مشخصه معماری سرویس گرا:/پایان نامه درباره مديريت امنيت اطلاعات

دانلود پایان نامه

محل ثبت

محل ثبت کاتالوگی از سرویس دهندگان در دسترس، مکانیزمی برای بررسی آنچه سرویس دهنده می تواند فراهم کند، و نیز امکان ارائه نقطه اتصالی که سرویس گیرنده بتواند به آن متصل شود را در اختیار سرویس گیرندگان قرار می دهد . محل ثبت می تواند توسط سازمان، یا منابع مستقل یا سایر کسب و کارهایی که سرویسهایی برای ارائه دارند ، ارائه و نگهداری شود. همه محلهای ثبت باید API[1] هایی را فراهم کنند تا به سرویس ها اجازه ثبت شدن داده و به سرویس گیرندگان اجازه دهد تا سرویس دهندگان را شناسایی کرده و به آنها متصل شوند.

2-2-5-9- همنوا سازی و همخوانی

همنواسازی  (orchestration)  ، توصیف ترتیب فعالیتهایی است که یک فرایند کاری را می سازد و شامل مدیریت تراکنشها بین سرویسهای منفرد و دستگیری خطاها و نیز توصیف کلیت فرآیند است. در صورت نبود همنواسازی نیاز به هماهنگی های دستی وجود خواهد داشت.

بنابراین همنواسازی پایه گذار پروتکل کاری است که بطور رسمی فرآیند کاری را تعریف می کند. و از آنجا که روشی برای متمرکز کردن و کنترل حجم بالایی از منطق های داخل برنامه و بین برنامه های مختلف با استفاده از یک مدل سرویس استاندارد است، قلب   SOA خوانده می شود. [19]

در سطوح بالاتر و در ارتباطات بین سازمانها مفهوم همخوانی (choreography) مطرح می شود که در آن بحث هماهنگی چند همنواسازی با یکدیگر مورد توجه است و فعالیت پیچیده ای است که از ترکیب سرویسها و چند الگوی تبادل پیام تشکیل می شود.

 

2-2-6- اصول و مشخصه های معماری سرویس گرا

می توان گفت اساسی ترین عنصر تشکیل دهنده معماری سرویس گرا، سرویس است. نحوه انتخاب و مشخصه های سرویس آنقدر اهمیت دارد که مسائل مربوط به آن بعنوان سرویس گرایی مطرح می شوند. اصولی که در زیر بیان خواهند شد، توسط   Erl  و  McGovern  و سایرین در کتابهایشان [19 و 15] معرفی شده اند و مورد توافق جوامع نرم افزاری قرار دارند. بطور کلی SOA  دارای مشخصه ها و اصول زیر است:

 

2-2-6-1-  سرویسها دارای واسط (قرارداد) و خط مشی های خوش تعریف اند.

همه سرویس ها قراردادی را منتشر می کنند. این قرارداد توافق میان سرویس گیرنده و سرویس را محصور می کند. قرارداد همان چیزی است که مصرف کننده هنگامی که سرویس را جستجو می کند بدقت بررسی می کند. قراردادها شامل همه اطلاعات ضروری برای یک برنامه کاربردی است تا دارای قابلیت دسترسی به سرویس باشد. استفاده از اطلاعات درون قرارداد برای دسترسی و استفاده از سرویس “اتصال” نام دارد. قراردادها در   SOA   گسترشی بر ایده واسطها هستند. یک قرارداد در  SOA    موارد زیر را تعیین می کند.

  • وظیفه مندی ارائه شده
  • ورودیهای لازم و خروجی مورد انتظار
  • پیش شرطها
  • پس شرطها
  • دستگیری خطا
  • تضمین کیفیت سرویس(QOS[2]) و توافقات سطح سرویس

ایده آل آن است که یک سرویس ، خط مشی های مربوط به قابلیت اطمینان [3]، در دسترس بودن [4]، امنیت [5]و استثناها را تعریف کند.

 

[1] Application Programming Interface

[2] Quality of Service

[3] Reliability

[4] Accessibility

[5] Security

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.