تأکید بر مسئولیت افراد برای سرمایه گذاری دانش محور، نوآوری و ایجاد شرایط رقابتی ، استفاده مفید و توزیع سرمایه دانش در سازمانها برای توانمند سازی کارکنان جهت بکار گیری دانش رقابتی در فعالیتها.

 

4-استراتژی خلق دانش: با تأکید بر یادگیری دانش، تحقیق و توسعه کاربردی و ایجاد انگیزه برای کارکنان جهت نوآوری، بکارگیری آزمونها برای ایجاد دانش جدید مناسب که سبب رقابت بهبود یافته تر گردد.

 

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.