مدل BCC در تحلیل پوششی داده،ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی مازندران

دانلود پایان نامه

مدل BCC

در سال 1984، بنکر، چارنز و کوپر با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه کردند که بر اساس حروف اول نام خانوادگی آنان به مدل BCC شهرت یافت. مدل BCC مدلی از انواع مدل های تحلیل پوششی داده‎هاست که به ارزیابی کارایی نسبی واحدهایی با بازده به مقیاس متغیر هستند، زیرا مدل بازده به مقیاس ثابت واحدهای کارای کمتری را در بر می گیرد و مقدار کارایی نیز کمتر می شود.

مدل نسبت BCC

مدل نسبت BCC برای ارزیابی کارایی واحد تحت بررسی به صورت زیر است:

MAX Z0 =

St:

 

W آزاد در علامتur , vi

مدل 10 مدل نسبت BCC ورودی محور

ساختار مدل نسبت BCC همانند مدل نسبت CCR  است که هم در تابع هدف و هم در تمامی محدودیت ها به صورت کسر یک متغیر آزاد در علامت  W افزوده می شود.

مدل مضربی  BCC  ورودی محور

مدل نسبت BCC یک مدل برنامه ریزی غیر خطی است که برای خطی کردن آن به دو شیوه می توان عمل کرد: ” حداکثر کردن صورت و ثابت نگه داشتن مخرج کسر” که مدل مضربی BCC ورودی محور را ایجاد می کند، یا “حداقل کردن مخرج و ثابت نگه داشتن صورت کسر” که ایجاد کننده مدل مضربی  BCC خروجی محور است.

مدل مضربی BCC ورودی محور به صوت زیر خواهد بود:

Max z0 =

St:

 

مدل 11 مدل مضربی BCC ورودی محور

 

همانطور که ملاحظه می شود تفاوت این مدل با مدل CCR در وجود متغیر آزاد در علامت W است. علامت متغیر W  در این مدل نوع بازده به مقیاس را به صورت زیر تعیین می کند:

الف) هرگاه  باشد نوع بازده به مقیاس کاهشی است.

ب. هرگاه   باشد نوع بازده ب مقیاس ثابت است.

ج. هرگاه  باشدنوع بازده به مقیاس افزایشی است.

 

ب. مدل مضربی BCC  خروجی محور

مدل مضربی BCC  خروجی محور به صورت زیر است:

 

 

Min z0 =

St:

 

مدل 15 مدل مضربی BCC  خروجی محور

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.